Izsola kustamās mantas - cirsmu nogabalus

2017. gada 20. martā 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā tiks izsolīti Kuldīgas novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmu nogabali 28., 31., 33., 34., 35., nekustamajā īpašumā “Ušņas”, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.

Par izsoles objektu interesēties un ar novērtējumu var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, vai pa tālr. 63350007, 63323738, 26459091. Objekta izsoles sākumcena – 30900 EUR. Izsoles solis 200 EUR.  Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 30 EUR.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2017. gada 17. marta 12.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Izsoles noteikumi