Jautājiet mums

Labdien! Paturpināšu ar citātu no atbildes uz manu iepriekš uzdoto jautājumu: "Labdien! Valciņu un Vienības ielās būvniecības procesa kvalitātes kontroli veica būvuzraugs. Atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2017 tika kontrolēts un pārbaudīts viss objektu izbūves process. Lai veiktu asfaltbetona seguma izbūvi objektos tika veiktas minerālmateriāla maisījuma 0/32s testēšana un statiskās slogošanas pārbaude, kā arī veiktas asfaltbetona AC16surf pārbaudes, ņemti paraugi testēšanai, kontrolēts izbūves process un pārbaudīta paveikto darbu kvalitāte." Lūdzu precizēt kādā veidā tika veiktas pārbaudes atbilstoši "Autoceļu specifikācijas 2017" 6.2.7. punktam, kurā noteikts kā novērtējama kvalitāte un kādā veidā tika noteikta ieklātā asfalta kārtas biezums un citi parametri, ja objektos nav veikts neviens urbums bez kuru veikšanas nevar noteikt ne sablīvējumu, ne kārtas biezumu, ne pārējās asfalta materiālam deklarētās īpašības? Vai kāds ir veicis garenlīdzenuma un šķerslīdzenuma mērījumus? Vai ir iespējams iepazīties ar mērījumu protokoliem?

Labdien! Darbs tika veikts saskaņā ar noslēgto līgumu. Pēc darbu pabeigšanas tika iesniegta būvuzrauga pabeigšanas atskaite ar gala vērtējumu, kur var iepazīties ar informāciju par pielietotajiem materiāliem un kvalitātes rezultātiem. Ar mērījumu protokoliem varat iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar būvuzraugu Gati Ozolu pa tālruni 27888246 vai epastu gatis.ozols@kuldiga.lv

13.06.2018 05:09

Labdien! Gribētos zināt kādam nolūkam un par kādiem līdzekļiem ir izbūvēts tik pamatīgs asfaltēts ceļš, no kura diezgan garš ir gājēju un riteņbraucēju ceļš, no jaunā tilta tuneļa līdz "Lāsēm"?

Labdien! Pašvaldības autoceļu “Ventas ciemats-Misiņkalni” (3,09km) un “Darbnīcu ceļš" (0,36km) Rumbas pagastā tiek pārbūvēti Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Atlases kritēriji pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai projektu iesniegumu konkursam tika apstiprināti Ar Kuldīgas novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr. 12 p.18). Atbilstoši kritērijiem, pašvaldības grants ceļi, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes uzņēmumiem un integrēta tipa projektiem, ir prioritāte atbalsta saņemšanai. Pēc šiem kritērijiem tika izvēlēti pārbūvējamo pašvaldības autoceļu posmi, kas 16.12.2015. tika apspriesti sanāksmē ar vietējiem uzņēmējiem. Minētie ceļu posmi ir iekļauti kā prioritātes arī novada attīstības programmas 2014 - 2020.g. investīciju plānā. Ceļa posms pie tuneļa, kas šobrīd tiek izmantots tikai gājējiem un velosipēdistiem, ir ~40m, jāņem vērā, ka VAS “Latvijas valsts ceļi” turpmākajos gados plāno arī minētā tuneļa pārbūvi.

29.05.2018 10:19

Labdien! Kuldīgas skolu apvienošanas rezultāta Kuldīgas pamatskolas skaistais un atjaunotas telpas paliks pustukšas , tai laikā trīs bērnudārzi ir pārpildīti. Vai tad nav iespējam izveidot ceturto un atrisināt problēmu ar bērnudārzu rindām?

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu, paskaidrojam sekojošo: Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes kopā apmeklē 749 bērni- “Ābelītē” -308, “Cīrulītī”-229 , “Bitītē”-212 . Pēc grupu komplektēšanas bērniem, kuri sāks apmeklēt bērnudārzu no jaunā mācību gada septembrī (kopā uzņemti 228 bērni), rindā vēl paliek 43 bērni, kuri dzimuši 2016. gadā. Daļa no viņiem izmanto pašvaldības līdzfinansētas aukles pakalpojumu. Pēc pieredzes secināms, ka liela daļa rindā esošo 1,5-2 gadus vecu bērnu vecāki tomēr izvēlas bērna vešanu uz bērnudārzu atlikt līdz bērna 2,5-3 gadu vecumam. Šobrīd grupu komplektēšana turpinās, tādējādi uzņemto bērnu skaits var palielināties. Vēl jāņem vērā fakts, ka no 2019. gada 1. septembra sešgadīgie bērni būs jau 1. klasē. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs pirmsskolas vecuma bērnu vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem nodrošinājumu ar vietām pašvaldības bērnudārzos. Savukārt jautājumā par Kuldīgas pamatskolas ēkas turpmāko izmantošanu šobrīd pašvaldība izskata dažādus risinājumus, kas saistīti ar izglītības un sociālās palīdzības funkciju izpildi.

25.05.2018 11:38

Sveiki!Sakiet lūdzu ko darīt Kuldīgas ğimenēm,kuras pēkšņi paliek bez mājām?Situācija pilsētā ir šausmīga.Lai tiktu pašvaldības dzīvokļos ir jābūt trūcīgam vai maznodrošinātam,bet ir ğimenes,kuras šos statusus dabūt nevar.Un lai nopirktu savu mitekli ari visiem tādu naudu nau.Kur un kā lai šīs ğimenes dzīvo?Atliek mainìt dzīves vietu uz citu pilsētu vai jāceļ telts pie domes,lai šīs ğimenes uzklausītu?

Labdien! Pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā tikai tām personām, kuras minētas likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā”. Ja, ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novads, pašvaldība var piedāvāt īrēt dzīvokli pagastos, kuros nav dzīvokļu pieprasītāju rindas. Lai saņemtu konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar palīdzības saņemšanu, varat vērsties Nekustamo īpašumu nodaļā pie dzīvokļu speciālistes Elīnas Iļjinas.

25.05.2018 05:27

Labdien. Kāds gala lēmums ir pieņemts par neatbilstoši projektam veiktajiem būvdarbiem (piemēram izbūvētajiem jumta logiem) Dīķa ielā 1?

Labdien! Jūsu jautājums tika lemts 2016. gada 25. augusta Kuldīgas novada Domes sēdē. Lēmums aprakstīts 23. punktā. Ar Domes sēžu protokoliem var iepazīties: http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/kuldigas-novada-domes-lemumi

07.06.2018 13:10

Labdien! Kurš normatīvais dokument nosaka ierobežojumu kurināt ugunskuru privātmājas dārzā Kuldīgas pilsētas teritorijā?

Labdien! Privātmājas teritorijā kurināt ugunskuru drīkst speciāli iekārtotā ugunskura vietā, neradot bīstamu situāciju un netraucējot apkārtējos kaimiņus. Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2011/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” 32.6. punktu aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus ugunskuros. Tostarp saistošie noteikumi Nr.2010/13 “Par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” 26. panta 3. punkts nosaka, ka sabiedrisko apstādījumu, publiski pieejamo vietu, pagalmu un ielu teritorijās aizliegts kurt ugunskurus.

25.05.2018 06:02

Ja jau mums Kuldīgā ir Restaurācijas centrs un Vecpilsētas “glābšanas” komiteja (atvainojos, ja neesmu uzrakstījusi precīzi), tad vai ir doma atjaunot kāpnes un margas pie Rumbas tilta? Ja jau tūrisma sezona ir atklāta, šādus sīkumus, bet ievērojamus vajadzētu labot jau laikus, jo kāpnes jau sagādā īpašu uzmanību, lai neaizķertos.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu un vērību! Informācija ir nodota SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kam ir uzdots apsekot situāciju un novērst radušos bojājumus, bet aicinām precizēt konkrēto gadījumu pa tālr. 63321963 vai epastu kkp@kuldiga.lv, lai operatīvi varētu novērst bojājumus.

23.05.2018 12:11

Labdien! Vai iespējams uzzināt kādas paveikto darbu kvalitātes pārbaudes atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" ir veiktas Valciņu un Vienības ielās veicot asfaltēšanu?

Labdien! Valciņu un Vienības ielās būvniecības procesa kvalitātes kontroli veica būvuzraugs. Atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2017 tika kontrolēts un pārbaudīts viss objektu izbūves process. Lai veiktu asfaltbetona seguma izbūvi objektos tika veiktas minerālmateriāla maisījuma 0/32s testēšana un statiskās slogošanas pārbaude, kā arī veiktas asfaltbetona AC16surf pārbaudes, ņemti paraugi testēšanai, kontrolēts izbūves process un pārbaudīta paveikto darbu kvalitāte.

25.05.2018 05:26

Labdien! Vai lūdzu varētu "Vallija" atbraukt un noslaucīt Kraujas ielu, jo no grants ielām sanestas smiltis un ļoti put. Un vēl, vai pietrūcis pretputes materiāls priekš Laimdotas un Priežu ielām, jo tās ir apstrādātas tikai pa pusei un neapstrādātās daļas ļoti put?

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Kraujas iela tiks slaucīta pirmdien. Laimdotas un Priežu iela vēl tiks papildināta ar kaisāmo materiālu, iestājoties mitrākiem laika apstākļiem".

18.05.2018 10:24

Sveicināti, ir radies jautājums. Kas notiks vai notiek ar daudzdzīvokļu māju pagalmu bērnu rotaļu mājām, slidkalniņiem? Rudenī viņi tika demontēti, bet tagad jau vasara sākusies, bērni spēlējās pa pagalmiem, bet īsti nav kur. Vai ir paredzēts jaunu spēļu mājas, laukumiņu uzstādīšana un kad?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība iepriekš saņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumus par vairāku rotaļlaukumu neatbilstību bērnu drošībai Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām, kas tapusi pārbaudot bērnu spēļu laukumu iekārtu atbilstību standarta LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” prasībām. Pašvaldība sava budžeta ietvaros katru gadu remontē, uzlabo, izbūvē publiski pieejamos rotaļlaukumus, piemēram, Estrādes parkā. Tostarp pašvaldība pasūtījusi attiecīgās nozares speciālistam izstrādāt koncepciju “Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepcijas izstrāde”. Koncepcija ietvertu teritorijas attīstības vadlīnijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvidei, izstrādājot konceptuālu zonējumu, trajektorijas, shematiskā līmenī, lai tālāk varētu izstrādāt būvniecības ieceres jau detalizēti. Koncepcijas ietvaros būtu paredzēti arī bērnu rotaļlaukumu risinājumi. Papildus pašvaldība informē, ka ik gadus pašvaldība organizē un līdzfinansē “DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PAGALMU LABIEKĀRTOŠANA KULDĪGAS NOVADĀ “ ar mērķi veicināt Kuldīgas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Šā konkursa ietvaros vairāki desmiti Kuldīgas pagalmu tikuši sakārtoti. Ikvienam daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotājam ir iespēja pieteikties iepriekš minētajā līdzfinansējuma programmā un izbūvēt bērnu rotaļlaukumus iekšpagalmos ievērtējot bērnu spēļu laukumu iekārtu atbilstību standarta LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” prasības.

04.06.2018 13:40

Labdien!Izlasot atbildi uz kāda lasītāja jautājumu 14.maijā par būvniecību topošajā Kuldīgas vidusskolā, gribu norādīt uz citu problēmu,kas ilgst jau gadu desmitiem katru pavasari,proti, nenormālo karstumu, ko nākas pārciest gan Alternatīvās sākumskolas, gan ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem, kuru klases atrodas skolas parādes pusē.Šogad jau kopš 7.maija. Ja ārā šajās 2 nedēļās gaisa temperatūra ir +25+27,pat +28 grādi, tad klasēs ir +31+35!Klasē atrodas 20-25 skolēni. Šī problēma NAV radusies pēdējā gadā vai divos. Saprotams, ka skolu nevar pagriezt, BET problēma IR jārisina! Kā teikts atbildē- dabīgās ventilācijas sistēma atbilst pieņemtajām normām. Vai ventilācijas sistēma būtu 3 logi, pa kuriem iekšā gāžas svelme? Cits nekas gaisa apmaiņu klasēs neveicina, ja nu vienīgi ik pa laikam caurvējš, kas rodas, atverot logus un durvis. Bērnus neinteresē pieņemtās normas, viņi vēlas normāli mācīties savā klasē, nesvīst un neģībt! Saprotams, ka ventilācijas sistēmas sakārtošana PA ĪSTAM, nevis ķeksīša un atskaišu pēc, nevar notikt ne rīt, ne parīt, bet vai nebūtu laiks par to nopietni aizdomāties jau šodien un kaut ko sākt darīt bērnu labā?

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone: "Labdien! Apzināmies, ka maija un septembra mēnešos Piltenes ielas 25 ēkā ir grūti strādāt, jo saule pārmērīgi sasilda klašu kabinetus un skolēniem, un skolas darbiniekiem ir apgrūtināti darboties. Esam pārrunājuši iespēju ar skolotājiem āra nodarbības plānot tieši šajos mēnešos. Skolotāji šo iespēju izmanto un plāno savu darbu, rēķinoties ar šiem apstākļiem. Dabīgās pieplūdes ventilācijas sistēmu ir apskatījuši speciālisti un devuši atzinumu, ka tā darbojas atbilstoši savām iespējām. Lai risinātu šo situāciju ir nepieciešami lieli finanšu kapitālieguldījumi. Gada budžeta plānošanās esam par to runājuši ar pašvaldības darbiniekiem."

25.05.2018 11:42

Labdien. Kas tiek remontēts Lauktehnikas stadiona sarkanajā ēkā? Un kādam nolūkam?

Labdien! Pašlaik A.Grundmaņa stadionā tiek remontētas sportistu ģērbtuves, kas bija avārijas stāvoklī un neatbilda sanitāro normu prasībām.

19.05.2018 17:36

Labdien. Kādi darbi notiek Putnudārza zaļajā zonā pie dīķa? Kas tur plānots?

Labdien! Biedrība "Goldingen tenisa parks” saņēmusi ES finansējumu un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam, lai pilnībā atjaunotu esošo tenisa laukumu, izveidojot pamatni un uzliekot jaunu sintētisko segumu un aprīkojumu.

17.05.2018 07:43

Labdien! Kāpēc visas izgatavotās koka skulptūras no Mārtiņsalas ved uz Rīgu? Kāpēc cilvēki nevar apskatīties kādu laiku? Mums Kuldīgā vajadzētu atstāt šos skaistos darbus!!!

Labdien! Plenēra "Rotas Latvijai" darbus gatavoja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studenti Kuldīgā kopā ar mēbeļu galdniekiem no visas Latvijas, vieskomandām no Somijas, Vācijas un Igaunijas, veltot savus darbus Latvijas valsts dzimšanas dienai, tāpēc tie ir jāredz visai Latvijai. Saskaņojot ar Rīgas Būvvaldi, tika izvēlēta centrālā ieeja Mežaparkā uz Dziesmu svētku estrādi, lai ikviens gada laikā var apskatīt šos un vairākus citus tēlniecības koka darbus, kuri plenēra ietvaros gatavoti Latvijas amatniecības skolās un 11. maijā atgādāti uz Mežaparku. Tas ir kā kopīgs veltījums Latvijai. Kuldīgā gatavotos darbus varēja apskatīt 10. maijā. Šāda prakse, kad skulptūras tiek izvietotas dažādās vietās, ir jau kopš 2015. gada. Pie Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidotas divas takas, kur var apskatīt darbus no iepriekšējiem gadiem. Daļa skulptūru izvietotas arī pie Riežupes smilšu alām.

17.05.2018 05:54

Labdien! Kas tiks būvēts pie Humanitārās skolas, aiz Vejmāra veikala?

Labdien! Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas līdzpārvaldes dibinātā biedrība "MESS" piedalās Lauku attīstības programmas 19.2 pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (ELFLA fonds) ar sabiedriskā labuma projektu "Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā". Projekta mērķis ir ierīkot 690 m2 lielu multifunkcionālu sporta un aktīvās atpūtas laukumu Pētera ielā 10, Kuldīgā, atbalstot jauniešu iniciatīvu un nodrošinot bezmaksas sporta un aktīvās atpūtas pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Laukumā varēs spēlēt basketbolu, volejbolu, kā arī, atbilstoši noregulējot tīklu, tenisu un badmintonu. Vietā, kur plānots sporta laukums, šobrīd ir aizaugusi, nekopta teritorija. Biedrība "MESS" veikusi cenu aptauju un saņēmusi divus piedāvājumus sporta un aktīvās atpūtas laukuma pamatnes ierīkošanai un labiekārtojumam, no kuriem finansiāli izdevīgākais ir SIA "SC Kuldīga" piedāvājums, kā arī četrus piedāvājumus gumijas seguma ierīkošanai, kur saimnieciski izdevīgāks bija UAB “Dangu Centras” (Lietuva) piedāvājums. Darbus plānots veikt šī gada pavasara-vasaras sezonā. Projekta kopējās izmaksas 31162,74 EUR apmērā veido sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide. Projekta publiskā finansējuma apmērs ir 27000 EUR. Atlikušo summu 4162,74 EUR finansē Kuldīgas novada pašvaldība.

15.05.2018 15:23

Labdien,sakarā ar to ka ir laba iespēja redzēt kas notiek estrādes parkā,rodas jautājums kādēļ pilsētas dārzu neizmanto kā suņu pastaigas vietu,ir izliktas arī attiecīgas zīmes,bet estrādes parks tiek izmantots kā suņu tualete brīžiem rodas sajūta ka tur notiek suņu izstāde it sevišķi no rītiem un vakaros.Kāpēc tur nevar uzlikt tādus pašus brīdinājumus kā pilsētas dārzā,estrādes parkā apgrozās daudz vairāk bērnu kuriem ir iespējas iekāpt tur ko atstājuši''šie mīluļi'"

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Pašvaldības speciālisti informē, ka tiks sagatavots darba uzdevums par brīdinājuma zīmju izvietošanu parka teritorijā ar aicinājumu savākt aiz četrkājainajiem draugiem.

16.05.2018 11:07

Labdien! Kad,lūdzu,tiks apstrādāts ar pretputekļu materiālu Kuldīgas-Pelču ceļš gar d/b Kurzemīte.Dzīvojam vienos putekļos.Paldies!

Labdien! Šajā gadā ir paredzēts veikt kalcija hlorīda granulu iestrādi vairākiem grants segumiem, kas samazinās ceļu putēšanu, tai skaitā arī Pelču ielā un Pelču alejā. Ņemot vērā kalcija hlorīda granulu iestrādes tehnoloģiju, darbus paredzēts veikt maijā. Ar kalcija hlorīdu apstrādās šādas ielas: Rūpniecības ielu, Avotu ielu, Darba ielu, Plostu ielu, Strēlnieku ielu, Ziedoņu ielu (Ventas - Meža), Alejas ielu (Ventas - Meža), Jaunsaimnieku, Vijolīšu ielu, Pīlādžu ielu, Robežu ielu, Apšu ielu (Ventas - Vidus), Dīķa ielu, Ķelšu ielu, Ventspils ielu, Laimdotas ielu, Tīruma ielu, Priežu ielu, Lidoņu ielu, Virkas ielu (Lapegļu līdz Virkas 36), Pelču ielu, Dzirnavu ielu, M.Pļavas ielu, Nomales ielu, Ābeļu aleju, Atpūtas ielu, Ausekļa ielu, Aveņu ielu, Bērzu ielu, Bumbieru ielu, Gravas ielu, Kluso ielu, L.Paegles ielu, Rātskungu ielu, Pelču aleju. Kopā šogad paredzēts veikt kalcija hlorīda granulu iestrādi grants segumos 14 km garumā.

17.05.2018 05:56

Labdien! Vai būtu lietderīgi iegūldīt naudu topošās V.Plūdoņa vidusskolas, tagadējās mazās sporta zāles pārbūvei par aktu zāli, ja zāles ietilpība ir tik maza (apmēram divu klašu telpu lielumā)? Skolas ēdamzāle ir lielāka un tad jau izlaidumam par mazu? Tad jaunajai vidusskolai varbūt labāk vajadzētu sakārtot apkures sistēmu un ventilāciju, jo ziemas sezonā daudzās klasēs ir ap 15 grādiem un sūdzoties var ielikt tikai mazos pūtēju sildītājus! Stundu laikā gaiss klasēs ir piesmacis un vairākiem bērniem stundu laikā nāk miegs vai vēlāk sāp galva, jo skābeklis tur vairs nav! Arī mazo bērnu garderobe ir zem katras kritikas. Apavi samesti vienā čupā un metāla virināmie drēbju pakarināmie ir aizvēsturiski, kas apdraud bērna veselību! Par visām šīm problēmām runāts vairākkārt, bet uzlabojumu nav!

Labdien! Kopš ģimnāzijas ēkas uzbūvēšanas skolai nav savas aktu zāles, kuras trūkumu skolas skolotāji, darbinieki, skolēni ikdienā ļoti izjūt. Tās trūkums nav ļāvis organizēt dažādus pasākumus, aktivitātes, kā arī piedāvāt plašāku interešu izglītības pulciņu skaitu skolēniem. Tagadējās mazās sporta zāles atjaunošana un pārveidošana par multifunkcionālu mācību, pasākumu zāli ir paredzēta Eiropas Reģionālās attīstības fondu atbalstītas programmas “8.1.2 Uzlabot vispārējas izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Kuldīgas novada vispārējas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Programmas finansējums ir paredzēts ļoti konkrētiem mērķiem – izveidot ergonomisku mācību vidi un veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveidošanu, tādējādi sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu. Pēc Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas iniciatīvas ir veikta skolas ventilācijas pārbaude, pēc kuras rezultātiem skolas dabīgās ventilācijas sistēma atbilst pieņemtajām normām. Savukārt skolas ēkas apkures sistēma darbojas automātiskā režīmā, pielāgojoties āra un iekštelpu temperatūrai. Problēmas rodas ļoti vējainās dienās. 2018. gada februārī veikts skolas energoefektivitātes audits, noskaidrotas problemātiskās vietas. Finanšu iespēju robežās tās laika gaitā tiks sakārtotas. Arī garderobes modernizācijas jautājums tiek risināts.

17.05.2018 05:58

Labdien, vēlējos noskaidrot vai nebūtu skaistāk, ja tāpāt kā ap pilsētas laukumu apzāģētu liepu galotnes pie brīvības cīnītāju monumenta Liepājas ielā 39?

Labdien! Liepājas ielas 39 skvēra labiekārtošana, tai skaitā koku sakopšana, paredzēta kopā ēku Kalpaka ielā 2 un 4 sakārtošanu un Mākslas un radošā klastera izveidi. Skvēriņš Liepājas un Kalpaka ielas stūrī veidosies ciešā saistībā ar Mākslas kvartāla ēku. To arhitekte Zaiga Gaile iecerējusi iekārtot ar atpūtas vietām. Projektu iecerēts īstenot līdz nākamajam gadam.

17.05.2018 05:58

Sveiki, vēlējos vaicāt, līdz kuram datumam ir iespēja pieteikties darbā skolēniem, vasaras mēnešos?

Labdien! Pieteikties darbam vasarā jaunieši aicināti no 16. aprīļa līdz 18. maijam. Plašāka informācija par projektu - http://kuldiga.lv/lv/izglitiba/3374-skoleni-vasara-vares-stradat

09.05.2018 09:05

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.