KURZEME VISIEM, Nr.9.2.2.1/15/I/004

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Projekta koordinatore: Liene Jūrmale, tālr. 26495051
Partneri
Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri: 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs, 4 bērnu aprūpes iestādes, 5 citu reģionu pašvaldības.
 
Projekta mērķa grupas:
- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk - valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
- ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk - bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
 
Projekta galvenās darbības:
- izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
- izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
- izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
- nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
- sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
- apmācīti speciālisti;
- izglītota un informēta sabiedrība.
Finansējums

Projekta kopējā izmaksas: 6,59 milj. EUR, no kuriem 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projekta ieviešanas laiks: 2015.-2023.


Papildināts 23.07.2019.

Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā
2019.gada 16.jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Grozījumi bija nepieciešami, lai pašvaldības varētu saskaņot tajās dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) vajadzības ar pašvaldību iespējām un turpinātu iesāktos darbus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.
Veiktie grozījumi saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, tāpēc Kurzemē līdz 2023.gadam 288 bērni ar FT un 350  personas ar GRT saņems nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, savukārt 35 personas ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāks dzīvi pašvaldībās.
2017.gadā izstrādātais un pērn apstiprinātais Kurzemes plānošanas reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē, lai bērniem ar FT un personām ar GRT būtu pieejams nepieciešamais atbalsts, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai.  
Ar grozīto Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu un tajā iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem iespējams iepazīties tiešsaistē.
Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē plāno un ievieš Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.
Informāciju sagatavoja:
Laura Homka
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura.homka@kurzemesregions.lv

Cita saistītā informācija
 
Projekta mājas lapa: www.kurzemevisiem.lv
 
Projekta aktualitātes Kuldīgas novadā: https://socialais.kuldiga.lv/category/projekti/kurzeme-visiem/
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes