Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā (Projekta numurs: 9.3.1.1/19/I/010)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Skrundas novadā.
Projekta mērķa grupa: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.
Projektā paredzētās darbības un rezultāti atbilst DI pamatprincipiem- izveidot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, sekmējot neatkarīgu dzīvi, pašnoteikšanos un iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta aktivitātes:
Izveidot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru Kuldīgas novadā, Dzeldā šādos objektos:
1. Grupu dzīvokļu pakalpojumu ar un bez atbalsta Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts;
2. Specializētās darbnīcas Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā un palīgēkā Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā;
3. Dienas aprūpes centru bez atbalsta aprūpē Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā;
Projekta īstenošanas termiņš ir 2022.gada 31.decembris.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 490 736,97 EUR, t.sk. ERAF finansējums 414 752,74 EUR, Valsts budžeta finansējums 577,40 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 21 937,50 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 53 469,33 EUR.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

2020. gada 27. novembrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Veiktie grozījumi kopumā saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, precizējot finansējuma sadalījumu starp pašvaldībām un ES.
Pamatojoties uz šiem grozījumiem, tiek palielināta projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā“. Kopējā projekta summa 490 738,97 EUR.
Papildus informējam, ka ir noslēdzies projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā“ būvniecības projekta izstrādes process, kuru veica SIA “ARHITEKTŪRAS DIZAINA STUDIJA", un ir izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu objektos Dīķu iela 1 un Torņa iela 6, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.

Papildināts 24.02.2021. 
Iepirkumā „Būvdarbi projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” saņemti 6 piedāvājumi, tiks veikta to izvērtēšana.

Papildināts 10.05.2021. 
Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Būvfirma INBUV" par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūvi par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un saimniecības ēkas būvniecību Dīķu ielā 1, Dzeldā. Kopējā līguma summa bez PVN ir 363 126,73 EUR. Noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA "BaltLine Globe" par 9 230,00 EUR bez PVN.

Papildināts 17.09.2021. 
Joprojām norisinās būvdarbi grupu kopdzīvojamo māju un saimniecības ēkas būvniecību Dīķu ielā 1, Dzeldā. Būvdarbu procesā atklājas vairākas nepilnības ēkas konstrukcijās, kuras iepriekš nevarēja paredzēt, līdz ar to tiek sagatavoti būvdarbu procesu izmaiņu akti.

Papildināts 13.11.2021.
08.11.2021. izsludināts iepirkums Nr. KNP 2021/72-K "Būvniecības ieceru izstrādāšana un autoruzraudzība Kuldīgas novada pašvaldības objektiem", kura ietvaros tiks veikta apliecinājuma kartes izstrāde pandusa izbūvei Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā. Paredzamais līguma termiņš ir 5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (termiņā ietverot saskaņojumu ar pasūtītāju, bet neietverot apstiprināšanas procesa laiku Kuldīgas novada būvvaldē, saskaņā ar Līguma projektu).
Objektā Dīķu ielā 1 būvdarbi procesā, līdz novembrim izpildīti 26% no kopējā būvdarbu apjoma.

Papildināts 15.02.2022.
Iepirkuma līgums "Apliecinājuma kartes izstrāde pandusa izbūvei Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā" noslēgts 20.01.2022. ar SIA "KPB Projektētājs.lv" par kopējo summu 4249,49 EUR bez PVN. Līguma izpildes termiņš ir 5 mēneši.
Objektā Dīķu ielā 1 būvdarbi procesā, līdz februārim izpildīti 41,84% no kopējā būvdarbu apjoma.

Papildināts 15.05.2022.
08.03.2022. pamatojoties uz papildus darbu apjomu un faktu konstatācijas aktiem, noslēgta Vienošanās Nr.4 par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ar SIA INBUV, t.i., līdz 10.05.2022.
09.05.2022. sakarā ar materiālu un piegāžu kavēšanos, noslēgta Vienošanās Nr.5 par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ar SIA INBUV, t.i., līdz 22.06.2022.


Papildināts 16.08.2022.
21.06.2022. noslēgta Vienošanās Nr.6 par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ar SIA INBUV līdz 03.08.2022., kā arī pamatojoties uz ieslēgto un izslēgto darbu tāmēm iveiktas izmaiņas Līgumsummā 391164,01 EUR bez PVN.
27.06.2022. Būvniecības informācijas sistēmā BIS-BL-481319-9241 - "Pandusa izbūve ēkai Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā" lietā ieceres iesniegums ir akceptēts.
27.07.2022. izsludināts iepirkums “Būvdarbu veikšana objektā “Pandusa izbūve ēkai Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā””, kurš pārtraukts pretendenta neatbilstības dēļ.
04.08.2022. pabeigti Grupu dzīvokļu ēkas būvdarbi.
16.08.2022. izsludināts iepirkums “Aprīkojuma un mēbeļu iepirkums dienas centra (Torņa ielā 6) un grupu dzīvokļu (Dīķu ielā 1) izveidei”. Iepirkuma termiņš ir 15.09.2022.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes