Pārdod nekustamo īpašumu Mazā Annas ielā 2, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazā Annas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010220075).  

Īpašuma sastāvs: zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 62010220075, platība 162 m2 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010220075001, platība 44.4 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 18700,00 EUR, drošības nauda: 1870,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Pirkuma summa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 18. janvārī  plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 17. februārī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. februārim jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Mazā Annas ielā 2, Kuldīga, izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1870,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc Izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 1 (viena) mēneša laikā pēc Izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv,Latvijas Republikasoficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Kuldīgas novada laikrakstā "Kuldīgas Vēstis", pašvaldības interneta mājas lapā www.kuldiga.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

MĀJAS PLĀNS

< SKATĪT AKTUALITĀTES