IZSOLĪS NOMAS TIESĪBAS - “No Birzmaļiem” 1,80 ha zemi

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma “No Birzmaļiem”, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62500030007, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62500030211.

Izsole notiks 2018. gada 12. februārī plkst. 15.30 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Nomas tiesību izsolē tiek piedāvāts nomas objekts, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500030211, platība 1,80 ha.

Nomas tiesības tiek izsolītas bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām.

Izsoles nosacītā cena sastāda 18,63 EUR gadā, drošības nauda 1,86 EUR, reģistrācijas maksa 10,00 EUR, izsoles solis 1,86 EUR.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 12. februārim, plkst. 11.00.

< SKATĪT AKTUALITĀTES