Pārdod nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu māja ar zemi “Purenes”, Laidi, Laidu pagasts

purenes

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Purenes”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62640040186). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62640040186, platība 0,2506 ha, un dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62640040186001, kurā ir 8 telpu grupas (dzīvoklis 001 – 69,9 m2, dzīvoklis 002 – 50,5 m2, dzīvoklis 003 – 69,0 m2, dzīvoklis 004 – 49,0 m2, veikals 005 – 67,3 m2, dzīvoklis 006 – 49,7 m2, dzīvoklis 007 – 63,6 m2, dzīvoklis 008 – 48,9 m2). Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 58 000 EUR, drošības nauda: 5800 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 12. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 11. februārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.  gada 1. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 5800 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Purenes”, Laidos, Laidu pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Paziņojums par izsoli ir publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv, kā arī izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

izsoles noteikumi

< SKATĪT AKTUALITĀTES