Dzērienu un citu preču tirdzniecības automāti jāsaskaņo

Izvietojot reklāmu un vizuālās komunikācijas objektus Kuldīgā un tās vēsturiskajā centrā, jāievēro 20. gadsimta pirmās puses stilistika, izgatavošanas paņēmieni, tiem jābūt pielāgotiem ēkas arhitektūrai un tuvējās apbūves kontekstam. Ja ir vēlme Kuldīgas novada publiskajā ārtelpā  izvietot dzērienu un citu preču tirdzniecības automātu, ir jāievēro normatīvo aktu prasības un Kuldīgas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto, kā arī jārīkojas saskaņā ar turpmāk norādīto.

Lai ārtelpā  izvietotu dzērienu un citu preču tirdzniecības automātu, jāiesniedz iesniegums Kuldīgas novada Licencēšanas komisijai tirdzniecības vietas atļaujas saņemšanai. Tas ir iesniegums brīvā formātā, kurā tiek norādīts mērķis, kādam atļauja ir saņemama, un tirdzniecības ilgums, un kurā izteikts lūgums saskaņot tirdzniecības automāta vizuālo un tehnisko risinājumu, kā arī novietojumu, pievienojot šādus dokumentus:

  • zemes īpašuma lietošanas tiesību apliecinošus dokumentus, ja iesniegumu neiesniedz tā īpašnieks, kā arī būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņemtus saskaņojumus ar trešajām personām, ja to intereses tiek skartas;
  • pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  • vizuālā risinājuma skices jebkurā tehniskā noformējumā;
  • iekārtas novietojuma skici ar tās izmēriem un piesaistēm dabā;
  • aprakstu, kurā aprakstīti nepieciešamie pieslēgumi pie inženiertīkliem un atkritumu apsaimniekošanas risinājumi;
  • iekārtas ražotāja tehnisko specifikāciju.

Kuldīgas novada Licencēšanas komisija izskata jautājumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu, bet Kuldīgas novada Būvvalde izskata jautājumu par dzērienu un citu preču tirdzniecības automātu izvietošanu, vērtējot iekārtas iederību apkārtējās vides arhitektoniskajā kontekstā. Tas nozīmē, ka tiek pārbaudīts, vai izvietošana neskar kādas ēkas vai inženierbūves konstrukcijas, netiek izveidots jauns ārējais inženiertīklu elektrības pieslēgums vai netiek paredzēti rakšanas darbi. Gadījumos, kad iepriekš minētie nosacījumi izpildās, dzērienu vai citu preču tirdzniecības automātu izvietošanai tiek piemērota atvieglota saskaņošanas kārtība.

Iesnieguma iesniedzējam ir jāatceras, ka vēsturiskās apbūves zonās nav pieļaujams izmantot pilsētvides elementus ar intensīvas pakāpes spīdīgām konstrukcijām un atstarojošām krāsām, no iekšpuses izgaismotus vizuālās komunikācijas objektu paneļus (gaismas kastes), neona gaismas, kā arī noformējumus ar spoguļplēvēm, un vizuālajam risinājumam jāatbilst Kuldīgas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.