Jautājiet mums

Labdien. Vēlos pajautāt, vai nav plānots izbūvēt pilsētas kanalizāciju Dzelzceļa ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Plostu ielai. Paldies.

Labdien! Pilsētā pavisam ir 19 šādi objekti, kuriem ir nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sistēmu, tostarp Jūsu minētais Dzelzceļa ielas posms no Jelgavas ielas līdz Plostu ielai. Tiklīdz šim objektam būs pieejami Eiropas fondu līdzekļi, tas tiks izdarīts.

13.06.2018 05:10

Lūdzu izskaidrot satiksmes kustību Skolas ielā.Skolas iela ir šaura un ar pretim braucošo automašīnu nav iespējams samainīties tādēļ praktiski var braukt tikai vienā virzienā. Braucot no Baznīcas ielas un nogriežoties uz Skolas ielu nav nekādu ierobežojošo zīmju. Turpretim braucot no Kalna ielas puses, Skolas ielā aiz stāvlaukuma ir zīme 282.1 "iebraukt aizliegts". Vai pareizi saprotu šī brīža zīmju izvietojumu, ka braucot no Baznīcas ielas puses pa Skolas ielu Kalna ielas virzienā, neaizbraucot līdz zīmei 282.1, varu apgriezties braukšanai pretējā virzienā un braukt atpakaļ uz Baznīcas ielu?

Labdien! Jā, Skolas ielas posmā ir šāda situācija. Izbraucot no Skolas ielas pagalmiem, kuri iekļaujas zonā no Baznīcas un Skolas ielas krustojuma līdz 301. ceļa zīmei "iebraukt aizliegts", ir iespējams turpināt kustību virzienā uz Baznīcas ielas pusi, kur, attiecīgi ievērojot 206. ceļa zīmi "dodiet ceļu", var turpināt kustību, nogriežoties uz Baznīcas ielu.

13.06.2018 05:09

Labdien! Lūdzam pārklāt ar pretputes līdzekli laukumu starp Rimi loku un veikalu Labais. lauku tiek intensīvi izmantots. Putekļi un smiltis visu laiku!!! Jau pagājušajā gadā bija tieši tā pati problēma.

Labdien! Ņemot vērā, ka šogad tika veikti laukuma profilēšanas darbi ir iespējams, ka tagad pastiprināti put. Tuvākajā laikā tiks veikta laukuma apstrāde ar CaCl2 pretputekļu materiālu.

07.06.2018 13:07

Labdien vēlējos noskaidrot kas vajadzīgs ja pie mājas grib balkonu vai terasi uztaisīt 2.5*2.0m kādi dokumenti vai man tam projektu vajag taisit

Labdien! Būtu nepieciešams precizēt konkrēto būvniecības ieceri, jo terases un balkona konstrukcijas pēc būtības risināmas atšķirīgi, līdz ar to arī nosakot, kāds būvniecības veids noformējams. Lai ideju precizētu, aicinām Jūs uz konsultāciju apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās (15.00-18.00) vai ceturtdienās (9.00-12.00); ieteicams līdzi paņemt zemes robežu plānu un, ja ir, skices vai attēlus no iecerētās būves.

07.06.2018 11:42

Labdien! Vai šogad tiks izsludināta Kuldīgas novada studiju stipendija?

Labdien! Par Kuldīgas novada studiju stipendijas nolikumu tiks lemts 28. jūnijā Kuldīgas novada Domes sēdē.

13.06.2018 12:40

Labdien! Bērns Kuldīgas BJC apmeklēja ritmikas pulciņu. Februārī tika vākta nauda par koncerta tērpu 25.00 EUR. Nu jau mācību gads ir beidzies un tērps vēl jo projām nav saņemts un arī nauda nav atgriezta. Vai skolotājs drīkst no vecākiem pieprasīt naudu un pretī neizsniegt ne kvīti, ne tērpu?

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Inese Astaševska: "Labdien! Lēmums par to, ka tiks vākta naudiņa koncerta tērpiem tika pieņemts kopā ar vecākiem - gada sākumā. Ņemot vērā to, ka šuvēja ir viena un viņa šuj tērpus vairākām grupām (ap simts dejotājiem), tad šūšanas darbi notiek prioritārā secībā. Ņemot vērā faktu, ka ritmikas grupiņai tuvākā uzstāšanās gaidāma Kuldīgas pilsētas svētkos, tad attiecīgi uz šo pasākumu bērni ar tērpiem tiks nodrošināti. Tērpi pēc uzstāšanās paliek katra dejotāja īpašumā. Ja kāda iemesla dēļ nevēlaties saņemt deju tērpu, vai ir citi ierosinājumi, lūdzu, sazinieties ar ritmikas skolotāju. Ja situācijai neizdodas rast risinājumu aicinu vērties pie BJC administrācijas."

01.06.2018 08:29

Labdien! Izbraucot no Apšu ielas(jaunā posma) uz Vidus ielu ļoti slikta pārredzamība. Vēlams izcirst krūmus ,vecās ābeles no grāvja,kuras aizsedz visu redzamību. Paldies!

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu. Minētais posms ir apsekots, teritorija ir aizaugusi ar krūmiem un augļu kokiem. Informācija ir nodota SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kam ir uzdots nozāģēt augļu kokus un krūmus.

05.06.2018 05:49

Labdien! Paturpināšu ar citātu no atbildes uz manu iepriekš uzdoto jautājumu: "Labdien! Valciņu un Vienības ielās būvniecības procesa kvalitātes kontroli veica būvuzraugs. Atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2017 tika kontrolēts un pārbaudīts viss objektu izbūves process. Lai veiktu asfaltbetona seguma izbūvi objektos tika veiktas minerālmateriāla maisījuma 0/32s testēšana un statiskās slogošanas pārbaude, kā arī veiktas asfaltbetona AC16surf pārbaudes, ņemti paraugi testēšanai, kontrolēts izbūves process un pārbaudīta paveikto darbu kvalitāte." Lūdzu precizēt kādā veidā tika veiktas pārbaudes atbilstoši "Autoceļu specifikācijas 2017" 6.2.7. punktam, kurā noteikts kā novērtējama kvalitāte un kādā veidā tika noteikta ieklātā asfalta kārtas biezums un citi parametri, ja objektos nav veikts neviens urbums bez kuru veikšanas nevar noteikt ne sablīvējumu, ne kārtas biezumu, ne pārējās asfalta materiālam deklarētās īpašības? Vai kāds ir veicis garenlīdzenuma un šķerslīdzenuma mērījumus? Vai ir iespējams iepazīties ar mērījumu protokoliem?

Labdien! Darbs tika veikts saskaņā ar noslēgto līgumu. Pēc darbu pabeigšanas tika iesniegta būvuzrauga pabeigšanas atskaite ar gala vērtējumu, kur var iepazīties ar informāciju par pielietotajiem materiāliem un kvalitātes rezultātiem. Ar mērījumu protokoliem varat iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar būvuzraugu Gati Ozolu pa tālruni 27888246 vai epastu gatis.ozols@kuldiga.lv

13.06.2018 05:09

Labdien! Gribētos zināt kādam nolūkam un par kādiem līdzekļiem ir izbūvēts tik pamatīgs asfaltēts ceļš, no kura diezgan garš ir gājēju un riteņbraucēju ceļš, no jaunā tilta tuneļa līdz "Lāsēm"?

Labdien! Pašvaldības autoceļu “Ventas ciemats-Misiņkalni” (3,09km) un “Darbnīcu ceļš" (0,36km) Rumbas pagastā tiek pārbūvēti Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Atlases kritēriji pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai projektu iesniegumu konkursam tika apstiprināti Ar Kuldīgas novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr. 12 p.18). Atbilstoši kritērijiem, pašvaldības grants ceļi, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes uzņēmumiem un integrēta tipa projektiem, ir prioritāte atbalsta saņemšanai. Pēc šiem kritērijiem tika izvēlēti pārbūvējamo pašvaldības autoceļu posmi, kas 16.12.2015. tika apspriesti sanāksmē ar vietējiem uzņēmējiem. Minētie ceļu posmi ir iekļauti kā prioritātes arī novada attīstības programmas 2014 - 2020.g. investīciju plānā. Ceļa posms pie tuneļa, kas šobrīd tiek izmantots tikai gājējiem un velosipēdistiem, ir ~40m, jāņem vērā, ka VAS “Latvijas valsts ceļi” turpmākajos gados plāno arī minētā tuneļa pārbūvi.

29.05.2018 10:19

Labdien! Kuldīgas skolu apvienošanas rezultāta Kuldīgas pamatskolas skaistais un atjaunotas telpas paliks pustukšas , tai laikā trīs bērnudārzi ir pārpildīti. Vai tad nav iespējam izveidot ceturto un atrisināt problēmu ar bērnudārzu rindām?

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu, paskaidrojam sekojošo: Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes kopā apmeklē 749 bērni- “Ābelītē” -308, “Cīrulītī”-229 , “Bitītē”-212 . Pēc grupu komplektēšanas bērniem, kuri sāks apmeklēt bērnudārzu no jaunā mācību gada septembrī (kopā uzņemti 228 bērni), rindā vēl paliek 43 bērni, kuri dzimuši 2016. gadā. Daļa no viņiem izmanto pašvaldības līdzfinansētas aukles pakalpojumu. Pēc pieredzes secināms, ka liela daļa rindā esošo 1,5-2 gadus vecu bērnu vecāki tomēr izvēlas bērna vešanu uz bērnudārzu atlikt līdz bērna 2,5-3 gadu vecumam. Šobrīd grupu komplektēšana turpinās, tādējādi uzņemto bērnu skaits var palielināties. Vēl jāņem vērā fakts, ka no 2019. gada 1. septembra sešgadīgie bērni būs jau 1. klasē. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs pirmsskolas vecuma bērnu vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem nodrošinājumu ar vietām pašvaldības bērnudārzos. Savukārt jautājumā par Kuldīgas pamatskolas ēkas turpmāko izmantošanu šobrīd pašvaldība izskata dažādus risinājumus, kas saistīti ar izglītības un sociālās palīdzības funkciju izpildi.

25.05.2018 11:38

Sveiki!Sakiet lūdzu ko darīt Kuldīgas ğimenēm,kuras pēkšņi paliek bez mājām?Situācija pilsētā ir šausmīga.Lai tiktu pašvaldības dzīvokļos ir jābūt trūcīgam vai maznodrošinātam,bet ir ğimenes,kuras šos statusus dabūt nevar.Un lai nopirktu savu mitekli ari visiem tādu naudu nau.Kur un kā lai šīs ğimenes dzīvo?Atliek mainìt dzīves vietu uz citu pilsētu vai jāceļ telts pie domes,lai šīs ğimenes uzklausītu?

Labdien! Pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā tikai tām personām, kuras minētas likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā”. Ja, ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novads, pašvaldība var piedāvāt īrēt dzīvokli pagastos, kuros nav dzīvokļu pieprasītāju rindas. Lai saņemtu konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar palīdzības saņemšanu, varat vērsties Nekustamo īpašumu nodaļā pie dzīvokļu speciālistes Elīnas Iļjinas.

25.05.2018 05:27

Labdien. Kāds gala lēmums ir pieņemts par neatbilstoši projektam veiktajiem būvdarbiem (piemēram izbūvētajiem jumta logiem) Dīķa ielā 1?

Labdien! Jūsu jautājums tika lemts 2016. gada 25. augusta Kuldīgas novada Domes sēdē. Lēmums aprakstīts 23. punktā. Ar Domes sēžu protokoliem var iepazīties: http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/kuldigas-novada-domes-lemumi

07.06.2018 13:10

Labdien! Kurš normatīvais dokument nosaka ierobežojumu kurināt ugunskuru privātmājas dārzā Kuldīgas pilsētas teritorijā?

Labdien! Privātmājas teritorijā kurināt ugunskuru drīkst speciāli iekārtotā ugunskura vietā, neradot bīstamu situāciju un netraucējot apkārtējos kaimiņus. Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2011/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” 32.6. punktu aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus ugunskuros. Tostarp saistošie noteikumi Nr.2010/13 “Par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” 26. panta 3. punkts nosaka, ka sabiedrisko apstādījumu, publiski pieejamo vietu, pagalmu un ielu teritorijās aizliegts kurt ugunskurus.

25.05.2018 06:02

Ja jau mums Kuldīgā ir Restaurācijas centrs un Vecpilsētas “glābšanas” komiteja (atvainojos, ja neesmu uzrakstījusi precīzi), tad vai ir doma atjaunot kāpnes un margas pie Rumbas tilta? Ja jau tūrisma sezona ir atklāta, šādus sīkumus, bet ievērojamus vajadzētu labot jau laikus, jo kāpnes jau sagādā īpašu uzmanību, lai neaizķertos.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu un vērību! Informācija ir nodota SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kam ir uzdots apsekot situāciju un novērst radušos bojājumus, bet aicinām precizēt konkrēto gadījumu pa tālr. 63321963 vai epastu kkp@kuldiga.lv, lai operatīvi varētu novērst bojājumus.

23.05.2018 12:11

Labdien! Vai iespējams uzzināt kādas paveikto darbu kvalitātes pārbaudes atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" ir veiktas Valciņu un Vienības ielās veicot asfaltēšanu?

Labdien! Valciņu un Vienības ielās būvniecības procesa kvalitātes kontroli veica būvuzraugs. Atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2017 tika kontrolēts un pārbaudīts viss objektu izbūves process. Lai veiktu asfaltbetona seguma izbūvi objektos tika veiktas minerālmateriāla maisījuma 0/32s testēšana un statiskās slogošanas pārbaude, kā arī veiktas asfaltbetona AC16surf pārbaudes, ņemti paraugi testēšanai, kontrolēts izbūves process un pārbaudīta paveikto darbu kvalitāte.

25.05.2018 05:26

Labdien! Vai lūdzu varētu "Vallija" atbraukt un noslaucīt Kraujas ielu, jo no grants ielām sanestas smiltis un ļoti put. Un vēl, vai pietrūcis pretputes materiāls priekš Laimdotas un Priežu ielām, jo tās ir apstrādātas tikai pa pusei un neapstrādātās daļas ļoti put?

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Kraujas iela tiks slaucīta pirmdien. Laimdotas un Priežu iela vēl tiks papildināta ar kaisāmo materiālu, iestājoties mitrākiem laika apstākļiem".

18.05.2018 10:24

Sveicināti, ir radies jautājums. Kas notiks vai notiek ar daudzdzīvokļu māju pagalmu bērnu rotaļu mājām, slidkalniņiem? Rudenī viņi tika demontēti, bet tagad jau vasara sākusies, bērni spēlējās pa pagalmiem, bet īsti nav kur. Vai ir paredzēts jaunu spēļu mājas, laukumiņu uzstādīšana un kad?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība iepriekš saņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumus par vairāku rotaļlaukumu neatbilstību bērnu drošībai Preču un pakalpojumu drošuma likuma 6.pantā noteiktajām droša pakalpojuma prasībām, kas tapusi pārbaudot bērnu spēļu laukumu iekārtu atbilstību standarta LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” prasībām. Pašvaldība sava budžeta ietvaros katru gadu remontē, uzlabo, izbūvē publiski pieejamos rotaļlaukumus, piemēram, Estrādes parkā. Tostarp pašvaldība pasūtījusi attiecīgās nozares speciālistam izstrādāt koncepciju “Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepcijas izstrāde”. Koncepcija ietvertu teritorijas attīstības vadlīnijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvidei, izstrādājot konceptuālu zonējumu, trajektorijas, shematiskā līmenī, lai tālāk varētu izstrādāt būvniecības ieceres jau detalizēti. Koncepcijas ietvaros būtu paredzēti arī bērnu rotaļlaukumu risinājumi. Papildus pašvaldība informē, ka ik gadus pašvaldība organizē un līdzfinansē “DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PAGALMU LABIEKĀRTOŠANA KULDĪGAS NOVADĀ “ ar mērķi veicināt Kuldīgas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Šā konkursa ietvaros vairāki desmiti Kuldīgas pagalmu tikuši sakārtoti. Ikvienam daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotājam ir iespēja pieteikties iepriekš minētajā līdzfinansējuma programmā un izbūvēt bērnu rotaļlaukumus iekšpagalmos ievērtējot bērnu spēļu laukumu iekārtu atbilstību standarta LVS EN 1176 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” prasības.

04.06.2018 13:40

Labdien!Izlasot atbildi uz kāda lasītāja jautājumu 14.maijā par būvniecību topošajā Kuldīgas vidusskolā, gribu norādīt uz citu problēmu,kas ilgst jau gadu desmitiem katru pavasari,proti, nenormālo karstumu, ko nākas pārciest gan Alternatīvās sākumskolas, gan ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem, kuru klases atrodas skolas parādes pusē.Šogad jau kopš 7.maija. Ja ārā šajās 2 nedēļās gaisa temperatūra ir +25+27,pat +28 grādi, tad klasēs ir +31+35!Klasē atrodas 20-25 skolēni. Šī problēma NAV radusies pēdējā gadā vai divos. Saprotams, ka skolu nevar pagriezt, BET problēma IR jārisina! Kā teikts atbildē- dabīgās ventilācijas sistēma atbilst pieņemtajām normām. Vai ventilācijas sistēma būtu 3 logi, pa kuriem iekšā gāžas svelme? Cits nekas gaisa apmaiņu klasēs neveicina, ja nu vienīgi ik pa laikam caurvējš, kas rodas, atverot logus un durvis. Bērnus neinteresē pieņemtās normas, viņi vēlas normāli mācīties savā klasē, nesvīst un neģībt! Saprotams, ka ventilācijas sistēmas sakārtošana PA ĪSTAM, nevis ķeksīša un atskaišu pēc, nevar notikt ne rīt, ne parīt, bet vai nebūtu laiks par to nopietni aizdomāties jau šodien un kaut ko sākt darīt bērnu labā?

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone: "Labdien! Apzināmies, ka maija un septembra mēnešos Piltenes ielas 25 ēkā ir grūti strādāt, jo saule pārmērīgi sasilda klašu kabinetus un skolēniem, un skolas darbiniekiem ir apgrūtināti darboties. Esam pārrunājuši iespēju ar skolotājiem āra nodarbības plānot tieši šajos mēnešos. Skolotāji šo iespēju izmanto un plāno savu darbu, rēķinoties ar šiem apstākļiem. Dabīgās pieplūdes ventilācijas sistēmu ir apskatījuši speciālisti un devuši atzinumu, ka tā darbojas atbilstoši savām iespējām. Lai risinātu šo situāciju ir nepieciešami lieli finanšu kapitālieguldījumi. Gada budžeta plānošanās esam par to runājuši ar pašvaldības darbiniekiem."

25.05.2018 11:42

Labdien. Kas tiek remontēts Lauktehnikas stadiona sarkanajā ēkā? Un kādam nolūkam?

Labdien! Pašlaik A.Grundmaņa stadionā tiek remontētas sportistu ģērbtuves, kas bija avārijas stāvoklī un neatbilda sanitāro normu prasībām.

19.05.2018 17:36

Labdien. Kādi darbi notiek Putnudārza zaļajā zonā pie dīķa? Kas tur plānots?

Labdien! Biedrība "Goldingen tenisa parks” saņēmusi ES finansējumu un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam, lai pilnībā atjaunotu esošo tenisa laukumu, izveidojot pamatni un uzliekot jaunu sintētisko segumu un aprīkojumu.

17.05.2018 07:43

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.