Pašvaldības atbalsts

Piešķir nodokļu atlaides

Kuldīgas novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus NR. 2017/12  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tajā skaitā, par ieguldītajām investīcijām un izveidotajām darba vietām.

Noteikumi

Rīko pašvaldības iepirkumus

Kuldīgas novada Dome, pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības organizē preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu iepirkumus. Līdz ar to tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un būvniecības nozares uzņēmēji tiek nodrošināti ar pašvaldības pasūtījumiem.

Publiskie iepirkumi

Izveido Uzņēmējdarbības atbalsta komisiju Domē

Kuldīgas novada Domes Uzņēmējdarbības komisijas darbības mērķis ir atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Kuldīgas novadā. Komisijas galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana  attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei. Papildus uzdevumi – apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai, kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās.

Komisija veidota pēc nozaru principa - iekļauts viens pārstāvis no sekojošām nozarēm:

  • sabiedriskā ēdināšana;
  • viesnīcas/tūrisma pakalpojumi;
  • tirdzniecība/pakalpojumu sniedzēji;
  • kokapstrāde;
  • amatniecība;
  • būvniecība;
  • lauksaimniecība.

Kuldīgas novada Domes Uzņēmējdarbības komisijas sastāvs

Rīko Uzņēmēju brokastis un citas sanāksmes ar uzņēmējiem

Lai stiprinātu dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, reizi gadā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uz Kuldīgas novada Uzņēmēju brokastīm aicina lielākos uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašniekus.

ATBALSTA LIAA KULDĪGAS BIZNESA INKUBATORA DARBĪBU

 

LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators ir atbalsta platforma jaunajiem Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada uzņēmējiem. Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic, vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Vairāk informācijas https://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/kuldiga un LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora "Facebook" kontā https://www.facebook.com/LIAAKuldiga/

Konsultē un atbalsta tūrisma jomas uzņēmumus

Tūrisma nozares attīstību Kuldīgas novadā koordinē Kuldīgas novada pašvaldības iestāde - Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs.

Lai veicinātu tūrisma attīstību Kurzemes reģionā, 2001. gadā ar Kuldīgas pilsētas domes un Kuldīgas TIC līdzdalību tika nodibināta sabiedriskā organizācija „Kurzemes Tūrisma Asociācija”. Asociācija saviem biedriem piedāvā konkrētus pakalpojumus, kas var celt katra biedra konkurētspēju, veicināt tā stabilitāti un attīstību.

Asociācija rīko ikgadējās Kurzemes tūrisma konferences, kuru galvenie mērķi ir veicināt sadarbību tūrisma jomā starp valsts iestādēm, pašvaldībām un Kurzemes tūrisma uzņēmējiem, kā arī novērtēt tūrisma attīstību.

Rīko konkursus uzņēmēju godināšanai

Lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, pašvaldība ik gadu organizē konkursu „Kuldīgas novada uzņēmēju Gada balva”.

Kurzemes Tūrisma asociācija (KTA) ik gadu izvērtē Kurzemes tūrisma piedāvājumus dažādās nominācijās, lai veiksmīgākajiem un kvalitatīvākajiem tūrisma uzņēmēju Gada ballē piešķirtu balvu „Lielais Jēkabs”.

Lai ieinteresētu un iesaistītu Kuldīgas novada pagasta iedzīvotājus savas saimniecības/lauku sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīties Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību, ik gadu Kuldīgas novada Dome pirmo rīko konkursu „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta”.

Lai sekmētu pilsētvides sakopšanu, veicinātu kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, Kuldīgas novada Dome rīko konkursu „Skaistākais Kuldīgas dārzs”.

Piedāvā bezmaksas konsultācijas

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas attīstības aģentūra” sniedz bezmaksas konsultācijas uzņēmējiem un privātpersonām par Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējām. Kontaktinformācija https://kuldiga.lv/pasvaldiba/kuldigas-novada-pasvaldibas-kontakti#p-i-kuldigas-attistibas-agentura un Kuldīgas attīstības aģentūras "Facebook" kontā https://www.facebook.com/kuldigasattistibasagentura

Izveidojusi Kuldīgas restaurācijas centru

Projekta „Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku centra izveide” ietvaros ir izveidota koka restaurācijas darbnīca, kurā darbojās restaurācijas speciālisti, kas gan konsultē vecpilsētā strādājošos uzņēmējus, namīpašniekus un iedzīvotājus, gan veic reālu restaurāciju vecpilsētas ēku atjaunošanai.

Centrā kuldīdzniekiem ir iespēja restauratora uzraudzībā veikt, piemēram, ēkas logu restaurāciju ar jau nodrošinātiem materiāliem, instrumentiem un atbilstošās telpās, kā arī saņemt konsultācijas par konkrētu detaļu atjaunošanu.

Rīko kultūras, sporta un izklaides pasākumus

Lai sekmētu Kuldīgas novada mazo un vidējo uzņēmēju biznesa iespējas, pašvaldība organizē daudzveidīgus pasākumus: tūrisma sezonas atklāšanu „Lido zivis Kuldīgā”, velodienu „Eiropa domā zaļi”, „Dzīres Kuldīgā”, Kuldīgas pusmaratonu, Ziemas festivālu „Notici brīnumam!” u.c.