Jautājiet mums

Izlasīju Kuldīgas mājaslapā 24.07.2020. skaidrojumu par terasēm Baznīcas ielā un arī man radās pāris jautājumi. Ir skaidrots, ka “Ņemot vērā terašu izvietošanas sezonālo raksturu, ... nav nepieciešams būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā.”. Būvniecības likumdošanā ir noteikts, ka, bez būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē (caur Būvniecības informācijas sistēmu), atsevišķas sezonāla rakstura būves var būvēt tikai ĀRPUS publiskās ārtelpas. Rātslaukums nepārprotami IR publiskā ārtelpa. Man vienmēr ir gribējies Rātslaukumā uzbūvēt smuku terasi un pats par sevis saprotams, ka gribēšu to izdarīt pilnībā likumīgi, lai neviens nevarētu apšaubīt manas darbības. Lūdzu sniedziet atsauci uz konkrētām likumdošanas normām, pamatojoties uz kurām āra terases būvniecībai Kuldīgas vecpilsētas publiskajā ārtelpā nav nepieciešams izstrādāt būvniecības likumdošanā noteikto būvniecības ieceres dokumentāciju. Un vēl ir skaidrots, ka terašu saskaņošana notiek atbilstoši Kuldīgas novada Domes apstiprinātai koncepcijai. Internetā pieejamajā koncepcijas pdf failā 9.1. punktā ir teikts, ka terašu saskaņošanai būvvaldē ir jāiesniedz “I grupas inženierbūves paskaidrojuma raksta veidlapa”, no kā ir viennozīmīgi skaidrs, ka terašu būvniecībai/novietošanai ir nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju. Tātad var secināt, ka ir vēl kāda koncepcija ar identisku nosaukumu, saskaņā ar kuru būvniecības ieceres izstrādāšana terases būvniecībai nav nepieciešama. Lūdzu paskaidrojiet kur un kā es varu iepazīties ar šo “atviegloto” koncepciju.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē kafejnīcu terases tiek saskaņotas kā sezonas būves katras vasaras sezonas (no 1.aprīļa līdz 31. oktobrim) sākumā ņemot vērā terašu izvietotāju vēlmes. Ja sezonas laikā mainās vai tiek nolietoti terašu ekspluatācijā izmantotie materiāli, stiprinājumi, terašu dekoratīvie elementi, jumta segums u.t.t., tad šādas izmaiņas ir vienkāršāk atkārtoti saskaņot Būvvaldē kā skiču risinājumu attiecīgajai terasei, nevis Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ikreiz iesniegt jaunu būvniecības ieceri. BIS nav iespējams iesniegt jau ekspluatācijā pieņemtas 1. grupas inženierbūves izmaiņas, līdz ar to, ja tiek mainīts kāds sezonas terases elements, atkārtoti jāsniedz BIS jauna būvniecības iecere. Ja nepieciešams, pirms terašu saskaņošanas publiskajā ārtelpā, terašu īpašniekiem un projekta autoriem tiek sniegtas konsultācijas par terašu vizuālo noformējumu, stiprinājumiem, vides pieejamības risinājumiem, un tādējādi tiek atvieglots terašu novietošanas saskaņošanas process. Būvvalde norāda, ka terašu uzstādīšanas un ekspluatācijas process tiek uzraudzīts un kontrolēts, t.sk. tiek kontrolēts vai terases tiek plānots novietot uz pilsētas inženiertīkliem, apakšzemes komunikācijām, vai tiek ievērota operatīvajam transportam un gājējiem paredzētā brīvā pārvietošanās zona, līdz ar to sabiedrības intereses netiek apdraudētas, tiek nodrošināta trešo personu īpašuma aizsardzība. Līdz ar to secināms, ka šāda terašu saskaņošana uzskatāma par sabiedrībai drošu. Papildus norādām, ka ar Kuldīgas novada Domes 2019. gada 30. maija sēdes lēmumu (prot.Nr.7, p.50), apstiprinātajai koncepcijai “PAR IELU TIRDZNIECĪBAS ATSEVIŠĶU LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU – TERAŠU IZVIETOŠANU PUBLISKĀ ĀRTELPĀ, KULDĪGAS VECPILSĒTĀ” ir rekomendējošs raksturs. Atzīstams, ka nepieciešams īpašs Kuldīgas novada pašvaldības normatīvais regulējums saistošo noteikumu formā, kas noteiktu terašu, labiekārtojuma elementu, iespējams, citu mazo arhitektūras formu izvietošanu Kuldīgas novada publiskajā ārtelpā, kas nav pretrunā ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Šāda prakse ir arī citos novados. Būvvalde strādā pie šāda dokumenta projekta sagatavošanas.

04.08.2020 06:53

Sveicināti! Vai Kuldīgas pilsētā ir kādi saistošie noteikumi, cik gara drīkst būt zāle nekustamā īpašuma teritorijā pirms tās nopļaušanas?

Labdien! Kuldīgas novada Domes apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” ir noteikti pienākumi attiecībā uz privātīpašumu uzturēšanu, tai skaitā noteikts pienākums pļaut zālienu. Konkrētas prasības par zāliena garumu ir noteiktas tikai uz publiski pieejamām teritorijām. Tas ir norādīts saistošo noteikumu 5.2.punktā. https://www.kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/Saistosie_noteikumi/SN_2019_15_konsolidts.pdf

28.07.2020 08:15

Sveicināti.Kuldīgā sāks taisīt gājēju ietvi dārza ielā/Un šeit sākas man nesaprotama kustības regulēšana.Šī iela pēc remonta būs vienvirziena tad kādēļ tas nav noteikts jau tagad kaad ielā jau tagad izmainīties irneiespējami.Nepieciešams tikai uzlikt divas zīmes viena ar norādīto virzienu bet noņemt tagad uzstādītās sešas zīmes jo tās vairs nav nepieciešamas,kāda ekonomija!!!Pierādiet ka tā nav.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība novērtē Jūsu sniegto ierosinājumu par satiksmes plūsmas nodrošināšanu vienā virzienā jau būvdarbu laikā Dārza ielā posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai. Informējam, ka par šādu risinājumu tika pieņemts lēmums uzsākot būvdarbus un šobrīd būvnieks veic nepieciešamo risinājumu saskaņošanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi", lai jau tuvākajā laikā mainītu satiksmes organizāciju uz vienvirziena kustību. Papildus informējam, ka darba vietas aprīkošanu ar nepieciešamajām ceļazīmēm nodrošina būvdarbu veicējs SIA "A-Land", saskaņojot to ar ceļa pārvaldītāju un VAS "Latvijas valsts ceļi", kas paredz ceļazīmju skaitu atbilstoši satiksmes drošības noteikumiem.

27.07.2020 11:53

Labdien. Būvniecības informācijas sistēmā centos atrast būvniecības reģistrāciju terasēm pie kafejnīcām Baznīcas ielā, bet tas neizdevās. Lūdzu pasakiet priekšā ar kādiem numuriem tās var sameklēt šeit https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions?utf8=%E2%9C%93&direction=&sort=&search%5Bconstruction_board%5D=Kuld%C4%ABgas+novada+pa%C5%A1vald%C4%ABbas+b%C5%ABvvalde&search%5Bcase_number%5D=&search%5Bconstruction_name%5D=&search%5Baddress_name%5D=&search%5Baddress_code%5D=&search%5Bbis_case_stage%5D=&search%5Bconstruction_type%5D=&search%5Bcadastral_designation%5D=&search%5Bbn_conditions_accepted_date_from%5D=&search%5Bbn_conditions_accepted_date_to%5D=&commit=Mekl%C4%93t

Labdien! Ņemot vērā terašu izvietošanas sezonālo raksturu, terašu novietošanas iecerei jāsaņem Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes saskaņojums vizuālajam risinājumam un nav nepieciešams būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas vizuālo risinājumu, Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē jāiesniedz iesniegums, kura sastāvā iekļauta: 1. vietas fotofiksācija; 2. objekta novietne situācijas plānā, vai zemes robežu plānā vai citā kartogrāfiskajā materiālā (A4 formātā); 3. terases iekārtojums; 4. detaļu dizains (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, puķu kastes un citi elementi); 5. mākslīgās grīdas seguma un nojumju izbūves gadījumos situācijas plānā jānorāda, kā tiek nodrošināta brīva piekļuve inženierkomunikāciju akām; 6. vides pieejamības nodrošinājums. Papildus norādām, ka ar Kuldīgas novada Domes 2019. gada 30. maija sēdes lēmumu, prot.Nr.7, p.50 apstiprināta koncepcija “PAR IELU TIRDZNIECĪBAS ATSEVIŠĶU LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU – TERAŠU IZVIETOŠANU PUBLISKĀ ĀRTELPĀ, KULDĪGAS VECPILSĒTĀ”, kurā papildus noteikti terašu izvietošanas nosacījumi un terašu izskats Kuldīgas vecpilsētā.

24.07.2020 08:04

Labdien!Ņemot vērā Jūsu sniegto atbildi par kailgliemežiem, pašvaldība varētu arī iesaistīties to apkarosanā un nopļaut zāli savos īpašumos d/b "Kurzemīte".

Labdien! D/b “Kurzemīte” teritorijā apzināti un apsekoti pašvaldības zemesgabali un uzdots uzdevums SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” nopļaut zāli nedēļas laikā.

24.07.2020 11:52

Labdien! Sakiet lūdzu, kādas darbības pašvaldība veic cīņā ar invazīvo spānijas kailgliemežu sugu, kas pašlaik aktīvi izplatās arī pie mums? Ja patreiz tie ir atrodami tikai dažās vietās pilsētā, kas notiks, ja tie savairosies piepilsētas pļavās un krūmājos? Droši vien arī pašā pilsētā neviens nenodarbojas ar to likvidāciju!

Labdien! Šī problēma novērojama ne tikai Kuldīgas novadā, bet valstiskā mērogā. Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi vairākus ieteikumus, kā vislabāk ar kailgliemežiem cīnīties. Visefektīvākais veids, kā atbrīvoties no kailgliemežiem, ir tos savākt ar rokām un pēc tam iznīcināt. Šo kailgliemežu skaitu ierobežo arī zālāja regulāra pļaušana vienlaicīgi ar zāles savākšanu un iznīcināšanu. Mazdārziņus no nelūgtajiem viesiem var pasargāt ar speciālām pretgliemežu sētiņām, kuras apliek ap dobēm, stādiem vai visu dārzu. Preventīvo pasākumu klāstā ir augsnes regulāra agrotehniskā apstrāde. Tāpat būtu jāizvairās no komposta kaudžu veidošanas. Iegādājoties augu stādus, noteikti jāpārbauda, vai puķu podā vai zem tā nav paslēpies kāds gliemezis. Kailgliemežus viegli pievilināt ar alu. Gliemeži lielā skaitā salasās komposta kaudzēs un tvertnēs, kā arī uz zemes atstātās pūstošu augu kaudzēs. Tie labprāt barojas ar suņu un kaķu mākslīgo barību un kombikormu, tāpēc gar krūmiem var izkaisīt mākslīgās barības granulas. Visi pievilināšanas pasākumi būs efektīvi tikai mitrā laikā vai mitrās vietās. Visbiežāk slīcināšanas slazdos par pievilinātājvielu izmanto alu. Ja slazdos būs tikai tīrs ūdens, gliemeži var ātri no tā izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam ir jāsatur vielas, kas veicina gliemežu noslīkšanu — 1 % vara (vara sulfāts) vai 10 % vārāmā sāls šķīdums. Plašāka informācija atrodama šeit - https://www.daba.gov.lv/upload/File/zin_p/ZIN_P_SIIP_18_Spanijas_kailgliemezis.pdf

22.07.2020 11:57

Labdien! Vai Putnudārza pagaidu apbraucamā ceļa māju iedzīvotāji nav pelnījuši labāku attieksmi? Vai par saulaino laiku, putekļaino un bedraino ceļu katru reizi pašiem jāziņo Domes darbiniekiem? Ja reiz papildinām pašvaldības budžetu ar nodokļu maksājumiem, vai mēs nebūtu pelnījuši vērīgāku attieksmi? Šeit par pacietību, pieklājību un izpratni nebūtu pieklājīgi atbildēt, jo Rūpniecības ielas iedzīvotājiem par to būtu jāizsniedz apbalvojums! Projekta vadītājs "uzdevuma augstumos"!

Labdien! Šovakar, 16. jūlija vakarā, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Rūpniecības ielu apstrādās ar pretputekļu materiālu.

16.07.2020 13:19

Vai koši ziedošā latvāņu audze Ēdoles ielā pie apvedceļa ir minētā Skandināvijas dabīgo puķu pļava(joks),vai arī kkp ir padevusies viņu priekšā.Varbūt šai vietai vajadzētu pievērst īpašu uzmanību lai nav regulāri jāatgādina?

Labdien! Cīņa ar latvāņiem ir ļoti grūta un sarežģīta. Agrāk latvāņus Latvijā ieveda kā lopbarību, bet nu jau tie aizņem vairāk nekā 11 000 hektāru Latvijas zemes. No 119 novadiem latvāņi konstatēti 107, tātad 90% pašvaldību. Latvāņi ir kļuvuši par problēmu visā valstī, pļaujot tie ataug ļoti ātri un izzied jau pie pašas zemes. Tādēļ Kuldīgas novada pašvaldības un SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” speciālisti kopīgiem spēkiem apzina latvāņu izplatības teritorijas Kuldīgas novadā, lai izstrādātu plānu šo augu ierobežošanai, jo ar pļaušanu un sakņu apciršanu vien ir par maz. Ēdoles ielā latvāņi šogad pļauti trīs reizes, un vienu reizi vēl to saknes apcirstas ar lāpstām.

15.07.2020 07:55

Labdien! Vēlos noskaidrot, kur ciema iedzīvotājiem būtu jāvēršas lai lūgtu ciemā iekārtot ielas apgaismojumu? Pirms pāris gadiem šis jautājums tika pacelts, bet atbilde bija, ka ielu apgaismojums mūsu ciemam nav vajadzīgs jo šeit nav apdzīvotība. Bet šobrīd šajā ciemā dzīvo vairāki bērni un skolēni kuriem ziemas mēnešos tumsā jādodas uz autobusu.

Labdien! Labprāt sniegtu konkrētāku atbildi, ja Jūs varētu precizēt, kurā adresē un pagastā dzīvojat. Taču, ja to nevēlaties darīt, tad Jums par ielas apgaismojuma izveidi jāvēršas pie sava pagasta pārvaldes vadītāja, vai arī pie pašvaldības komunikāciju inženiera, rakstot uz e-pastu kaspars.kalnins@kuldiga.lv, vai arī zvanot uz tālruni 27020953.

15.07.2020 05:32

Labdien! Gribētos dzirdēt kādu skaidrojumu par sporta skolas nometni vieglatlētiem. Runa bija, ka dēļ valstī noteiktiem ierobežojumiem, nometni nerīkos, bet izrādās, ka nometne notiks jūlija beigās Īvandē, bet tikai divas treneres bērniem. Nevis labākiem sporta skolas bērniem, vai tie kas cītīgi gājuši uz treniņiem, bet pēc piederības konkrētiem treneriem. Pārējiem bērniem nav motivācijas trenēties labāk, jo nekas nemainās, ja neesi pie īstā trenera. Interesē, kas par to maksā, jo vecākiem tikai ir līdzmaksājums? Vispār jau sporta skolā ir iedibinājies, ka vecāko treneru bērni ir priviliģētāki! Varbūt arī skolas maksu vajadzētu pielīdzināt trenera hierarhijai iestādē?!

Labdien! Atbild Kuldīgas novada Sporta skolas direktors Agris Kimbors: "Sporta skola rīkos nometni vieglatlētiem Īvandē no 27. jūlija līdz 1. augustam. Ievērojot valstī noteikto kārtību, nometnē būs 30 audzēkņi. Jūnijā notika vieglatlētikas nodaļas treneru sēde, kurā tika izskatīts jautājums par darba kārtību vasarā un nometni. Treneri izrunāja šo jautājumu un vienojās, ka uz nometni šogad brauc divi treneri ar saviem audzēkņiem, jo pārējie treneri atteicās no šādas iespējas dažādu iemeslu dēļ, tāpēc šo treneru audzēkņiem notiks treniņu nodarbības Kuldīgā. Nepiekrītam viedoklim, ka Sporta skolā audzēkņi tiek dalīti pēc treneru piederības. Visiem audzēkņiem ir vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar savu iemīļoto sporta veidu."

08.07.2020 12:53

Labdien.Lūdzu nopļaujiet zāli pie noejas uz Ventas rumbu,kāpnītes ir ierīkotas, bet nātres līdz ceļiem, lai nebūtu jākaunas no tūristiem...

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ir sakārtojuši teritoriju.

14.07.2020 11:17

Kad beidzot tiks sakartots Kabiles bernu rotalu laukums, gaidam jau 2.vasaras ka ari sogad nekas netika darits lidz sim bridim, nekas nau pat iesakts darit, ka reiz jau sis jautajums tika pacelts un runats?! PS.- Sis bernu rotalu laukums jau izskatas pec dzivniekiem draudzigu vidi, ne berniem un ar kadu patiku kadam vecakam ir laist savu bernu pat smilsu kaste ja taja jau pabijusi kaki gan ari suni? Ar cien. Kabiles pagasta bernu vecaki un vecvecaki! Paldies!

Labdien! Rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošanas darbus veiksim jūlijā. Plānojam uzstādīt daudzfunkcionālu rotaļu iekārtu, nobruģēt laukumiņu un uzstādīt basketbola grozu, soliņus un atkritumu urnas. Šobrīd rotaļlaukumā esošās šūpoles, ko savulaik Kabiles pagasta iedzīvotāji, realizējot pašvaldības finansēto projektu “Darīsim paši” uzstādījuši, atjaunosim un saglabāsim. Lai rotaļu laukums iegūtu estētisku vidi, izveidosim arī gājēju taciņas un jaunus apstādījumus. Tā kā Kabiles pagasta teritorijā šogad iecerēti dažādi vides sakārtošanas darbi, vienlaicīgi, īsā laikā tos visus paveikt nav iespējams. Aicinu iedzīvotājus būt atsaucīgiem, arī pašus iesaistīties teritorijas sakārtošanā. Mums kopā izdosies! Kabiles pagasta pārvaldes vadītāja Elīna Ose.

01.07.2020 12:35

Labdien. Kad plānots sakārtot ceļa zīmes,norādes uz apbraucamā ceļa krustojuma, iebraucot no Ventspils ? Krustojums nav pamanāms un norādes nepārskatāmas !

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Par minētajām ceļa zīmēm ir atbildīgi VAS "Latvijas Valsts ceļi", kuriem nodosim šo informāciju.

14.07.2020 13:18

Labdien! Arī man šķiet absurda tās paša Sūru ielas ,,labošana'' starp Skrundas un Stacijas ielām.Ņemot vērā ka tur ikdienā kursē smagais transports ar iespaidīgu tonnāžu uzskatu(domāju ne tikai es vien) ka tur nelietderīgi izšķiesta pilsētas budžeta nauda un minētais posms būtu jālabo no jauna līdz tas pārtop kvalitatīvā ielā ne postažā kāda tur patreiz valda.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību! Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti apsekos minēto posmu un nepieciešamības gadījumā veiks ielas seguma uzlabojumus.

14.07.2020 13:14

Labdien! Vai velosipēdu novietne pie Kuldīgas tūrisma informācijas centra ir paredzēta tikai TIC nomas velosipēdiem, vai visiem kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem, kas pārvietojas ar saviem velosipēdiem? Jo katru dienu tur stāv pieķēdēti TIC nomas velo, un ja aizbrauc 4 cilv.ģimene, tad nav kur pieslēgt savu riteņus.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību! Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs ir atbrīvojis vairākas velosipēdu novietnes, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi varētu atstāt savus divriteņus.

14.07.2020 11:08

Sakiet, vai KKP Vakara 6 ir uzticēts ierīkot neskartās dabas rezervātu? Bērziņs kundz tak varēt pastaigāt mazliet garām vai nobraukt gar ar to glauno auto un palūkot cik skaisti un mežonīgi tur viss izskatās. Strausu dīdītāju nomainīja, bet tikumi tie paši. Būs laikam Bez tabu jāsauc.

Labdien! Paldies par sniegto informāciju! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ir veikuši teritorijas sakārtošanas darbus un zāle ir nopļauta.

14.07.2020 11:16

Kas šogad notiek ar mūsu pilsētu Kuldīgu, to tik nekoptu nekad nav nācies redzēt? Pat elementāra zāles płaušana , lai kur skatītos visur viss ir aizaudzis un pārsvarā tas ir pašvaldībai piederošos īpašumos un ielās, tiešām sāk rasties kauns no iebraucējiem. Kā arī iepriekš jau rakstītajā jautājumā par ielu labojumiem, tie nav nesavākti akmentińi, tās ir sabojātas ielas veicot it kā uzlabojumus, viticamāk izmantoti nekvalitatīvi materiāli, jo citur nav novērojami šādi defekti pie tās pašas virsmas apstrādes tehnologijas. Kas atbildēs par sabojātajiem ielu segumiem?

Labdien! Labvēlīgo laika apstākļu ietekmē šogad izaugusi gara zāle, kas turpina ļoti strauji augt. Šogad pļaušanas darbi pilsētā norisinājušies pat vairākkārt. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” zāli pļauj parkos, skvēros, apstādījumos, kapsētās un citviet uz pašvaldībai piederošas zemes. Kopumā Zaļumsaimniecības daļa apkopj 126 hektāru lielu platību (Pilsētas dārzs, puķu un krūmu stādījumi, pieci parki, trīs kapsētas un citas zaļās zonas pilsētā). Katru gadu zāles pļaušana raisa dilemmu – daļai iedzīvotāju patīk, ja zāle ir maza kā glīts mauriņš, savukārt otra puse sliecas ļaut puķēm izziedēt. Skandināvijā, piemēram, tiek pielietota prakse, kad ar nodomu tiek atstātas nenopļautas ziedošas dabīgo augu joslas, kas priecē iedzīvotājus ar savu biodaudzveidību. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ik dienu turpina un turpinās pļaut zāli un apkopt pilsētas teritorijas, tāpēc aicinām būt saprotošiem un iecietīgiem, ja kādā no teritorijām tas vēl nav izdarīts. Uzņēmums pakāpeniski apseko teritorijas un veic nepieciešamos darbus.

14.07.2020 11:31

Labdien! Vai nebūtu iespējams PII "Ābelīte"jaunajā korpusā ierīkot darbojošos ventilācijas sistēmu vai kondicionierus? Karstā laikā ,īpaši šobrīd vasarā, telpas ir sakarsušas un diendusu bērniem gulēt ir diezgan apgrūtinoši. Varbūt var rast kādu risinājumu?

Labdien! Paldies par jautājumu! Nevienā no Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēm nav izbūvētas iekštelpu gaisa kondicionēšanas sistēmas, kas atdzesētu telpu gaisu vasaras karstākajās dienās. Tādēļ svarīgi iestādes vadītājiem sadarbībā ar bērnudārza pedagogiem rast risinājumu atsevišķās karstajās dienās, ko piedzīvojam vasarā, organizēt bērnu dienas atpūtas režīmu telpās, kas nav pakļautas stiprai uzkaršanai, piemēram, bērnudārza “Ābelīte” vecajā korpusā, ēku 1. stāvos, ēku ziemeļu pusē u.tml. Ņemot vērā, ka vasarā bērnudārzu apmeklējums nav tik liels, lai būtu aizņemtas visas bērnudārzu grupu telpas, iespējams organizēt bērnu pieskatīšanu, brīvi operējot ar visām iestādes grupu telpām. Jūsu ierosinājums ir pārrunātas ar bērnudārza vadītāju, un tiks ņemts vērā turpmākā iestādes darbībā.

15.07.2020 07:54

Labdien! sakiet lūdzu kāpēc lielākie pilsētas krustojumi ir sabojāti ar nekvalitatīvi uzklātu piķa un akmentiņu segumu, kam tas bija vajadzīgs. Skrundas un Sūru ielas krustojums ir pataisīts par bedrainu. Lūdzu komentārus

Labdien! Vienkārtas virsmas apstrāde tika veikta Sūru ielā no Skrundas ielas līdz Stacijas ielai un Aizputes ielā no Lauku ielas līdz pilsētas zīmei, Kuldīgas maģistrālajās ielās, darbi veikti, lai pagarinātu seguma kalpotspēju, kas segumā aizpilda izveidojušās mikroplaisas un veido jaunu dilumkārtu. Virsmas uzklāšanas darbi ir veikti, bet tehnoloģiski uz seguma virsmas bija brīvstāvošas šķembas, kas radīja iespaidu, ka segums ir nelīdzens. Virsmai bija nepieciešams laiks, lai seguma virsma saformētos, pēc saformēšanās sīkšķembas ir jānovāc, ko 19. jūnija vakarā paveica.

25.06.2020 05:32

Labdien! Kad varētu būt skaidrība par bērnu nometnēm vasarā? Bērni gaida.

Labdien! Kuldīgas novada Domes sēdē, 25. jūnijā, ir plānots pieņemt lēmumu par finansiālu atbalstu nometņu organizētājiem Kuldīgas novadā. Nometnes darbosies jūlijā un augustā. Aicinām sekot informācijai pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā "Kuldīgas novada Vēstis".

17.06.2020 08:43

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.