Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Velga Siliņa, tālr. 63322564, Aiga Vanaga-Poriķe, tālr. 26138429
Partneri
Mērķi un uzdevumi

2019.gada nogalē - 30.decembrī noslēgta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta "Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai" īstenošanu. Projekta Nr.5.6.2.0/19/I/001.

Projekta mērķis ir Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai.
Īstenojot projektu, tiks uzlabota satiksmes un ūdenssaimniecības infrastruktūra, veicinot teritorijas pieejamību un apkalpi. Projekta īstenošanas rezultātā tiks revitalizēta degradētā teritorija vismaz 10,3 ha platībā, radītas vismaz 28 jaunas darbavietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas EUR 510 000,00 apmērā.
Projekta teritorija atrodas Kuldīgas pilsētas rietumu daļā un pārbūve ietver visas Zaļās ielas posmu un Ēdoles ielas posmu no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai. Projekta ietvaros plānots veikt ielu brauktuvju un ielām pieslēdzošo nobrauktuvju rekonstrukciju, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, kā arī esošā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūvi.

Projekta ietvaros tiek veikta papildus darbība - Zāģu ielas posma pārbūve no Zaļās ielas līdz industriālās zonas - laukuma pieslēgumam 135 metru garumā.

Finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 1 410 192,63, no tām ERAF līdzfinansējums EUR 1 003 496,77 apmērā un valsts budžeta dotāciju EUR 80 070,37 apmērā.
Projektu plānots īstenot no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Papildināts 26.06.2020.

Noslēgts līgums par Zaļās ielas pārbūves projekta īstenošanu. Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem būvdarbus veiks SIA “CTB” par kopējo summu 933 981.99 EUR bez PVN. Savukārt būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BaltLine Globe” par kopējo summu 15 238,74 EUR ar PVN. Autoruzraudzību nodrošinās SIA “BM-projekts” par 2165,90 EUR ar PVN.

Papildināts 30.09.2020.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti 06.07.2020. un sākti būvdarbi Zaļās ielas un Ēdoles ielas pārbūvei. Līdz augusta beigām izpildīti buvdarbi 14,6% apmērā. Oktobrī plānoti asfatbetona uzklāšanas darbi Zaļai ielai, taču pirms tam veikta ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve.

Papildināts 05.11.2020. 
Oktobrī veikta Zaļās ielas posma asfaltēšana Zaļās ielas posmā no Planīcas ielas gar Ceļu satiksmes drošības direkcijas Kuldīgas nodaļu līdz SIA “Palleteries”. Kamēr laikapstākļi atļaus, būvnieki turpinās darbus, klās asfaltu arī nākamajos posmos, kur inženiertīkli jau izbūvēti. Paveikta aptuveni trešdaļa no plānotajiem darbiem šai projektā. 

Papildināts 23.11.2020.
​Satiksmei ir atvērta Ēdoles iela, kā arī Zaļā iela posmā no Ēdoles ielas līdz SIA "Palleteries" un no Planīcas ielas līdz Zāģu ielai, jo Būvobjektā "Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana, Kuldīgā" ir sācies darbu tehnoloģiskais pārtraukums, kurš ilgs līdz nākamajai būvniecības sezonai, kad iestāsies atbilstoši laikapstākļi būvdarbu atsākšanai.

Papildināts 14.04.2021.
Šodien, pēc ziemas sezonas, atsākti darbi Būvobjektā "Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana, Kuldīgā".

Papildināts 24.07.2021.
Pārbūvēti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, vēl turpinās ielu segumu pārbūve. Pēc uzņēmēju lūguma Ēdoles ielā 56 tiks pārbūvēts pašvaldības īpašumā esošs laukums, kurš sākotnēji projektā nebija iekļauts. 

Papildināts 21.10.2021.
Būvdarbi objektā "Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana, Kuldīgā" pabeigti.
30.08.2021. noslēgts līgums ar SIA "Saldus ceļinieks" par būvdarbu veikšanu objektā "Zāģu ielas posma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā", iepirkuma ID Nr. KNP 2021/37-K/ERAF 
09.09.2021. noslēgts līgums ar SIA "RoadLat" par "Būvuzraudzības veikšana Kuldīgas novada pašvaldības objektos 2.kārta" Nr. KNP/2021/46-K" 1. daļas (Būvuzraudzības veikšana objektā "Zāģu ielas posma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izpildi. 
09.09.2021. noslēgts līgums ar SIA "Projekts 3" par būvprojekta "Zāģu ielas posma pārbūve Priedainē, Kuldīgas novadā" autoruzraudzību.
14.10.2021. izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.

Papildināts 24.01.2022.
03.01.2022. Kuldīgas novada būvvalde pieņēmusi lēmumu par objekta "Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana Kuldīgā, Kuldīgas novadā" pieņemšanu ekspluatācijā.

Papildināts 20.04.2022.
23.03.2022. parakstīts līgums ar SIA "Asfora" par darbu izpildi “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektā “Gājēju ietves izbūve, Ēdoles iela posmā no Alsungas ielas līdz P118, Kuldīgā” par kopējo summu 77 725,20 EUR bez PVN.
19.04.2022. pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti darbi Zāģu ielā.

Papildināts 30.06.2022.
23.05.2022. paskaidrojuma raksts "Gājēju ietves izbūve, Ēdoles iela posmā no Alsungas ielas līdz P118, Kuldīgā” saskaņots ar pasūtītāju un 10.06.2022. saskaņots Kuldīgs novada būvvaldē.
02.06.2022. noslēgts līgums ar SIA "SB uzraudzība" par būvuzraudzības veikšanu gājēju ietves izbūvei.
21.06.2022. gājēju ietves izbūves uzsākšanas nosacījumi izpildīti, līdz ar to būvdarbu izpildes temiņš ir 22.08.2022.

 

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes