Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Velga Siliņa, tālr. 63322564, Aiga Vanaga-Poriķe, tālr. 26138429
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku. Lai sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu projekta mērķa grupu individuālo un sociālo problēmu risināšanu, Kuldīgas novada pašvaldība:

1. atjaunos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanai paredzēto ēku Liepājas ielā 14, Kuldīgā, un labiekārtos tai piegulošo teritoriju, kā arī iegādāsies sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, tādā veidā radot iespēju vienuviet nodrošināt tādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus kā:

- dienas aprūpes centru ar 15 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm;

- dienas aprūpes centru ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 6 vietām;

- dienas aprūpes centru bez atbalsta aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 25 vietām;

- divas specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 15 vietām kopā;

2. atjaunos ēku L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, kurā paredzēts izveidot grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 8 vietām, labiekārtos tai piegulošo teritoriju, kā arī iegādāsies šī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Nodrošinot minēto pakalpojumu pieejamību, personām ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja socializēties, saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, nodarbības, praktisku palīdzību pašaprūpē un sociālo prasmju uzlabošanā, kā arī apgūt funkcionālajiem traucējumiem atbilstošas darba iemaņas. Sniedzot grupu dzīvokļu pakalpojumu, tiks nodrošināts mājoklis un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt pastāvīgu dzīvi, spēt iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū. Savukārt bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji varēs saņemt bērnu attīstībai un funkcionālo traucējumu mazināšanai nepieciešamos pasākumus – attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas u.c.

Īstenojot projektā paredzētās darbības un sasniedzot izvirzīto mērķi, Kuldīgas novada pašvaldība spēs nodrošināt mērķa grupas vajadzībām atbilstošu infrastruktūras attīstību un nepieciešamo sociālo atbalstu, veicinot šo personu integrāciju sabiedrībā, samazinot risku tām nonākt ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās.

Saistošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi (https://likumi.lv/doc.php?id=287725)

Finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 269 443.13 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 208 216.00 EUR.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projektu plānots īstenot no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

02.10.2019. noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/007.

Cita saistītā informācija

04.04.2019. izsludināts iepirkums "Būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzība". Identifikācijas numurs: KNP/2019/10. 
Iepirkums pabeigts, pieņemot lēmumu par uzvarētāju SIA "CAMPAIGN". Līgumcena: EUR 31 857.81 bez PVN. 

24.07.2019. izsludināts iepirkums "Būvprojekta "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana". Identifikācijas numurs: KNP 2019/42/ERAF. 
Iepirkums pabeigts, pieņemot lēmumu par uzvarētāju SIA "JaunRīga ECO". Līgumcena: EUR 17 714.40 t.sk PVN. 

09.12.2019. SIA "CAMPAIGN" izstrādājusi Būvprojektu minimālajā sastāvā "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā".

17.03.2020. SIA "JaunRīga ECO" izstrādājusi Būvprojektu minimālajā sastāvā
 "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana".

 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes