Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Virši”-4, Laidos

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Virši”-4, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62649000101). 

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar platību 88,4 m2, kopīpašuma 848/8067 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62460040184001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640040184. Dzīvokļa īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 1400 EUR, drošības nauda: 140 EUR, izsoles solis 50 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 14. jūlijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 13. augustā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 3. augusta plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 140 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Virši”-4, Laidi, Laidu pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

FOTO

IZSOLES NOTEIKUMI

< SKATĪT AKTUALITĀTES