Jautājiet mums

Mani interesē pašreizējais nosaukums 15. maija ielai līdz 1940.g. Ar cieņu.Rita Jakobsone

Labdien! Šobrīd tā ir Jelgavas iela.

26.01.2015 15:15

Sveiki. Aptuveni, no kura datuma būs iespējams, jauniešiem no 16-17g.v. pieteikties darbam vasarā?

Labdien! Šobrīd konkrēti datumi vēl nav zināmi, iespējams, pieteikšanās sāksies aprīlī, vēlākais maijā. Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai www.kuldiga.lv un Kuldīgas Novada Vēstīs.

26.01.2015 12:43

Visur tiek runāts par tiešo noreķinu sistēmu par komunālajiem pakalpojumiem, ja māja nolems, ka vēlas par ūdeni un siltumu tiešo norēķinu ar pakalpojuma sniedzēju, cik būs jāmaksā par rēķina izrkstīšanu SIA Kuldigas siltumtīkli un SIA Kuldīgas ūdens?

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) informē, ka SIA „Kuldīgas ūdens” un SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pašreiz gatavo informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām. Tiklīdz tās būs aprēķinātas, KKP par to informēs dzīvokļu īpašniekus. Tiešie maksājumi par pakalpojumiem uzsākami ne vēlāk, kā līdz 2015. gada 1. oktobrim.

28.01.2015 08:56

Kā tad var dabūt maznodrošinātā statusu, ja divas reizes saskaita to pašu saņemto naudu- to kas parādās VSAA(cilvēks saņēmis uz rokas no darba devēja)+tā pati nauda, ko cilvēks uzskaitijis uz sava konta, lai varētu samaksāt maksājumus??????Un tad brīnās kā jaunās ģimenes laižas prom uz ārzemēm, ja cilvēkiem nesniedz palīdzību!Pārbaudiet Kuldīgas sociālā dienesta darbu,nevis meklēt nabaga iedzīvotājos liekas naudas, kuras viņiem nav un kuras sociālais dienests izzīž no pirksta!!!!!!!!!!

Labdien! Kuldīgas p/a “Sociālais dienests” informē, ka, lai novērtētu klienta ienākumus, klients sniedz patiesas ziņas par saviem ienākumiem, kā arī iesniedz šo ienākumu apliecinošu dokumentu - konta izrakstus, lai sociālais darbinieks varētu pārliecināties par visiem klienta materiālajiem resursiem. Ienākumiem ir jābūt izsekojamiem. Ziņas no VSAA pārsvarā kalpo, lai gūtu pārliecību, vai klients ir algota darba ņēmējs un gūst ienākumus no algota darba. Precīzus ienākumus klients apliecina ar konta izrakstu un, ja nepieciešams, izziņu no darba devēja. LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi nr. 299 nosaka ienākumu veidus, kurus, izvērtējot klienta materiālos resursus neņem vērā. Tie ir: piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un sociālās garantijas pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, bērnam sasniedzot pilngadību, naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem vai sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums, personas maksātie uzturlīdzekļi bērnam valstī noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Viss pārējais materiālais labums, kas gūts naudas izteiksmē, t.sk., atbalsts no citām, mājsaimniecības sastāvā nedzīvojošām personām, ir uzskatāms par personas ienākumiem, no kuriem persona var nodrošināt savas un savu ģimenes locekļu vajadzības. Iesniedzot konta izrakstus, klients var vērst sociālā darbinieka uzmanību uz faktu, ka noteiktu naudas summu, ko darba devējs klientam ir izmaksājis skaidrā naudā, klients noteiktā datumā ir iemaksājis savā kontā. Sociālais darbinieks pārliecināsies, ka šādu summu klienta kontā nav ieskaitījis arī darba devējs un, aprēķinot ienākumus, vadīsies pēc konta izraksta. Ja klients norādīs, ka kontā ir ieskaitījis daļu no algas, bet pārējais palicis makā un radīsies šaubas vai atšķirīgs viedoklis par saņemto ienākumu apmēru, sociālais darbinieks lūgs klientam iesniegt vai pats pieprasīs izziņu no klienta darba devēja par izmaksāto naudas summu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem 3 mēnešiem. Līdz ar to, nevar rasties situācija, ka klienta ienākumi tiek saskaitīti divas reizes, tomēr klientam ir jāsaprot, ka, pieprasot statusu un sociālo palīdzību, kas ir balstīta uz ienākumu un īpašumu izvērtēšanu, viņam būs jāsadarbojas ar sociālo darbinieku, lai pierādītu, ka klienta materiālais stāvoklis patiešām atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam. Lai arī klientiem var šķist, ka sociālās palīdzības piešķiršanas process ir birokrātisks un apgrūtinošs, tomēr, gluži tāpat, kā veikalā nozagtā prece ir jāatmaksā veikala apsargam vai pārdevējam no saviem ienākumiem, tāpat arī sociālais darbinieks, pie kura klients vēršas, nes atbildību par lēmuma tiesiskumu. Savukārt, klients nes atbildību par patiesu ziņu sniegšanu un tiesiskajām sekām, ja klienta sniegtās ziņas izrādās nepatiesas sociālā dienesta darba iekšējo vai ārējo auditu rezultātā.

02.02.2015 09:04

Gudri Jūs atbildat, bet kas tad piemēslo šo privāto teritoriju? Pamatā tie ir Jūsu viesi, kas iet aiz šķūņa uzpīpēt vai iedzert un tad Jūs gribat teikt, ka īpašniekam ir aiz Jums jāsavāc? Norīkojiet savos pasākumos kārtības sargus, kas seko līdzi tam ko viesi dara un tad viss būs kārtībā. Esmu pamanījusi, ka sētniece savu darbu izdara kārtīgi.

Labdien! Informācija ir nodota atbildīgajām iestādēm, un Jūsu aktualizētā problēma tiks risināta.

26.01.2015 12:54

Labdien! Cik reizes Jums par to var rakstīt?????? Katru reizi, kad kultūras namā notiek kādi pasākumi, nākošajā dienā pie baltā šķūņa ir mēslaine ar tukšām bundžām, sasistām pudelēm un vienreizējiem traukiem. Ir apnicis, ka tas viss vienmēr atrodas pie privātīpašuma žoga. Vai nu pieskatiet savus viesus, vai arī savāciet aiz viņiem. Tā ir necieņa pret pārējiem. Jums galu galā ir arī kameras un redzat, kas tur piemēslo, ja paši negribat sakopt, tad sauciet atbildīgos.

Labdien! Paldies par iesūtīto novērojumu! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” zaļumsaimniecības vadītāja Dz.Strazda informēja, ka sētnieks Kuldīgas kultūras centra teritorijā savu darbu veic godprātīgi un atkritumi, ja tādi ir, tiek savākti un šis gadījums, iespējams, atrodas privātā teritorijā. Katrā gadījumā minētā teritorija tiks apsekota.

22.01.2015 08:08

LAbdien! Varbūt būtu iespējams sakārtot žogu ap veco slimnīcu,tas ir sagāzies un izskatās vienkārši baisi.

Labdien! Informējam, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir nosūtījusi Kalpaka iela 1 īpašniekam vēstuli ar lūgumu atjaunot žogu ap ēku Kalpaka ielā 1, Kuldīgā līdz 9. februārim. Ja īpašnieks to nebūs veicis norādītajā termiņā, darbus veiks pašvaldības izraudzīts uzņēmums, izdevumus piedzenot no īpašnieka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22.01.2015 08:10

Kādēļ, sakarā ar Stendes ielas ietves tīrīšanu, Jūs sniedzat nepatiesu atbildi iedzīvotājiem? Stendes ielā ietve neatrodas piegulošajā teritorijā, bet gan tikai esošais grāvis ar caurtekām, kuru saistošie noteikumi neparedz iedzīvotājiem tīrīt un kopt, tāpat kā autobusu pieturas un zālāju līdz brauktuves malai, kā tas noteikts saistošajos noteikumos. Šeit nav runa par pilsētu, kur ietve atrodas piegulošajā teritorijā, bet gan pavisam cits statuss! Lūdzu neinterpretējiet Ministru kabineta noteikumos skaidri rakstīto par ietvju kopšanu. Tātad šī iela,grāvis, ietve un zālājs, ir jākopj pašvaldībai kurai tā pieder. Arī līkt slēgt līgumus ar KKP un pirkt kaisāmo materiālu, ir pretlikumīga, ko nosaka MK 42. pants pašvaldību likumā. Proti, ka Pašvaldība nedrīst likt iedzīvotājiem darīt darbu, kuros viņiem ir jāiegulda personīgie līdzekļi. Paldies un ceru, ka ievērosiet Saistošos noteikumus, tieši kā tur rakstīts un ar visiem komatiem un pieturas zīmēm, citā di var iznākt kādiem atbildēt par MK dokumentu viltošanu!

Labdien! Minēto jautājumu regulē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu”, kuri pieņemti normatīvos aktos noteiktā kārtībā un nav pretrunā ar augstākstāvošiem tiesību aktiem, tai skaitā Latvijas Republikas Satversmi. Tāpat vēlamies norādīt, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa ar 2004. gada 21. maija spriedumu lietā Nr.203-23-01 atzina par tiesisku pašvaldību tiesības uzlikt par pienākumu nekustamo īpašumu īpašniekiem kopt arī nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju. Satversmes tiesa 2004. gada 21. maija spriedumā lietā Nr.2003-23-01 „Par likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam” secinājusi, ka tiesības uz īpašumu piešķir personai ne tikai tiesības izmantot šo īpašumu, bet arī pienākumus. Īpašuma izmantošanai vienlaikus ir jākalpo arī sabiedrības labumam. Īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums. Tāpat, samērojot sabiedrības ieguvumu un ierobežojumus, kas tiek uzlikti privātpersonai, uzliekot tai par pienākumu rūpēties par savam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanu, ir secināms, ka sabiedrības ieguvums ir lielāks, nekā privātpersonas tiesisko interešu ierobežojums. Gadījumā, ja pašvaldībai būtu jāuzkopj arī nekustamajam īpašumam piegulošā publiskajā lietošanā esošā teritorija, tad tas ievērojami palielinātu pašvaldības izdevumus, kā rezultātā pašvaldība būtu spiesta palielināt pašvaldībā maksājamo nodokļu apmēru. Šai gadījumā zaudētāji būtu visi pašvaldības teritorijā esošie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem būtu jāsedz pašvaldības papildus izdevumi. Satversmes tiesa spriedumā arī atzinusi, ka pašvaldībām, saistošajos noteikumos nosakot publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi - nodrošināt sakoptu pilsētvidi. Papildus vēlamies informēt, ka līdzīga kārtība paredzēta faktiski visās citās Latvijas pašvaldībās. Ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” varat iepazīties Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv. No Jūsu jautājuma nav saprotams kādus MK noteikumus, Jūsuprāt, pašvaldība nepareizi interpretē. Nav saprotams arī nepamatotais apgalvojums par prasību slēgt līgumu ar SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” un kaisāmā materiāla iegādi. Neskaidrību gadījumā lūdzam, vērsties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai KKP, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

16.01.2015 09:48

Labdien .Daļu Planīcas ielas N12 mājas iedzīvotāju satrauc lielā egle ,kas atrodas 8metrus no mājas .Veiksmīgi tā pārdzīvojusi kārtējo vētru .Vējā tā draudīgi lokās un ir sajūta ,ka reiz tā lūzīs .Tiks sabojāts gan jumts ,gan dzīvokļiem logi un sienas .Vai arī mašīnas un veļas žāvēšanas nojume .Arī čiekuri var izsist logus .Daļa mājas iedzīvotāju ir par egles nozāģēšanu .To dzīvokļu īpašnieki ,kam logi ir mājas otrā pusē un neciestu no lūztošās egles ,šo milzīgo koku grib saglabāt .KO darīt ,jo egle sniedzas pāri trīs stāvu mājas jumtam un turpina augt?Kas atlīdzinās zaudējumus ,jo skaidrs ,ka kādreiz lūzīs .

Labdien! Jautājumu par koka nozāģēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Planīcas iela 12, Kuldīgā dzīvokļu īpašniekiem jāizrunā ar apsaimniekotāju SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kopības sapulcē, ja 50% plus viens no dzīvokļu īpašniekiem nolemj par koka nozāģēšanu, tad mājas apsaimniekotājam jāiesniedz iesniegums Kuldīgas novada pašvaldībā ar lūgumu atļaut nocirst minēto koku – sudrabegli, kura apdraud ēku un iedzīvotājus. Iesniegumam jāpievieno daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nozāģēšanu. Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija izskatīs iesniegumu un lems par atļaujas izsniegšanu. Mājas apsaimniekotājs pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas varēs veikt koka nociršanu.

20.01.2015 14:27

Labdien!No Skuju ielas uz Mucenieku ielu ir ļoti apgrūtināta un nepārredzama izbraukšana-traucē automašīnas,kuras novietotas pie Zvaigznes grāmatnīcas.Varbūt tur varētu aizliegt apstāties un stāvēt,lai neradītu avārijas situācijas.

Labdien! Jūs droši vien domājāt Adatu ielu, ja tā, tad vairāk informācijas varēsiet atrast http://www.kuldiga.lv/lv/attistiba/849-stavet-aizliegts

19.01.2015 13:04

Pēc šausminošām ziņām šodien, kur uz Jelgavas šosejas bojā gāja omīte un bērns, aizdomājos par par pašvaldības amatpersonu atbildību pret iedzīvotājiem. Šoreiz par Rendu. Virzienā no veikala līdz skolai NAV NEVIENA APGAISMOTA laterna. Laternas jau ir! Vai nav kas tās ieslēdz, vai taupa naudu? It kā par taupību nekas neliecina, jo Partijas un Kuldīgas iela ir apgaismotas pat līdz pēdējai viensētai. Bet kā lai bērni tiek uz skolu? Ne visi brauc ar autobusu. Katrs vecāks, palaižot bērnu uz skolu, nevar būt drošs - vispirms, jāiet pāri tiltam (gandrīz nekad netīrītai un nenokaisītai gājēju daļai), tad, lai nebūtu jādodas pa lielceļa malu, kur ir bīstami aktīvās satiksmes dēļ, "jānošļūc" pa kalnu (kur nav elementāru pakāpienu un margu, kur pieturēties), tad tālāk jādodas pa nenotīrītu, nenopļautu, nenokaisītu zemes "ceļu", līdz nonāk uz veco skolas bruģi. Pa šo kalniņu kūleņo ne tikai bērni, bet arī citi pagasta iedzīvotāji, kuriem jānokļūst kājām no Pārabavas uz veikalu un pagastmāju. Manuprāt,tas neprasa milzīgus līdzekļus, bet tikai vadītājas ieinteresētību. Liekas, ka šis būtu vairāk nepieciešams kā milzīgais, dārgais stāvlaukums pie pagastmājas. Un elektrību esam pelnījuši visi, lai nav nav sajūta, ka iebraucam sādžā!

Labdien! Atbildi sagatavoja Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Freiberga: „Laternas, par kurām uzdots jautājums, ir izvietotas gar Valsts autoceļu P120 „Talsi – Stende – Kuldīga”. Savulaik saimnieciskā kārtā bez projekta šo apgaismojuma līniju uzstādīja Rendas pagasta padome. 2014. gada vasarā veicot autoceļa ceļa malu tīrīšanu, tika pārrauts apgaismojuma elektrības kabelis. Lai atjaunotu apgaismojumu, ir nepieciešami ievērojami līdzekļi. Saskaņā ar LR spēkā esošošajiem normatīvajiem aktiem pašvaldība var ieguldīt līdzekļus tikai pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai. Tā kā autoceļš „Talsi – Stende – Kuldīga” nav pašvaldības ceļš, pašvaldība par tā uzturēšanu un nodrošināšanu ar apgaismojumu (t.sk. tilta un ietvju) nav atbildīga. Informēju, ka Rendas pagasta pārvaldē ir saskaņots Va/s „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātais tehniskais projekts gājēju celiņa izbūvei minētajā ceļa posmā. Šogad sākas jauns posms ES fondu apguvei, un ir cerība, ka šis ilgi lolotais projekts tiks īstenots. Šī projekta ietvaros tiks izveidots arī apgaismojums ceļa posmam līdz skolas pagriezienam. Pagasta pārvalde vairākkārt ir centusies veidot kāpnes nokļūšanai no šosejas uz Abavas ceļu, taču praksē pierādījies, ka kāpnēm diemžēl nav ilgs kalpošanas laiks. Abavas un Bruģa ceļi tiek uzturēti atbilstoši to kategorijai - vasaras periodā tie tiek greiderēti un appļauti. Žēl, ka šie iedzīvotāju ierosinājumi nekad netiek saņemti pagasta pārvaldē, lai kopēji rastu risinājumu. Aicinu bērnu vecākus un citus interesentus pieteikties Kuldīgas pašvaldības organizētajā projektu konkursā „Darīsim paši” un visiem kopā labiekārtot kāpnes, cerot uz to, ka pēc paveiktā tiks vairāk novērtēts padarītais darbs.”

19.01.2015 11:59

Kas atradas tagadējā domes ēkā?

Labdien! Ēka vēsturiski ir būvēta kā rātsnams. Jaunais rātsnams ir uzcelts ap 1868. gadu pēc arhitekta Oto Dīces (Otto Dietze) (1833.-1890.) projekta, un tas ir vienīgais rātsnams Latvijā, kas uzbūvēts 19.gs. 2.pusē, turklāt izmantojot eklektisma stila viduslaiku formas.

16.01.2015 08:22

Vai ir iespēja noslēgt līgumu vai arī kā citādi vienoties par kanalizācijas atsūknēšanas pakalpojumu saņemšanu, jo Rendas pagastā šadi pakalpojumi vairs netiek sniegti. Jauku dienu vēlot, Inese

Labdien! Šāda iespēja ir, SIA „Kuldīgas ūdens” aicina Jūs zvanīt pa tālruni 63322111 dispečerei, lai noskaidrotu detalizētāku informāciju.

14.01.2015 13:07

Labdien! Vēlējos ieteikt Kuldīgas pašvaldībai par bijušā veikala "Maks" telpu izmantošanu kādam labam mērķim, idejai. Mans priekšlikums būtu, ja jau Cēsīs ir savs zinātniskais centrs Zinoo, kas ir līdzvērtīgs idejai kā Ahaa Igaunijā, Tartu, tad varbūt ir vērts tādu izveidot arī pie mums Kuldīgā, vieta skaista, piebraukt arī var, izklaide un zinātne vienkopus gan pieaugušajiem, gan bērniem. Kā arī laba iespēja piesaistīt tūristus un uzlabot Kuldīgas budžetu. Paldies! Varbūt kādreiz nākotnē šī ideja realizēsies! Lai veicas!

Labdien. Paldies par ierosinājumu, arī mēs labprāt iespēju robežās atbalstītu šādu ideju, taču tas ir atkarīgs no iespējamajiem investoriem, kā arī veikala „Maks” ēkas īpašnieka plāniem.

14.01.2015 13:10

Labdien!Gribētos pajautāt,kad tad tiks atvērts Pārventas veikals.Izskatās,ka tur ar ēkām viss ir kārtībā.Pat plāksnīte"Privātīpašums" ir pielikta.Tikai ietve pie tā privātīpašuma gan vēl ne reizi nav notīrīta.Vai tad nevarēja tos skaistos Pārventas gājēju celiņus nodrošināt ar sētnieku pakalpojumiem.Jaunus skaistus trotuārus uztaisīja,bet viņi ir pilni ar sniegiem un ledu,jo retais privātīpašnieks savu gabaliņu notīra.

Labdien. Prieks par to, ka Jums patīk rekonstruētā Stendes iela un ietves, taču saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, privātīpašumam pieguļošās teritorijas uzturēšanu, t.sk. ietvju tīrīšanu, nodrošina pats īpašnieks vai viņa nolīgts pakalpojuma sniedzējs. Šie noteikumi attiecas arī uz „Pārventas veikala” ēkas īpašnieku, par ko arī atgādināsim.

14.01.2015 13:09

Labvakar! Kad beidzot atvērs Pārventas veikalu,kas noticies?Veikals jau bija gatavs novembra mēnesī.

Labdien. Mūsu rīcībā nav informācija par ēkas/veikala īpašnieka plāniem par tirdzniecības uzsākšanu.

14.01.2015 13:08

Labdien! Esmu novērojusi, ka krustojums, kur izbrauc no Pētera ielas uz Ventspils ielu, ir ļoti nepārredzams tajos brīžos, kad uz Ventspils ielas, pirms Bērnu konsultācijas(gandrīz pie paša krustojuma ar Pētera ielu) ir saliktas mašīnas! Man dažreiz ir bijušas bīstamas situācijas izbraucot no Pētera ielas pa kreisi, jo neredzu vai no kreisās puses tuvojas mašīna! Vai ir iespējams tur ko mainīt!

Labdien! Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem brauktuvju krustošanās vietā un tuvāk par 5 m no šķērsojamās vai šķērsotās brauktuves malas stāvēt un apstāties aizliegts, līdz ar to šajā vietā apstāšanās aizlieguma zīmes nav nepieciešamas, papildus tam norādām, ka Kuldīgas vecpilsētā atļautais braukšanas ātrums ir 30 km stundā, kas uzlabo kopējo satiksmes drošības līmeni, kā arī iespēju laikus pamanīt krustojumam tuvojošos transporta līdzekli. Tomēr novērojot to, ka mūsu autovadītāji mēdz neievērot šos noteikumus, aicināsim kārtības sargus pievērst tam uzmanību!

14.01.2015 07:34

Labdien, sakiet,lūdzu, kur iespējams iegādāties 2014.g. izdoto J.Krastiņa grāmatu par Kuldīgu? Cieņā, Anta

Labdien! Grāmatu „Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” var iegādāties „Zvaigznes grāmatu nams”, Mucenieku ielā 33, Kuldīgā.

09.01.2015 08:37

Vai pie ģimnāzijas garažām( Ventspils un Gravas ielas krustojums)ir atvērta atkritumu izgāztuve? Atkritumu kaudze veidojas jau no oktobra mēneša. Tāpat jau 2 gadus SIA KKP nav uzkopuši zemes gabalu Gravas un Virkas ielas rajonā.Katru dienu ejot garām, rodas jautājums- vai Virkas, Ventspils ielas iedzīvotāji nav pelnījuši sakārtotu vidi tāpat kā pilsētas centra ielās?

Labdien! Atvainojamies par tik novēlotu atbildi. Informējam, ka SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” minēto teritoriju sakops.

23.01.2015 08:51

Labdien, Gribu izteikt pateicību, Bērnu un Jauniešu centram, kas strādā tad, kad tas visvairāk ir nepieciešams bērniem un jauniešiem t.i. skolēnu brīvlaikā, nevis tikai skolas laikā,un tad var saprast, kāpēc ir BJC, nevis kā dažas Kultūras iestādes, kam ir apgrūtinoši noorganizēt 1.janvāra sagaidīšanu jau kuro gadu Kuldīgā, kaut lielo telti un DJ mūziku būtu sarūpējuši arī par to jaunieši būtu priecīgi..

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Kā jau minējām, Kuldīgas kultūras centrā ir tikai viena zāle, kurā varētu rīkot Jaunā gada balli, taču jāpiebilst, ka gada beigās tā ir ļoti noslogota ar dažādiem pasākumiem. Tādēļ arī tīri tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt visus pasākumus un no kāda ir jāatsakās. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka Jaunā gada ballei apmeklētāju skaits ir bijis salīdzinoši neliels, tādēļ, izvērtējot visus aspektus, nolemts, ka šāda balle netiks rīkota.

05.01.2015 08:48

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.