Nekustamais īpašums - Manģenes iela 10 – 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, 71,2 m2

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu īpašumu Manģenes iela 10 – 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62849000197).  Īpašuma sastāvs: neapdzīvojamās telpas ar platību 71,2 m2, kopīpašuma 635/17293 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62840060325001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060325. Neapdzīvojamo telpu īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Neapdzīvojamo telpu īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 18640 EUR, drošības nauda: 1864 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 7.martā plkst. 13:00 un noslēdzas 2023.gada 6.aprīlī plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.  gada 27.marta plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1864 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot  Manģenes iela 10 – 1, Mežvalde, Rumbas pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

IZSOLES NOTEIKUMI

Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv)

mangenes iela 10

< SKATĪT AKTUALITĀTES