Pārdod kustamo īpašumu - traktortehniku Jumz 6KL

jumz

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gada 25. janvārī pulksten 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā, RAKSTISKĀ IZSOLĒ ar augšupejošu soli izsolīs traktortehniku Jumz 6KL:

  • valsts reģistrācijas numurs T8250 LL,
  • rūpnīcas Nr. 690132,
  • izlaiduma gads 1990,
  • reģistrācijas apliecības Nr. A 3461170.

Kustamās mantas izsoles sākumcena – 2650,00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 00 centi), neskaitot PVN.

Izsolei līdz 2021. gada 25. janvāra plkst. 12.45 var reģistrēties, iesniedzot piedāvājumu Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba dienās no 9.00–16.00 vai citā laikā, par to iepriekš vienojoties pa tālruni 63350143, vai iesūtot piedāvājumu pa pastu.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda (nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 265 EUR.

Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kurš piedāvās visaugstāko cenu.

IZSOLES NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

< SKATĪT AKTUALITĀTES