Izsolīs nomas tiesības uz zemesgabalu „Brunovi” Kabiles pagastā

Kuldīgas novada pašvaldība 2015. gada 16. martā plkst. 14:30, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs nomas tiesības (bez apbūves tiesībām) uz zemesgabala „Brunovi”, Kabiles pag., Kuldīgas nov., kadastra apzīmējums 6258 011 0025, nomu.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – EUR 60.00 (sešdesmit euro) gadā.

Izsoles kārtība un nosacījumi