Uzsākta objekta "Zemnieku kalte" privatizācija

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Uzsākta valsts īpašuma objekta “Zemnieku kalte” Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.6272 010 0176, privatizācija. Nekustamā īpašuma sastāvs – zemes vienība 0,2146 ha platībā un būve.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums VAS “Privatizācijas aģentūra”;
  • personām, kuras vēlas privatizēt objektu, jāiesniedz priekšlikumi VAS “Privatizācijas aģentūra”.

Ar informāciju par objektu var iepazīties VAS “Privatizācijas aģentūra”, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis 67021316, kā arī internetā www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/Uzsākta privatizācija.