Pārdod divus nekustamos īpašumus - zemesgabals “Lieknes” un “Jaunkrasti” Gudenieku pagastā, 2.4ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus “Lieknes”, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62500010167), un “Jaunkrasti”, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads (kadastra Nr. 62500010196). 

Nekustamie īpašumi tiek atsavināti kā vienots izsoles objekts. Izsolāmā objekta sastāvs: zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 62500010167, platība 1,7460 ha, un 62500010196, platība 0,7129 ha. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Izsolāmā objekta nosacītā cena: 7400 EUR, drošības nauda (nodrošinājums): 740 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 31. martā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 30. aprīlī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 20. aprīlim jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Lieknes un Jaunkrasti”, Gudenieku pag., izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 740 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu (740 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu vai viena mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (740 EUR), iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.kuldiga.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

FOTO

FOTO 2

< SKATĪT AKTUALITĀTES