Pārdod nekustamo īpašumu - telpas īpašumu “Staburadzes”-8, Sermīte, Laidu pagastā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošu neapdzīvojamās telpas īpašumu “Staburadzes”-8, Sermīte, Laidu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62649000100). 

Izsolāmā objekta sastāvs: nedzīvojamās telpas ar platību 30,9 m2, kopīpašuma 309/12970 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62640060116001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060116. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Izsolāmā objekta nosacītā cena: 480 EUR, drošības nauda (nodrošinājums): 48 EUR, izsoles solis 40 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 5.maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 4.jūnijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 25. maija 23.59 jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Staburadzes”-8, Laidu pag., izsole” nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas (48 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu (48 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu vai viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (48 EUR), iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Plāns

IZSOLES NOTEIKUMI