PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – “Ērbērģis”, VĀRMES PAGASTĀ, 0,3355 ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ērbērģis”, Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62960030361).  Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62960030354, platība 0,3355 ha, dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62960030221008, platība 176,8 m2, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62960030221009, platība 90,5 m2. Dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 62960030221008) ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis. Nekustamo īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 2100,00 EUR, drošības nauda: 210,00  EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 13. septembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022.gada 13. oktobrī plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.  gada 3. oktobra plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 210,00 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Ērbērģis”, Vārmē, Vārmes pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20,00 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (210,00 EUR) jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (210,00 EUR), iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

ERBERGIS2