Jautājiet mums

Sveicināti, Gribēju jautāt vai Kuldīgas novadā var kuģot pa Ventu ar motorlaivu? Kur var izlasīt saistošos noteikumus?

Labdien! Informējam, ka Ventas upē dabas lieguma “Ventas ieleja” teritorijā saskaņā ar 2014. gada 16. septembra MK noteikumiem Nr.548 “Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 11.15. punktu visā dabas lieguma teritorijā aizliegts pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus. Saite uz MK noteikumiem: https://likumi.lv/doc.php?id=268921

13.04.2018 05:21

Labdien! Cienījamā Bērziņas kundze Vai tāds ir normāls ceļš pilsētas iedzīvotājiem uz skolu un darbu? Lūdzu izejiet ar kājām Laimdotas, Priežu un Tīruma ielu un pasakiet kā lai cilvēks ar kājām un bez gumijas zābakiem, lai tur iziet? Laimdotas iela ir līdzīga lauku izbrauktiem ceļiem. Vai tiešām jāsauc kāda televīzija? Vienīgais pasākums, ko šeit dara ir greiderēšana, bet tas neko neatrisina! Vai nebūtu laiks tās ielas noasfaltēt?

Labdien! Diemžēl pavasarī, atkūstot sasalumam, grantētajām ielām ir raksturīgi "uzrūgt". Pašvaldības ceļu speciālists ir apsekojis Jūsu minētās ielas, secinot, ka situācijas uzlabošanai būtu nepieciešams sakārtot lietusūdens novadīšanas sistēmu. Lai risinātu jautājumu par grantēto ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, pašvaldība cenšas iespēju robežās grantētās ielas asfaltēt. Pērn tika noasfaltēts Valciņu ielas posms Pārventā un Vienības ielas posms Putnudārzā. Ņemot vērā augstās asfaltēšanas izmaksas, kā arī daudzos grantēto ielu posmus, kur nepieciešami uzlabojumi, esam plānojuši šajā gadā vairākās ielās veikt grants ceļa klātnes uzlabošanu, veicot dubulto virsmas apstrādi, grants segumu apstrādājot ar bitumena šķembu maisījumu. Par šiem būvdarbiem drīzumā norisināsies iepirkums. Arī Jūsu nosauktās ielas ir plānots šādi sakārtot, taču tas nenotiks šogad, jo, izvērtējot prioritāri sakārtojamos ielu posmus, vispirms sakārtos ielas, kur dzīvo vairāk cilvēku. Aicinām uz savstarpēju sapratni!

13.04.2018 05:17

Labdien!Tā kā dzīvokļa logi ir pretī atkritumu konteineru laukumam, tad redzu, ka bieži visus atkritumus saber vienā mašīnā. Gan šķirotos, gan nešķirotos. Un tas nav vienreizējs pasākums. Tā notiek diezgan bieži. Tad kāda jēga ir šķirot atkritumus?

Labdien! Aicinām Jūs precizēt konkrēto gadījumu, zvanot pa mob. tālr. 26342778 vai rakstot e-pastu uz kaspars.porikis@kuldiga.lv. Tā mēs varēsim noskaidrot, kuri darbinieki ir atbildīgi par šo notikumu un attiecīgi pieprasīt paskaidrojumu par šo rīcību.

13.04.2018 10:02

LAbdien! Vai nevarētu kaut kā risināt grantēto ielu (Gravas, Ventspils, Priežu, Laimdotas un Kraujas) problēmu slapjā laikā, lai tās būtu pieejamas arī gājējiem un varētu bez "gumijniekiem" pa tām pārvietoties? Varbūt varētu malās nolikt kādas laipas?

Labdien! Pavasarī, atkūstot sasalumam, grantētajām ielām ir raksturīgi "uzrūgt". Lai šo situāciju novērstu, jāsakārto lietusūdens novadīšanas sistēma. Tiek risināts jautājums, kā šo ielu stāvokli uzlabot. Ventspils iela aizvakar tika arī nogreiderēta.

11.04.2018 05:23

Cienijamā Kuldīgas domes vadība! Ir izveidojusies situācija, ka atnākušais pavasaris ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem pasliktina Kuldīgas novada ceļu kvalitāti...Gribu pievērst uzmanību ceļa posmam Lapsas- Skautu nometne(Katlauku ceļš). Šo ceļu ir iecienījuši plašas ļaužu grupas, aktīvās atpūtas cienītāji, jo ceļa posms atrodas aptuveni 5 km no Kuldīgas domes un lielā automašīnu plūsma rada problēmas izbraukšanai. Izsaku priekšlikumu,- ar attiecīgām ceļa zīmēm uz laiku ierobežot satiksmes kustību, atļaujot pārvietošanos tikai šinī reģionā dzīvojošiem un pēc ceļu atkušanas, nožūšanas un pavasara grederēšanas atjaunot kustību, jo šinī brīdī medicīnas darbinieki atsaka pat vizītes. Īpašs apstāklis ir tas , ka ceļš atrodas Eiropas nozīmes "Natura 2000"zonējuma teritorijā. Patiesā cieņā Dzintars LEJA

Padures pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Lange: “Labdien! Š.g. 12. aprīlī kopā ar pašvaldības autoceļu uzturēšanas speciālistu Māri Lagzdiņu, apsekojot autoceļu Katlauki–Vindolas, konstatējām, ka šis ceļš ir sliktā stāvoklī, neizbraucams. 13. aprīlī tika veikta ceļa līdzināšana un uzlikta ceļazīme satiksmes ierobežošanai uz laiku. Pašlaik ceļa stāvoklis ir apmierinošs, satiksme atjaunota." Izvērtējot situāciju, ka ceļš atrodas Eiropas nozīmes „Natura 2000” zonējuma teritorijā, 2018. gada budžeta ietvaros plānojam izvērtēt un izvietot informācijas stendus Padures pagasta dabas lieguma „Ventas ieleja” teritorijā.

19.04.2018 11:59

Labdien,dzīvojam Ēdoles centrā privātmājā. Un esam nozāģējuši divas vecas ābelītes. Vai drīkstam dedzinàt ugunsskurā šo zarus,proti neapdraudot kaimiņus. Ja var dedzināt zarus,tad kādiem jābūt ierobežojumiem?

Labdien! Minētajā situācijā ābeles zarus var sadedzināt speciāli iekārtotā ugunskura vietā, neradot bīstamu situāciju un netraucējot apkārtējos kaimiņus. Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2011/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā” 32.6. punktu aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus ugunskuros.

16.04.2018 05:13

Pārlasīju domes atbildes uz jautājumiem un, ņemot vērā, ka komunikācijas pie 2. vidusskolas tika izbūvētas normālos laika apstākļos, kad grunti tranšejā pa slāņiem bija iespējams noblietēt, man radās jautājums - vai komunikāciju izbūves tranšejām iesēdumi ir izveidojušies arī skolas teritorijā un vai tos ir paredzēts labot, jo visticamāk, ka arī tur grunts nav pienācīgi noblietēta. Lūdzu nosauciet arī kas bija šis būvnieks (reālo darbu veicējs), būvuzraugs un Kuldīgas domes tieši atbildīgā amatpersona.

Labdien! Ceļa pārseguma atjaunošanas laikā pie Kuldīgas 2. vidusskolas nebija iespējams pietiekami noblietēt grunti tās lielā mitruma dēļ. Mitrums radās ne tik daudz laika apstākļu, bet gan ūdensvada plīsuma rezultātā, tāpēc iesēdums radies tieši šajā seguma atjaunošanas vietā. Uz šo brīdi, lai novērstu iesēduma radītās neērtības, ir veikts seguma pagaidu remonts. Asfalta segums saskaņā ar vienošanos ar SIA “Aizputes ceļinieks” tiks atjaunots ne vēlāk kā līdz 31. maijam. Projekta ģenerāluzņēmējs ir SIA “Būvfirma INBUV”, bet reālais ceļa seguma atjaunošanas darbu veicējs ir apakšuzņēmējs SIA “Aizputes ceļinieks”. Projekta būvuzraugs ir SIA “Būves un būvsistēmas”. Par projektu, kura ietvaros tika veikta komunikāciju izbūve, atbildīgā persona šobrīd ir Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” projektu vadītāja Madara Dravniece, kura pārņēma projekta īstenošanu no iepriekšējās projekta vadītājas Martas Rušmanes.

20.04.2018 06:55

Labdien! Reizēm, ja sanāk laiks, es internetā skatos domes sēdes tiešraides, tomēr ne vienmēr tas ir iespējams. Citas pašvaldības domes sēžu videoierakstus publicē mājas lapā un to ir iespējams noskatīties arī vēlāk. Ir pašvaldības, kas mājas lapā ieliek arī citu sēžu, ne tikai domes, video ierakstus. Vai Kuldīgas dome arī ir plānojusi tā darīt? Ja nē, tad kādēļ?

Labdien! Likuma “Par pašvaldībām” 37. panta pirmā daļa nosaka, ka domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, ierakstus ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. Domes sēžu video ierakstus atbilstoši Datu valsts inspekcijas norādījumam nav plānots ievietot pašvaldības mājaslapā. Datu valsts inspekcija uzsver, ka video ierakstu publicēšana mājaslapā neatbilst Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantam un 10.panta pirmās daļas 2.punktam, jo mērķi – informēt sabiedrību par domes pieņemtajiem lēmumiem, tās sēdes kārtību un tajā izskatāmajiem jautājumiem – var sasniegt, pārmērīgi neapstrādājot personas datus (fiziskās personas attēlu), tas ir, publicējot likumā “Par pašvaldībām” noteikto domes sēdes audioierakstu domes mājaslapā internetā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 3. punktam.

16.04.2018 05:10

Papildinot šo komentāru: 27.03.2018 11:35 Pēc pieejamiem publiskajiem datiem sagatavotā informācija šeit: https://ej.uz/vienibasiela P.S. Kad šeit jautājumos varēs pievienot failus (foto, dok.?)

Labdien! Liels paldies par sagatavoto informāciju! Atgādinām, ka zemes īpašumu īpašniekiem par patvaļīgo būvniecību būvinspektori sastādīs atzinumus par būves pārbaudi. Informējam, ka pašreiz ir sastādīts atzinums par patvaļīgu būvniecību Vienības ielā 25, bet attiecībā uz Vienības ielu 39 norādām, ka ar zemes īpašnieku ir noslēgts apsaimniekošanas līgums un pašvaldības zemes īpašums ir pieejams jebkurai personai, ieejot caur neaizslēgtiem vārtiņiem. Dokumentu un attēlu pievienošana sadaļai "Jautājiet mums" tiks izskatīta ar attiecīgajiem speciālistiem, paldies par ierosinājumu!

11.04.2018 05:24

Labdien!Novēroju ka uzņēmēji ļoti neiecietīgi pret arodvidusskolas ēdināšanas mācību uzņēmumu kurš dēļ neesošiem algotajiem darbiniekiem ir stipri lētāks ēdināšanā. Varbūt ir kāda iespēja likumīgā ceļā panākt ka šis mācību uzņēmums pabaro Kuldīgas bērnudārzus un skolas par lētāku samaksu?

Labdien! Paldies par priekšlikumu! Ja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestāde, ir iespēja un vēlēšanās nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus pašvaldības izglītības iestādēs, pašvaldība to noteikti izvērtēs.

09.04.2018 14:30

Labdien,sakiet lūdzu,kur ir jazvana ,lai pieteiktu ielu laternas bojājumu,es mēnesi atpakaļ zvanīju uz SIA KCE,bet nekas nav mainījies un laterna joprojām nedeg!

Labdien! Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem Jūs varat, zvanot pa mob. tālr. 25444009 vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv.

27.03.2018 11:31

Labdien! vēlos pajautāt, kāpēc Jelgavas iela, pie Kuldīgas 2.vidusskolas un būvniecības nams "Kurši" ir iegāzusies, samērā liela bedre, kas lauž mašīnas, tomēr nav neviena nožogojuma vai norādes, ka ielai ir kādas problēmas. Kad to posmu sataisīs?

Labdien! Pērn ceļa seguma atjaunošanas laikā pie Kuldīgas 2. vidusskolas nebija iespējams pietiekami noblietēt grunti tās lielā mitruma dēļ, tāpēc pārseguma atjaunošanas vietā ir radies iesēdums. Vienojoties ar ceļa seguma atjaunošanas darbu veicējiem, remontdarbi tiks veikti, tiklīdz būs piemēroti laikapstākļi, bet ne vēlāk kā līdz 31. maijam.

27.03.2018 11:51

Labdien! Cik tālu pavirzījies konkurss uz V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu?

Labdien! Konkursā uz V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu tika saņemts viens pieteikums. Pretendente Jana Jansone tika uzaicināta uz sarunu ar konkursa komisiju, kā arī tikās ar visu trīs skolu – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas pamatskolas un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas – padomēm, iepazīstinot ar savu redzējumu par V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, kas darbu sāks šī gada jūlijā, turpmāko attīstību. Tā kā J.Jansone saņēma skolu padomju vairākuma atbalstu, jautājums par V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora apstiprināšanu tiks virzīts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Kuldīgas novada Domes sēdē.

27.03.2018 13:52

Vai pārdod izsolē dzīvokļus?

Labdien! Visas pieejamās Kuldīgas novada pašvaldības izsoles varat skatīt sadaļā /PAŠVALDĪBA/IZSOLES/ vai caur saiti http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/izsoles

27.03.2018 11:32

Labdien. Nespēju mēnesi sakrāt jūsu saistošajos noteikumos noteikto atkritumu daudzumu par kuru man tagad obligāti būs jāmaksā. Līdz šim arī apzinīgi šķiroju atkritumus un daļu kompostēju. Sakiet lūdzu kā man rīkoties šajā situācijā? Piebildīšu, ka neesmu viens vai divi pensionāri.

Labdien! Šo jautājumu Jums vislabāk palīdzēs atrisināt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atkritumu apsaimniekošanas daļas klientu apkalpošanas operatore. Tālrunis 63322380.

19.03.2018 06:41

Labdien! Sakiet, lūdzu, kas ir atbildīgs par Jelgavas ielas stāvokli pie 2.vsk? Pēc skolas remonta, tika salabota pārraktā iela, tomēr ļoti nekvalitatīvi, jo braucot arī ar atļauto 30 km/h, mašīna nelabi nodreb. Vai tiešām tam tā ir jābūt? Kas un kad salabos šo ielu? Tikai nevajag man solīt, ka būs projekts un tiks taisīta visa iela, jo man jau šodien ir jābrauc par to ielu.

Labdien! Pērn ceļa pārseguma atjaunošanas laikā pie Kuldīgas 2. vidusskolas nebija iespējams pietiekami noblietēt grunti tās lielā mitruma dēļ, tāpēc pārseguma atjaunošanas vietā ir radies iesēdums. Vienojoties ar ceļa seguma atjaunošanas darbu veicējiem, remontdarbi tiks veikti, tiklīdz būs piemēroti laikapstākļi, bet ne vēlāk kā līdz 31. maijam.

27.03.2018 11:53

Labdien! Iepazīstoties ar publicēto darbinieku sarakstu var redzēt, ka priekšnieks pie priekšnieka un vietnieki vēl vairāk. Arī pārējais štatu saraksts (sākot ar apkopējiem) varen garš. Vai nav doma kādu no darbiem pārdot kā ārpakalpojumu vai vismaz samazināt uzpūstos štatus?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības štatu saraksts ir veidots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi. Atbildot uz jautājumu, vai pašvaldība vērtē štata vietu lietderību, paskaidrojam: 2017. gadā Kuldīgas novada pašvaldībā notika grāmatvedības politikas pārkārtošana, ieviešot centralizēto grāmatvedību. Vispirms pārmaiņas skāra 13 pagastu pārvaldes, 6 lauku pagastu pamatskolas, Kuldīgas attīstības aģentūru un Kuldīgas novada Bāriņtiesu. No 1. oktobra tika centralizēta minēto 21 iestāžu grāmatvedība, kas nozīmē, ka no pašvaldības budžeta tiek algoti 4 grāmatveži ar vienādu likmi līdzšinējo 13 grāmatvežu likmju vietā. Savukārt no 2018. gada 1. janvāra tika centralizēta Kuldīgas pilsētu skolu un bērnudārzu grāmatvedība. Šo pārmaiņu mērķis bija panākt finanšu un administratīvo resursu ietaupījumu, mazināt sadrumstalotību, veicināt racionālāku zināšanu un resursu izmantošanu, tostarp veidojot un īstenojot vienotu grāmatvedības politiku pašvaldībā. 2017. gadā esam veikuši arī pagastu pārvalžu štatu iekšējo auditu, kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem pārrunājot katra pārvaldes darbinieku noslodzi, paveiktā darba kvalitāti un amata lietderību. Arī šeit tika veikta optimizācija, 6 pagasta pārvaldēs atsakoties no 11 štata vienībām. Šobrīd V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas izveides procesā tiek veikts tehniskā personāla lietderības audits, kā rezultātā varēs izveidot optimālāku tehniskā personāla štatu sarakstu, apvienojot trīs skolas vienā. Atbildot ierosinājumam par ārpakalpojuma izmantošanu, paskaidrojumam, ka Kuldīgas novada pašvaldības administrācijai ir ārpakalpojums darba drošības jomā, telpu uzkopšanā u.c. ar tehnisko nodrošinājumu saistītos jautājumos. Izvērtējot situāciju katrā konkrētajā mācību iestādē, tiek pieņemts lēmums par ārpakalpojuma izmantošanu skolēnu ēdināšanā, tā, piemēram, ārpakalpojums šai jomā tiek izmantots Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, Kuldīgas 2. vidusskolā, visos Kuldīgas pilsētas bērnudārzos. Pašvaldības izdevumu un cilvēkresursu izvērtēšanu veicam, lai ekonomētu līdzekļus tur, kur tie nav vajadzīgi, bet ieguldītu iedzīvotājiem svarīgās lietās.

27.03.2018 11:35

Labdien. Vai tiem Vienības ielas ēku īpašniekiem, kas savus zemes gabalus ir palielinājuši uz Ventas pusi un norobežojuši paāvaldības zemi ar žogiem, ir pašvaldības atļauja to darīt? Varbūt šie zemes gabali un gabaliņi ir iznomāti un pašvaldība par to saņem nomas maksu? Vislielākā iežogotā teritorija manuprāt ir pie Vienības ielas 39. Ir gan vecāki žogi, gan arī tikko celti. Piemēram Vienības ielam 19.

Labdien! Zemesgabals “Putnudārza krastmala” ar kadastra apzīmējumu 62010300149 un kopējo platību 79381 m2 ir pašvaldībai piederoša zeme. Daļa zemesgabala atrodas dabas lieguma „Ventas ieleja” ainavu aizsardzības zonā. Apsekojot pie Ventas esošos Vienības ielas īpašumus, tika konstatēts, ka daļa no Vienības ielā esošo īpašumu īpašniekiem ir izbūvējuši žogus ārpus sava zemesgabala robežām pašvaldībai piederošajā zemes gabalā. Līdz šim pašvaldībā ir vērsušies divi piegulošo zemesgabalu īpašnieki, ar kuriem pašvaldība ir slēgusi apsaimniekošanas līgumus atbilstoši saistošajiem noteikumiem, kur apsaimniekošanā nodoto teritoriju atļauts daļēji nožogot. Zemes īpašumu īpašniekiem par patvaļīgo būvniecību būvinspektori paredzējuši sastādīt atzinumus par būves pārbaudi.

27.03.2018 11:35

Labdien, vēlētos uzzināt, kas notiek ar Pārventas novadgrāvju projektu? Vai ir cerības, ka tas tiks realizēts un kad?

Labdien! Pārventas meliorācijas projekta nākamajai kārtai ir nepieciešams pusmiljons eiro. Deputātiem jālemj, vai šis projekts ir pietiekami prioritārs, lai tā īstenošanai ņemtu aizņēmumu Valsts kasē. Izskatot šī gada budžetu, deputāti lēma jauniem un lieliem projektiem aizņēmumus neņemt, neskaitot Eiropas fondu projektus, kam nepieciešams Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums. Tādējādi tika atlikta ne tikai Pārventas meliorācijas projekta nākamās kārtas īstenošana, bet arī vairāki citi projekti, piemēram, Gravas ielas sakārtošana. Tā kā šogad un 2019. gadā visā Latvijā visaktīvāk apgūst Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, ir paaugstinājušās būvfirmu pakalpojumu cenas. Daudzus projektus iepriekšējos gados pašvaldībai ir izdevies īstenot, pateicoties tam, ka būvniecība norisinājās laikā, kad būvfirmām bija mazāk darba un attiecīgi zemākas cenas. Šī gada beigās jautājums par novadgrāvju projektu tiks aktualizēts. Aicinām uz savstarpēju sapratni!

07.03.2018 12:18

Labdien. Apmeklejot NVA darba sludinajumu majas lapu secinaju, ka pasvaldiba(muzejam) mekle sab.attiec. specialistu! Noavada dome ir vesela nodala, tris cilveku sastava, vai Jums neskiet, ka tadam sikam novadelim, ka musu tik daudz sab.atiec.specialisti nav krietini par daudz???? un tagad vel tiek meklets vel viens cilveks... Varbut Jums vajadzetu uztaisit katra si "specialista" funkciju auditu, un izvertet katra si cilveka slodzi, pirms pienemt kartejo liekedi,kuram isti nav ko darit.Un kas galu gala liedz muzeja SAS pienakumus uzticet kadam no domes specialistiem.??

Atbild Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas novada muzejs” vadītājs Eduards Dambergs: “Labdien! Paldies par uzdoto jautājumu un izrādīto interesi! Kuldīgas novada muzejs (turpmāk tekstā KNM) ir izsludinājis konkursu uz vakanto amatu “Sabiedrisko attiecību speciālists” (turpmāk tekstā SAS). Vēlamies norādīt, ka muzejam ir sava darba specifika, kas nebūt nav tāda pati kā Kuldīgas novada pašvaldībai un tās SAS. KNM, izsludinot vakanto amatu, detalizēti izvērtēja jaunā speciālista nepieciešamību. 2018. gads KNM vērsts uz attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. Jau pagājušā gada izskaņā daudz domāts un plānots, lai izvirzītu prioritāros uzdevumus turpmākajai muzeja darbībai. Lai veiksmīgāk varētu turpināt KNM darbību, tika pārveidota iestādes struktūra. No 2018. gada KNM ir apvienotas Krājuma un Pētniecības nodaļas, izveidots Apmeklētāju centrs, Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļa, kā arī Saimniecības nodaļa. Ir notikusi darbinieku pienākumu pārdale. KNM vēlas saviem apmeklētājiem sniegt daudz plašāku piedāvājumu un pakalpojumu klāstu nekā līdz šim. Taču, lai to varētu nodrošināt, ir nepieciešams papildu cilvēku resurss. SAS speciālista amata pienākumos ietilps dažādas darbības jomas, kas ir saistītas ar muzeja specifiku. Lai arī izsludinātajā vakancē ir izkristalizēti galvenie amata pienākumi, norādām, ka SAS būs jāveic šādi pienākumi: darbs ar lielapjoma tekstiem, to rediģēšana – darbs ar izstāžu tekstiem, zinātnisko un citu publikāciju literārā rediģēšana, mājas lapas www.kuldigasmuzejs.lv administrēšana un satura veidošana, KNM sociālo tīklu uzturēšana (Facebook, draugiem.lv un Instagram), KNM publicitātes nodrošināšana, KNM suvenīru piedāvājuma izveide, jaunu bukletu un ceļvežu veidošana, pasākumu atspoguļošana, publisko pasākumu organizēšana un iesaiste tajos, kā arī sadarbības veicināšana ar KNM sadarbības partneriem u.c. pienākumi. Komunikācijā ar sabiedrību paredzēts lielāku uzmanību vērst uz sabiedrības interešu noskaidrošanu, lai varētu veidot plašāku un interesantāku piedāvājumu un pakalpojumu klāstu.”

27.02.2018 14:18

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.