Paziņojums par kustamās mantas izsoli

SIA „Kuldīgas slimnīca” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – Datortomogrāfijas iekārtu Siemens Somatom Emotion 16, ražošanas gads 2007., bez rentgena spuldzes, par nosacītu cenu EUR 25 000.00 (bez PVN),  ar nodrošinājumu – EUR 2500, dalības maksu – EUR 15.00, izsoles solis – EUR 500.00.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA „Kuldīgas slimnīca” kontā: reģ. Nr. 50003197651, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar norādi: “Datortomogrāfijas iekārtas Siemens Somatom Emotion 16 izsole”.

Izsole notiks 2014. gada 31.oktobrī  plkst.11.00 SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, konferenču zālē 3. stāvā.

Pieteikumus pieņems SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3. stāvā administrācijā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2014. gada 30. oktobra plkst. 16.00.

Informācija pa tālruni: 63374007.

Izsoles noteikumi

www.kuldigasslimnica.lv