Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe, tālr. 26138429, Velga Siliņa, tālr. 63322564
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku. Lai sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu projekta mērķa grupu individuālo un sociālo problēmu risināšanu, Kuldīgas novada pašvaldība:

1. atjaunos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanai paredzēto ēku Liepājas ielā 14, Kuldīgā, un labiekārtos tai piegulošo teritoriju, kā arī iegādāsies sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, tādā veidā radot iespēju vienuviet nodrošināt tādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus kā:

- dienas aprūpes centru ar 15 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm;
- dienas aprūpes centru ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 6 vietām;
- dienas aprūpes centru bez atbalsta aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 25 vietām;
- divas specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 15 vietām kopā;

2. atjaunos ēku L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, kurā paredzēts izveidot grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 12 vietām, labiekārtos tai piegulošo teritoriju, kā arī iegādāsies šī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Nodrošinot minēto pakalpojumu pieejamību, personām ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja socializēties, saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, nodarbības, praktisku palīdzību pašaprūpē un sociālo prasmju uzlabošanā, kā arī apgūt funkcionālajiem traucējumiem atbilstošas darba iemaņas. Sniedzot grupu dzīvokļu pakalpojumu, tiks nodrošināts mājoklis un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt pastāvīgu dzīvi, spēt iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū. Savukārt bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji varēs saņemt bērnu attīstībai un funkcionālo traucējumu mazināšanai nepieciešamos pasākumus – attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas u.c.

Īstenojot projektā paredzētās darbības un sasniedzot izvirzīto mērķi, Kuldīgas novada pašvaldība spēs nodrošināt mērķa grupas vajadzībām atbilstošu infrastruktūras attīstību un nepieciešamo sociālo atbalstu, veicinot šo personu integrāciju sabiedrībā, samazinot risku tām nonākt ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās.

Saistošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi (https://likumi.lv/doc.php?id=287725).

Finansējums

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4 150 458,24 EUR, tai skaitā:
- ERAF finansējums 1 875 621,82 EUR jeb 45,19% no attiecināmajām izmaksām;
- Valsts budžeta finansējums 401 914,68 EUR jeb 9,68% no attiecināmajām izmaksām;
- valsts budžeta dotācija 85 380,74 EUR jeb 2,06% apmērā no attiecināmajām izmaksām;
- pašvaldības finansējums 1 787 541,00 EUR jeb 43,07% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projektu plānots īstenot no 2019. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim.

02.10.2019. noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/007.

Cita saistītā informācija

04.04.2019. izsludināts iepirkums "Būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzība". Identifikācijas numurs: KNP/2019/10. 
Iepirkums pabeigts, pieņemot lēmumu par uzvarētāju SIA "CAMPAIGN". Līgumcena: EUR 31 857.81 bez PVN. 

24.07.2019. izsludināts iepirkums "Būvprojekta "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana". Identifikācijas numurs: KNP 2019/42/ERAF. 
Iepirkums pabeigts, pieņemot lēmumu par uzvarētāju SIA "JaunRīga ECO". Līgumcena: EUR 17 714.40 t.sk PVN. 

09.12.2019. SIA "CAMPAIGN" izstrādājusi Būvprojektu minimālajā sastāvā "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā".

17.03.2020. SIA "JaunRīga ECO" izstrādājusi Būvprojektu minimālajā sastāvā
 "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana".

15.06.2020.  Turpinās gan būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde, gan būvprojekta "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana" izstrāde.

15.09.2020. Joprojām turpinās abu būvprojektu izstrāde. 

30.11.2020. Būvprojekts "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" 12.10.2020. iesniegts saskaņošanai ar pasūtītāju.
Būvprojekts "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" 17.11.2020.saskaņots Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldē.
19.11.2020.Izsludināta cenu aptauja par būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" ekspertīzes veikšanu.

26.02.2021.
Pagājušā gada 10.decembrī izsludināts iepirkums "Būvdarbu veikšana objektā "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"" (KNP 2020/73-K/ERAF), šobrīd notiek iepirkuma piedāvājumu vērtēšana. Savukārt šī gada 18.februārī izsludināts iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L. Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”" (KNP 2021/15/ERAF).

07.05.2021.
11.03.2021.Lauzts līgums ar SIA "Campaign" tā saistību nepildes dēļ.
26.03.2021. noslēgts līgums ar SIA "Amatnieks" par ēkas pārbūvi grupu dzīvokļu izveidei. Līguma summa ar PVN 586177,77 EUR.
26.03.2021. noslēgts līgums ar SIA "BaltLine Globe" par būvuzraudzību, līguma summa ar PVN  10466,50 EUR.
30.03.2021. noslēgts līgums ar SIA "JaunRīga ECO" par autoruzraudzību, līguma summa ar PVN 4404,40 EUR.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti 26.04.2021.

18.08.2021.
Pēc veiktajiem demontāžas darbiem L.Paegles 12 ēkā atklājās, ka pastāv pārsedzes balsta vietas materiāla sabrukšanas draudi, kā rezultātā var sabrukt daļa no pārseguma, līdz ar to Kuldīgas novada Būvvaldes inspektors veica būves pārbaudi lēma par būvdarbu apturēšanu ēkas daļā no 16.06.2021.-04.08.2021. 

19.11.2021.
Kuldīgas novada pašvaldība 05.11.2021. izsludinājusi iepirkumu "Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana objektā "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"". 
09.11.2021.SIA “Amatnieks” informēja pašvaldību, ka darbu veicējiem ir izsniegtas darbnespējas lapas un lūdza izvērtēt iespēju līdz 2021. gada 22. novembrim darbus objektā apturēt, ko pašvaldība arī akceptēja.

21.02.2022.
L.Paegles ielas 12 ēkas būvdarbiem turpinās tehnoloģiskais pārtraukums kopš 23.12.2021.
06.01.2022. atvērti iepirkuma “Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu objektā “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”” piedāvājumi. Notiek to izvērtēšana.

05.05.2022.
21.04.2022. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “BILDBERG” par Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu objektā “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”. Līguma izpildes termiņi:
1. Projekta izstrādei līdz nodošanai būvprojekta ekspertīzei - 6 mēneši (21.10.2022.)
2.Pabeigti būvdarbi 15 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes, bet ne vēlāk kā līdz 01.12.2023.

Līgumsummas EUR:
1.Projektēšana 62 000,00 bez PVN;
2.Būvdarbi 2 535 969,69 bez PVN;
3.Autoruzraudzība 19 000,00 bez PVN.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 26.04.2022. atsākti būvdarbi Leona Paegles ielas 12 ēkā.

05.08.2022.
30.06.2022. noslēgta Vienošanās Nr.5 par ieslēdzamajiem/izslēdzamajiem darbiem un iepirkumu “Papildu darbi objektā „Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”” ID Nr. KNP 2022/65-S/ERAF. Līguma summa tiek noteikta 784 378.49 EUR bez PVN. Darbi Būvuzņēmējam Objektā jāpabeidz līdz 2022.gada 4.novembrim.
Kuldīgas novada būvvalde 02.08.2022. akceptējusi būvniecības ieceri un izsniegusi būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem objektam “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes