Atbalstot ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, pašvaldība arī šogad atver publisko ārtelpu

terase
Foto: Ričards Sotaks

Lai atbalstītu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus un nodrošinātu ēdināšanas  pakalpojumu sniegšanu ārpus telpām Kuldīgas pilsētas teritorijā, Kuldīgas novada pašvaldība arī šajā gadā nodrošinās publiskās ārtelpas atvēršanu.

Paredzēts, ka galdiņus klientu apkalpošanai, neizbūvējot terases, ārpus telpām kafejnīcas drīkstēs izvietot Rātslaukumā, Liepājas un Pils ielā, ierīkojot galdiņus tiešā piesaistē kafejnīcas  vai restorāna patstāvīgajai pakalpojuma sniegšanas vietai uz 2021. gada tūrisma sezonas laiku vai uz laiku, kamēr sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Pakalpojuma sniedzējam, izvietojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas ārpus telpām, būs ievēro sekojoši nosacījumi:

  1. jānodrošina gājējiem paredzēto zonu 1,2 m platumā (betona flīžu ietve vai gājēju un 3,5 m operatīvā transporta koridori saskaņā ar shēmu), kuru aizliegts bloķēt ar labiekārtojuma elementiem;
  2. jānodrošina tirdzniecības vietu bez terases, bet ar labiekārtojuma elementu dizaina (krēsli, galdi un citi elementi) atbilstību Kuldīgas novada pašvaldības terašu koncepcijai un/vai iepriekš skaņotām terašu izvietojuma skicēm;
  3. nepieļaut ielu, celiņu un laukumu segumu bojāšanu ar eļļainiem šķidrumiem, kaitīgām vielām, piegružošanu, kā arī jāveic šādu šķidrumu vai netīrumu savākšanu un notīrīšanu no segumiem;
  4. nepieļaut mehānisku seguma virsmas bojāšanu, to caururbjot, sitot u.tml.;
  5. katras darba dienas beigās jāveic tirdzniecības vietas mēbeļu un labiekārtojuma elementu (krēsli, galdi un citi elementi) novākšana vai novietošana tuvināti ēkai;
  6. iepriekš rakstveidā vienojoties ar blakus esošo tirdzniecības vietu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, drīkstēs izvietot labiekārtojuma elementus (krēsli, galdi un citi elementi) lielākā teritorijā, bet saskaņā ar shēmu.

Lai saņemtu atļauju sabiedriskajai ēdināšanai paredzēto galdiņu novietošanai publiskajā ārtelpā, uzņēmējiem būs jāvēršas ar iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldē, saskaņojot pakalpojuma sniegšanas vietas atrašanos, termiņu,  iekārtojumu vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici.