Jautājiet mums

Vai ejot uz pulciņiem BJC var skolotājs pieprasīt maksāt naudu, ja ir noteikts bezmaksas pulciņi? Runā ir par dziedāšanu 4 gadīgajiem. Un ja ir izveidota vecāku padome, kura nolemj, ka maksās šo konkrēto summu, vai neesot šajā padomē, bet sūtīs savu bērnu tomēr šajā pulciņā, var nemaksāt par tiem?

Labdien, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra piedāvātie interešu izglītības pulciņi ir bez maksas, un bērns pilnvērtīgi tajos var piedalīties, jo pamatu lietas Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina no piešķirtā budžeta. Katram pulciņam tiek piešķirts budžets, pamatojoties uz pedagogu iesniegto informāciju, plānojot nākamā gada budžetu. Protams, vēlmes vienmēr pārsniedz iespējas. Lai veicinātu talanta attīstību, bērniem ir iespēja doties uz konkursiem, sacensībām, festivāliem ārpus novada kā arī citiem pasākumiem, ko pašvaldība nesedz. Vecāku padome lemj par papildus līdzekļu piesaisti un to izlietošanu. Attiecīgi – tā var būt tērpu iegāde, autotransporta izmaksu segšana un citi izdevumi. Protams, katri ieguvumi, kur ieguldīti vecāku līdzekļi, paliek audzēkņa īpašumā. Vecāks var lemt arī par to, ka bērns nepiedalīsies izbraukumos, kur ir paredzēti kādi izdevumi - tā ir katra brīvprātīga izvēle, un tas neliedz bērnam apmeklēt pulciņus. Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktori Inesi Astaševsku pa tālruni 20269433 vai e-pastu inese.astasevska@kuldiga.lv.

08.10.2018 13:25

Labdien! Vai Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes drīkst sniegt ēdināšanas pakalpojumu citām iestādēm vai privātpersonām?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes sniedz ēdināšanas pakalpojumus skolēniem un pedagogiem. Kuldīgas novada pašvaldībā brīvpusdienas saņem visi skolēni no 1. – 12. klasei, kā arī obligāto pirmsskolas izglītības vecuma sasniegušie 5 g. v. un 6 g. v. bērni. Brīvpusdienas 1. – 4. klasei tiek nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem, 5. – 12. klasei un 5 g.v. un 6 g.v. bērniem – par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādes nedrīkst sniegt ēdināšanas pakalpojumus citām iestādēm vai privātpersonām, ja tas nav saistīts ar skolēnu mācību darba organizāciju vai pedagogu tālākizglītības programmas nodrošinājumu. Ja Jūsu rīcībā ir kādi gadījumi, kur iestādes pārkāpj iepriekš minēto, lūdzu sniegt informāciju pašvaldības vadībai.

18.10.2018 06:48

Labdien! Vai Kuldīgā neplāno atbalstīt VISAS daudzbērnu ģimenes (ne trūcīgas, ne maznodrošinātas, ne krīzes situācijā nokļuvušas) , kuru bērni apmeklē PII, piemērojot ēdināšanas pakalpojuma samaksas atvieglojumu? Prieks, ka Latvija attīstās un daudzos novados daudzbērnu ģimenes ir īpaši atbalstītas, tas liecina, ka šai novados rūp demogrāfija. Šobrīd, kad dārziņu apmeklē visi 3 bērni un neviens vēl neapmeklē piecgadniekus un sešgadniekus, izmaksas ir ļoti jūtamas.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības galvenā vērtība ir cilvēks, kurš dzīvo, strādā un audzina bērnus Kuldīgas novadā. Lai atbalstītu novadā dzīvojošās ģimenes, pašvaldība nodrošina skolēniem un arī pirmsskolas obligāto programmu audzēkņiem brīvpusdienas, kā arī bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā. Lai nediskriminētu tās ģimenes, kurās nav 3 un vairāk bērnu, tad Kuldīgas novads atbalstu sniedz visiem bērniem, kuri mācās sākot no pirmsskolas obligātās izglītības programmas (5-gadnieki un 6-gadnieki). Ja mēs runājam par atbalsta sniegšanu dažādām iedzīvotāju grupām, tad pašvaldība primāri izvērtē iespējas finansiāli atbalstīt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. Sociālais dienests informē, ka saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 6. punktā noteikts, ka pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai un pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai (tajā ietilpst pabalsts mācību līdzekļu iegādei un pabalsts ēdināšanai skolā). Šo pašu noteikumu 4. punkts nosaka, ka pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu deklarējusi (reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu) un faktiski dzīvo Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Tomēr, sociālais dienests norāda, ka katra situācija ir izvērtējama individuāli, tāpat arī, palīdzības iespējas ģimenei, kura vērsusies pēc sociālās palīdzības, tiek izvērtētas individuāli. Informāciju par valsts atbalstu veidiem daudzbērnu ģimenēm var skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=81164

26.10.2018 10:21

Nesesn dodoties pastaigā pa Veckuldīgas pilskalnu un tuvumā esošajiem mežiem ievēroju kokos un krūmos sasietas trases marķējuma lentas, kas ir palikušas no kādām vasarā rīkotajām sporta sacensībām. Neesmu īsti droša tieši kuras sacensības tur notikušas, bet diemžēl tas nav arī pirmais mežš, kur šādas bantītes esmu redzējusi sakarinātas. Varbūt pašvaldība tomēr varētu ieviest uzstādījumu sporta sacensību organizātoriem pēc sevis satīrīt?

Labdien! Liels paldies par vērību! Visiem sporta sacensību organizatoriem ir jāievēro prasības, kas ir minētas publisko pasākumu rīkošanas noteikumos. Katram sporta organizatoram ir jārūpējas par apkārtējo vidi un jārisina šāda tipa radušās situācijas. Jūsu informāciju nodosim tālāk Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības komisijai, kas attiecīgi tālāk lems par šīs problēmas risināšanu.

18.10.2018 07:24

Labdien! man ir divi jautājumi 1. Starp pastaigu taku Ventmalā un privātajām mājām tiek izrakts dziļš grāvis. Vai tas tur tāds paliks? Ja jā, tad kādi ir jūsu ieteikumi, lai cilvēki tiktu uz Ventu? 2. Visu laiku privāto māju īpašnieki kopa Ventmalu(t.i. pļāva zāli vismaz reizi mēnesī), kas to darīs turpmāk, jo pār šo grāvi ar zāles pļāvēju pāri vairs nevarēs tikt.

Labdien! 1. Kuldīgas novada pašvaldība minētā objekta būvniecību realizē projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā "Ventas ieleja" veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Šī projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. Ar takas izbūvi tiek paredzēta pieejamība un apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām vietām. Būvniecības dokumentācijas risinājumos, lai novadītu virsūdeņus un takas konstrukciju nepakļautu pārāk lielai izmirkšanai, tiek veidoti grāvji un izbūvētas caurtekas. 2. Pēc projekta realizācijas teritorija tiks nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā.

02.10.2018 13:56

Sveiki. "Kuldīgas novadā ir 174 pedagogi, kuri vairs ikdienā neveic skolotāja ienākumus, bet gan bauda sevis pelnīto pensionāra atpūtu. Par godu šiem cilvēkiem un kā pateicību par sniegto ieguldījumu novada izglītības uzlabošanā un skolēnu sagatavošanā, ik gadu vieņiem tiek teikts paldies." Mans jautājums ir-kā tiek aicināti šie pensionētie skolotāji uz šo pasākumu?

Labdien! Katru gadu septembra mēnesī notiek pensionēto pedagogu pieņemšana pie Domes priekšsēdētājas. Katru gadu jūnija mēnesī visas izglītības iestādes sniedz rakstisku informāciju Izglītības nodaļai par pensionētajiem nestrādājošajiem pedagogiem, kuri beiguši darbu konkrētajā izglītības iestādē. Izglītības nodaļa pamatojoties uz izglītības iestāžu sniegto informāciju sagatavo ielūgumus un nosūta šiem pedagogiem.

02.10.2018 05:33

Labdien! Sakiet, lūdzu, kur ir iespējams redzēt autobusa atiešanas laiku no konkrētas pieturas, pārvietojoties pilsētas ietvaros? Pie pieturas ir norādīti laiki cikos atiet autobuss no Mežvaldes, Priedaines un tml. Sakiet lūdzu kā iebraucēji Kuldīgas pilsētā varētu zināt kur atrodas Mežvalde utt.un vēl izrēķināt laiku cikos būs autobuss konkrētā pieturā? Vasarā ar draudzenēm un maziem bērniem tā arī autobuss nesagaidījām un mērojām vairākus km uz mājām ar kājām. Ļoti nepatīkama situācija. Kā arī mana meita mācas Kuldīgas 2.vidusskolā, kā es varu zināt cikos atiet autobuss no pieturas pie skolas, lai nokļūtu pilsētas centrā, un otrādāk?

Labdien! Sarakstu ar Kuldīgas novada un tālsatiksmes autobusu maršrutiem, atiešanas un pienākšanas laikiem ir iespējams redzēt mājaslapā http://www.kuldigasautoosta.lv/, kā arī visu informāciju par konkrētu reisu t.sk. reisa kilometrāžu, izmaksas, pavadīto laiku un pieturu atrašanās vietas, kas atzīmētas kartē, ir iespējams redzēt https://www.1188.lv/ sadaļā "satiksme", kur ar meklētāja palīdzību ir iespējams atrast savu vēlamāko reisu. Sakarā ar izmaiņām maršrutos, tuvākajā laikā tiks izvietoti arī informatīvie saraksti pieturās, kur tiks norādīti autobusu pienākšanas laiki pieturā. Papildu jautājumu gadījumā par reisiem vai maršrutiem varat zvanīt SIA "Tukuma auto", kas apkalpo šos maršrutus. Dispečeres tālr. 26433883.

08.10.2018 12:40

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai būtu iespējams nodrošināt funkcionējošu durvju kodu bērnudārzā "Ābelīte" ? Vecajā mājā tas ir uzstādīts, bet reāli nedarbojas.

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Ābelite” vadītāja Ruta Ziemele: "Labdien! PII “Ābelīte” vecajā mājā durvju kods darbojas, tikai durvis ir ļoti stingri “jāpiecērt”. No rītiem un vakaros, kad nāk vecāki durvis ir vaļā, bet pēc plkst. 9.00, apkopējai ir uzdots sekot, lai durvis būtu ciet uz kodu. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā kods kādu laiku darbojās labi (durvīm aizveroties nostrādāja slēdzene), bet vecāki spieda kodu un vienlaicīgi bērni raustīja durvis un kods vairs nefunkcionēja precīzi. Tika vairākas reizes izsaukti dažādi meistari (arī durvju ražotāji), kuri secināja, ka kodam nav nekādas vainas, tā ir vējtvera vaina, kurš deformējas un slēdzene pati nefiksējas, tāpēc tagad pa dienas vidu, kad bērni ir grupiņās, sekojam līdzi, lai durvis būtu aizslēgtas (piecirstas ar spēku)."

25.09.2018 10:25

Labdien! Vēlējos uzzināt no kādas klases Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā bērniem ir privilēģija uz sportu pārģērbties dalītās dzimumu ģērbtuvēs? Jo pagaidām, pārģērbjas vai nu klasē vai izmanto skolas tualetes. Puišiem jau nekas nav pretī, bet meitenēm nākas uzklausīt dažādas replikas no zēnu puses! Bērnu attīstība ir dažāda un nav normāli, ka meitenēm jāiedzīvojas kompleksos un jākaunas vai arī jāpārģērbjas tualetēs, kaut skolā ir ģērbtuves pie sporta zāles!

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Jana Jansone: "Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā meitenes un zēni ģērbjas atsevišķi uz sporta nodarbībām no 3.klases. Esam atkārtoti pārrunājuši ar sporta skolotājiem šo situāciju un vienojušies par to, ka stingri ievērosim, lai turpmāk nerastos pārpratumi. Lai operatīvāk risinātu situāciju, aicinām vērsties skolā pie vadības."

17.09.2018 10:13

Labdien! Kāpēc Bērnu un Jauniešu centrs vairs nepiedāvā bērniem angļu, vācu u.c. valodu pulciņus? Bērnu dārzos ir tikai angļu pulciņš un tās ir par maksu.

Atbild Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Inese Astaševska: Labdien! Valodu pulciņus piedāvājām, kad pie mums strādāja brīnišķīga skolotāja Sigita Leja. Šobrīd skolotāja ir devusies iepazīt pasaules piedāvātās iespējas, tādēļ nodarbības nenotiek. Ļoti cerējām šogad saņemt kādu interešu izglītības programmu kādā no valodām, diemžēl nesaņēmām. Ir notikusi saruna ar pedagogu, kas, iespējams, jau šajā mācību gadā īstenos angļu valodas programmu. Ja tā tiks apstiprināta, informācija sekos.

13.09.2018 11:24

10. septembrī "Tautas panorāma" tiekas ar kuldīdzniekiem Hercoga Jēkaba laukumā. Kur Kuldīgā tas būtu? Paldies!

Labdien! Lsm.lv publicētajā "Tautas Panorāmas" kalendārā norādīts, ka tikšanās notiks pie pieminekļa Hercogam Jēkabam, tas ir, vides objekta "Teleports" Liepājas ielas galā pie Pilsētas laukuma.

10.09.2018 09:58

Labdien, daudzdzīvokļu masīvā pie mājas Gaismas ielā 1 ( starp māju Gaismas iela 2) ir akas vāks , kuram regulāri pārbraucot auto , vāks rada skaļu troksni , kas traucē naktsmieru, vai būtu iespēja to novērst?

Labdien! Paldies, ka informējāt! Speciālisti, apsekojot Jūsu norādīto vietu, konstatēja, ka troksni rada aka, kas ir SIA "Latvijas Propāna Gāze" pārziņā. Nodevām informāciju uzņēmumam un saņēmām apsolījumu, ka uzņēmuma speciālisti aku apsekos un defektu novērsīs.

13.09.2018 13:38

Labdien! sākoties skolas laikam ir palielinājies gājēju skaits uz Jelgavas ielas un aktualizējies jautājums par gājēju došību, lūdzu apsekojiet krustojumu uz Jelgavas ielas pie veikala Aibe, sakarā ar tur notiekušos būvniecību žogs ap būvlaukumu ir aizšķērsojis gājēju ietvi un iedzīvotājiem ir jāiet pa ielu, kas nav droši, jo reti kura mašīna tur ievēro ātrumu 30 km.h. Varbūt var rast kādu risinājumu ļai tiktu ievērota drošība šajā ielas posmā.Paldies

Labdien! Jūsu norādītajā vietā būvdarbu laikā ir daļēji norobežota gājēju ietve, taču gājējiem ir iespējams izmantot ietvi ielas otrā pusē, tāpēc būvdarbu veicējam nav pienākuma veikt papildu drošības pasākumus. Atļautā ātruma kontrole ir Valsts policijas kompetencē, tāpēc esam pārsūtījuši Jūsu sniegto informāciju Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldei.

13.09.2018 08:35

Labdien! Sākas skola un līdz ar to vecās problēmas ar bērnu nokļūšanu Viļa Plūdoņa vidusskolā no rīta. Runa ir par Gravas ielu no Ventspils ielas puses. Labā pusē, pa kuru bērni iet uz skolu, ir ar noparkotiem auto un bērnam jāiet praktiski pa ielas vidu, paralēli kāds, kas savu bērnu jau aizvedis, sāk kustību, cits auto, lai savu bērnu laicīgāk izlaistu pie skolas, steidzīgi traucas, neievērojot dzīvojamās zonas zīmi, kas no Dārza ielas puses braucot, laikam nemaz nav. Bērns visam tam pa vidu un nav nekāda drošība, jo gājēju ietve nav. Pārbūve tā arī nav notikusi, bet bērnam uz skolu pa šo ceļu jāiet jau tagad. Varbūt var vismaz uzlikt apstāšanās aizlieguma zīmi un pakontrolēt, lai vadītāji ievēro dzīvojamās zonas zīmi? Vispār jau absurda situācija pie pašas skolas!!!

Labdien! Pēc pašvaldības pasūtījuma ir tapis Gravas ielas pārbūves tehniskais projekts. Provizoriskie aprēķini liecina, ka šī projekta īstenošana prasītu ievērojamus līdzekļus, tāpēc, izskatot 2018.gada budžetu, Domes deputāti nolēma šo projektu šogad neīstenot. Ar satiksmes drošības uzlabošanu saistīta arī ietves izbūve Dārza ielā. Šī projekta īstenošanai izstrādāts tehniskais projekts un tika izsludināts iepirkums, taču diemžēl nepieteicās neviens pretendents, kurš vēlētos ietvi uzbūvēt. Jautājums par ceļa zīmes uzstādīšanu nosūtīts izskatīšanai Domes Transporta komisijā. Esam nodevuši Jūsu sniegto informāciju Kuldīgas novada Pašvaldības policijai, kas pievērsīs šai vietai vērību rīta stundās, kad skolas apkaimē notiek visaktīvākā transporta kustība.

13.09.2018 08:55

Labdien! Vietā, kur iet ceļš uz pilskalnu gar Ventas stāvo krastu aiz "Melnās Kolkas" uzreiz pie celiņa sākuma, kas ved uz tā saucamajām trosēm, bērni/pusaudži ir pasākuši lēkāt, mētāt kūleņus un izmēģināt visādus trikus uz leju pa stāvo nogāzi.Jaunieši nespēj novērtēt bīstamību un krasta nogruvuma risku. Vieta jau ir tā izlēkāta, ka diezgan plašā laukumā uz leju, zeme ir kļuvusi irdena un smilšaina. Vai varētu rast kādu risinājumu, lai brīdinātu, ka pa nogāzi nedrīkst skriet, lēkāt, jo pastāv nogruvuma risks? Tas varētu būt kāds brīdinošs uzraksts un tās vietas norobežošana ar lentu vai tamlīdzīgi, lai nenotiek nelaime. Citās stāvkrasta vietās nav tādas aktivitātes pagaidām nav novērotas. Paldies!

Labdien! Paldies par atsaucību, Jūsu sniegtā informācija ir nodota pašvaldības policijai.

01.10.2018 10:31

Labdien! Man ir jautājums par ēdināšanu skolās! KMHZV ir ļoti garas mācību dienas, sākot no 6. klases ir dienas arī ar astoņām, deviņām mācību stundām, lielākajās klasēs pat desmit! Ēdināšana ir tikai vienu reizi(tā pati negaršīga)! Vai skolai nav jādodrošina vel kāda ēdienreize, piemēram launags, ja ir tik garas mācību dienas? Mazie bērni paliek uz pagarinato dienu, arī viņi ir izbadējušies pēc skolas! To ēdienu ko vecāki iedod līdz, bērni jau noēd ātri, jo pārsvarā negaršo pusdienas! Vecāki būtu ar mieru paši piemaksāt par ēdinasanu, lai tik būtu garšīgi vai nodrošinats launags!

Labdien! Atbild Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas administrācija: "Visās valsts finansētās, akreditētās vispārējās izglītības iestādēs ir vienāds mācību stundu skaits. Pārējās nodarbības ir katras skolas piedāvāta papildizglītība un interešu izglītība. Mēs varam būt lepni par savu skolu un pilsētu, jo mēs piedāvājam ļoti daudzveidīgas iespējas mūsu bērnu izglītošanā. Atbilstoši iepirkumam mūsu skola nodrošina izglītojamiem pusdienas un skola piedalās LAD programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. Ēdinātājs ievēro MK prasības ēdiena gatavošanā. Ēdienu kontrolē skolas medmāsa un direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. Vecākiem ir iespēja vērsties skolā un nogaršot pusdienas personīgi. Mūsuprāt, ēdiens ir garšīgs. Pirmajā skolas padomes (vecāku padomes) sanāksmē tiks izskatīts jautājums par launaga nodrošināšanas iespējām."

07.09.2018 12:57

Labdien. Vēlos uzzināt vai adresē Kuldīgā, Tirgus ielā 1, ir iespējams pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai? Ja ir, tad kā man būtu jārīkojas? Ar cieņu, Jānis.

Labdien! Ēkai Tirgus ielā 1 ir esošs pieslēgums pie Kuldīgas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Atsevišķa dzīvokļa pieslēgšanās pie iekšējiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem notiek saskaņā ar mājas apsaimniekotāja noteikumiem. Jums ir jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", uzrakstot iesniegumu par vēlmi pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai. Iesniegumu var uzrakstīt gan uzņēmumā klātienē Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai elektroniski uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā "Iesniegumi". Pēc iesnieguma saņemšanas namu apsaimniekotāji izskatīs iespēju pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai

07.09.2018 07:46

labdien! kad tik viekts jelgavas ielas remonts ? paldies

Labdien! Šobrīd notiek sarunas ar iepirkumā uzvarējušo būvuzņēmēju par līguma slēgšanu. Informēsim, kad līgums būs noslēgts.

07.09.2018 06:05

Ieteikums vairāk bija domāts pensionāriem, kuriem ne visiem ir pieejams dators ar epastu (nemaz nepieminēšu,ka lielākā daļa datorus nelieto), un ne visi pensionāri vēlas, visu kārtot caur datoru, tāpēc uzskatu, ka KKP varētu izvērtēt šos apstākļus un tomēr piedāvāt vienreiz ceturksnī rēķinu drukātā formātā. [Vēlējos ieteikt KKP uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, tomēr piedāvāt cilvēkiem ar mazu maksājumu summu saņemt rēķinus vienreiz ceturksnī, nevis katru mēnesi, kas nav visai ekonomiski, ja rēķini tiek piegādāti printētā veidā.]

Labdien! Paldies par ieteikumu, Jūsu sniegtā informācija ir nodota izvērtēšanai.

17.09.2018 08:21

Labdien, vai lūdzu variet man izskaidrot, kā var izdzivot pirmsskolas pedagogs ar algu 430€, kāds stimuls man jaunajam pedagogam iet un strādāt kāda no bērnudārziem. Mana dzīvokļa īre ir 150€ + visi maksājumi+ skolas kredīts...

Labdien! Jūsu minētā situācija ir specifiska, tāpēc aicinām Jūs vērsties un iesniegt rakstisku iesniegumu, aprakstot konkrēto situāciju, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 1. stāvā, klienta apkalpošanas centrā.

02.10.2018 12:44

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.