Pārdod nekustamo īpašumu – “Tārtiņi”, Riežupes ielā 2A, Mežvaldē

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tārtiņi”, adrese: Riežupes ielā 2A, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62840060615). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060434, platība 0,4082 ha. Nekustamo īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Zemes īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62840060434 ir noslēgts aktuāls zemes nomas līgums līdz 2023. gada 1. jūnijam. Nomniekam nav pirmpirkuma tiesību.

Nosacītā cena: 9500 EUR, drošības nauda: 950 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 17. augustā plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. septembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. septembra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 950 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Tārtiņi”, adrese: Riežupes ielā 2A, Rumbas pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (950 EUR) jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc 42.punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas vai viena mēneša laikā pēc 42. punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (950 EUR), iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

2

< SKATĪT AKTUALITĀTES