AINAVA PILSĒTĀ (UL2L, Nr.PGI04846)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Projekta koordinatore: Liene Jūrmale, tālr. 26495051
Partneri
Vadošais partneris: Reinzemes reģionālā padome (Vācija)
Mērķi un uzdevumi

Citi partneri: Umbrijas reģionālā pārvalde (Itālija), Sari grāfistes padome (Lielbritānija), Kristianstādas pašvaldība (Zviedrija), Silēzijas parks (Polija), fonds “Schloss Dyck” (Vācija). 

Publiskās telpas, sākot no dabas mantojuma līdz degradētām teritorijām un no pilsētas centra līdz nomalēm un ainavām, gūst arvien lielāku vērtību Eiropas pašvaldībās. Tas notiek ne tikai tāpēc, ka tās tiek pastāvīgi samazinātas uzņēmējdarbības, infrastruktūras, būvniecības dēļ, bet arī tāpēc, ka esošajām publiskajām telpām ir jāatbilst jaunām prasībām un funkcijām, kas ietver jaunus zaļo ekosistēmu pakalpojumus un sabiedrības pieprasījumu pēc urbānās dārzkopības un ārpustelpu veselības aprūpes pakalpojumiem. Projekta vispārējais mērķis ir paplašināt zināšanas un uzlabot prasmes, izveidojot rīkus, kas ļauj izvērtēt urbāno dārzkopību, veselības aprūpi un ekosistēmu pakalpojumus salīdzinājumā ar citiem publisko telpu izmantošanas veidiem, tādējādi pilnveidojot politiku, kas atbalsta plānus un pasākumus ilgtspējīgai dabas kapitāla izmantošanai.

Projekta ietvaros tiks organizētas nozares ekspertu tikšanās, rīkoti pieredzes apmaiņas semināri un studiju vizīte, vērtēti labās prakses piemēri, izstrādāti trīs piemēra pētījumi, kā arī seši reģionālie rīcības plāni. Projekta noslēgumā notiks augsta līmeņa starptautiska konference.  

Finansējums

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 193 175.00, t.sk., ERAF finansējums EUR 1 004 903.75. Kuldīgas novada pašvaldībai pieejamais ES Programmas finansējums ir EUR 113 985.00, valsts budžeta dotācija – EUR 6705.00 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 13 410.00.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. jūnijs–2022. gada 31. maijs.

2018. gada 24.-25. septembrī Ķelnē (Vācijā) notika pirmā projekta vadības sanāksme, kurā piedalījās arī divi pārstāvji no Kuldīgas novada pašvaldības - Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājs Kaspars Rasa un Kuldīgas novada pašvaldības arhitekte Inta Jansone. Sanāksmes mērķis bija iepazīties ar sadarbības partneriem, izveidot projekta vadības grupu, kā arī pārrunāt projekta ieviešanas gaitu un aktualitātes.

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji prezentēja Kuldīgas vecpilsētu ainavas kontekstā, raksturojot pilsētas atrašanās vietu, kultūrvēsturisko profilu, dabas apstākļus un pilsētbūvniecisko situāciju, kā arī sniedza informāciju par Kuldīgas pašvaldības plānu projekta ietvaros izstrādāt piemēra pētījumu. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties arī ar Ķelnes zaļās infrastruktūras risinājumu, nepilnībām un plānotajām attīstības iecerēm, pieeju rekreācijas teritoriju plānošanā, kā arī labo prakses piemēru Ķelnes piepilsētā – RegioGrün Stadt Pulheim.   

2018. gada 5.-7. novembrī Jihenā (Vācijā) notika seminārs “Labā pieredze un izaicinājumi", kuru organizēja fonds “Schloss Dyck”. Kuldīgas novada pašvaldību šajā seminārā pārstāvēja Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājs Kaspars Rasa un Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone. Vizītes mērķis bija iepazīties ar pieredzi bijušo industriālo teritoriju revitalizācijā un izmantošanas iespējās, tai skaitā tūrismā un rekreācijā. Bija iespēja apmeklēt tādas vietas kā Oberhausen Risphorst, Berne Park un Landschaftspark Duisburg Nord, iepazīstoties gan ar industriālo teritoriju vēsturisko attīstību, gan transformācijas procesa norisi un rezultātiem.

2018. gada 30. novembrī notika pirmā reģionālo ekspertu tikšanās Kuldīgā, kuras laikā eksperti tika iepazīstināti ar projektā plānotajām aktivitātēm, to īstenošanas gaitu, kā arī uzklausīti ekspertu ierosinājumi saistībā ar piemēra pētījuma izstrādi. 

2019. gada 3.-5. aprīlī Kristianstādas pašvaldība Kristianstādā (Zviedrijā) rīkoja semināru “Plānošana un kritēriji”, kurā piedalījās arī pieci pārstāvji no Kuldīgas. Vizītes laikā notika projekta darba grupas sanāksme, kā arī informatīvi semināri un vizītes projektu īstenošanas vietās.

Informatīvajos semināros tika iepazīta informācija par dažādām plānošanas tēmām Kristianstādā, zaļo struktūru plānošanu Eiropā un Zviedrijā, publiskās ārtelpas plānošanu Augšsilēzijā, Polijā, plānošanas sistēmu Apvienotajā karalistē, biosfēras rezervātu, inovāciju dārzu u.c. Būtiska nozīme bija projekta īstenošanas vietu apmeklējumam un iepazīšanās praksē ar pilsētas dārzkopības lomu, terapijas dārza un ainavu laboratorijas aktivitātēm, ekosistēmu pakalpojumu augošo nozīmi.

2019. gada 30. maijā notika otrā vietējo ekspertu tikšanās Kuldīgā, kurā tika prezentēta gūtā pieredze projekta ietvaros apmeklētajos semināros Vācijā un Zviedrijā, diskutēts par rīcības plāna un pētījuma uzdevumiem, kā arī rādīta prezentācija par interaktīvo rīku izmantošanas iespējām. 

2019. gada 3.-5. jūnijā Umbrijas reģionā, Itālijā, projekta ietvaros notika trešais pieredzes apmaiņas seminārs “Dizains un pieejamība”, kuru rīkoja Umbrijas reģionālā pārvalde. Vispirms tika apmeklēta projekta vadības grupas un darba grupas sanāksme, pēc tam notika informatīvi semināri un tika apskatītas projektu īstenošanas vietas tuvākajā apkārtnē. Semināra ietvaros tika iepazīti un diskutēti priekšlikumi par dabas, vecpilsētu un plašu kultūrainavu teritoriju plānošanu, to funkcionālu izmantošanu gan ikdienā, gan dažādām rekreācijas un terapijas funkcijām, kā arī par sabiedrības iesaisti šajā procesā. Prezentācijas sniedza ieskatu par tādām tēmām kā vēsturisko augkopības izpēti, atjaunošanu, iedzīvināšanu un nozīmi mūsdienās; reģionam raksturīgo ainavu mērķtiecīgu izkopšanu un saglabāšanu; izvērtējumu un lēmumu pieņemšanas metodēm ražotņu un lielveikalu būvniecībai plašās, reģionam nozīmīgās kultūrainavu teritorijās; “ainavu koridoriem” pilsētās un ciemos; “arheoloģiskajiem dārziem” u.c. Par Kuldīgas novada pieredzi informāciju sniedza pašvaldības Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone. 

2019. gada 26. septembrī Kuldīgā norisinājās vietējo ekspertu tikšanās ar projekta pētījuma un rīcības plāna izstrādātājiem SIA “Grupa93”. Izstrādātāji jau ir iepazinušies ar pieejamajiem materiāliem, apskatījuši teritoriju klātienē un izstrādājuši veicamo darba uzdevumu plānu. Tikšanās laikā eksperti pārrunāja jau paveikto, diskutēja par turpmāko virzību un izteica dažādas praktiskas un noderīgas rekomendācijas.

Lai sasniegtu labāko rezultātu, projekta pētījuma un rīcības plāna izstrādē iesaistīti dažādu jomu eksperti – ainavu arhitekti, vides speciālisti, kartogrāfi, hidrologs, saldūdeņu biotopu eksperts, zālāju un mežu biotopu eksperts u.c.

Mērķis ir izzināt pilotteritorijas no Kuldīgas jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam upi un krastus, kā arī rast veidus, kā saudzīgi un videi draudzīgi attīstīt krastmalu, padarot to pieejamāku iedzīvotājiem un viesiem. Tiks pētīts Ventas upes ainaviskais un ekoloģiskais stāvoklis, izvērtētas Ventas senlejas kā īpaši aizsargājamas teritorijas stāvoklis un sniegti priekšlikumi skatu perspektīvas atsegšanai, bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, turpmākiem apsaimniekošanas pasākumiem. Tāpat SIA “Grupa93” salīdzinās un analizēs upju un krastmalu izmantošanas pieredzi, problēmas un risinājumus citās Latvijas pilsētās, kuras atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā upes krastā. Par tādām izvirzīta Valmiera un Jelgava.

No 2019. gada 30. septembra līdz 2. oktobrim Katovicē, Polijā, norisinājās projekta poļu partnera – Silēzijas parka – rīkotais seminārs “Rīcības plāna attīstība”, kurā piedalījās ne tikai pārstāvji no partneru organizācijām, bet arī liels skaits projektā iesaistīto ekspertu no dažādām valstīm. Latviju pārstāvēja divi projekta vietējie eksperti – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vecākā eksperte Dace Granta, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona Telpiskās attīstības plānotāja Indra Murziņa.

Semināra galvenais mērķis bija iepazīties ar projekta partneru progresu rīcības plāna un piemēra pētījumu izstrādē, kā arī labās prakses piemēriem Silēzijas vojevodistē – Katovicē un tās tuvākajā apkārtnē. Arī Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Grupa93” projektu vadītāju Anitu Beikuli prezentēja Kuldīgas novada pašvaldības paveikto rīcības plāna un pētījuma izstrādē. Semināra ietvaros notika arī projekta starptautiskās vadības grupas un projekta darba grupas sanāksmes, kurās tika pārrunātas jau ieviestās aktivitātes, kā arī sniegta informācija par turpmākajiem pasākumiem un veicamajām aktivitātēm.

Semināra laikā tika apskatītas arī labās prakses vietas Silēzijas vojevodistē, kas ierīkotas bijušajās industriālajās/ degradētajās teritorijās vai derīgo izrakteņu atradņu vietās, piemēram, Silēzijas parks, Silēzijas muzejs un koncertzāle Katovicē; dabas takas, brīvdabas vides izglītības centrs GEOsfēra, Silēzijas botāniskais dārzs Mikolovā, Antonija kalns Ruda Slaska pilsētā, tūrisma objekts bijušajās Karalienes Luīzes ogļraktuvēs Zabrže pilsētā.      

2019. gada 2. oktobrī SIA “Grupa93” eksperti viesojās Kuldīgā, lai apsekotu Ventas ieleju un pētītu ainavu un kultūrvēsturisko mantojumu, ģeoloģijas un hidroģeoloģijas aspektus, kā arī saldūdeņus – Ventu un Alekšupīti.

2019. gada 21. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās notika vietējo ekspertu sanāksme-tematiskā diskusija par rīcības plāna izstrādi ar valsts, pašvaldību un  nevalstisko organizāciju, t.sk. nozaru asociāciju dalību. Diskusijas ietvaros pētījuma un rīcības plāna izstrādātāji SIA “Grupa93” prezentēja situācijas analīzi par ainavas plānošanas jautājumiem pilotteritorijā no Kuldīgas jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam, kā arī detalizēti apskatīja vēl divu pilsētu, kuras atrodas upes krastā, piemērus – Valmieras un Jelgavas.

Eksperti detalizēti apskatīja pilsētu upju un krastmalu ainavu veidošanos, teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu, problēmas un iespējamos risinājumus, ņemot vērā to, ka Kuldīgas plānošanas stratēģiju veido visa novada teritorija, bet Valmierai un Jelgavai – tikai pilsētas.

Kuldīga starp piemēru pilsētām izceļas ar strauji augošu tūrismu. Tas savukārt prasa pārdomātu aizsargājamās teritorijas attīstību, ņemot vērā dažādus normatīvos aktus un regulas, antropogēnās slodzes ietekmi un tās saistību ar tūrisma slodzi. Pieci eksperti, apsekojuši Kuldīgas pilotteritoriju un novērtējuši esošās problēmas, sagatavojuši priekšlikumus, kurus tālāk detalizēt un attīstīt, ņemot vērā arī projekta partneru Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un Polijā pieredzi un labo praksi līdzīgu teritoriju attīstīšanā.

2019. gada 5. decembrī Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās VARAM rīkotajā seminārā-diskusijā par ainavu politikas šodienu un nākotni Latvijā. Kuldīgas novada pašvaldība šajā seminārā bija uzaicināta dalīties ar pieredzi vēsturisko kultūrainavu pārvaldībā, izpētē un plānošanā. Būvvaldes vadītāja J.Jākobsone uzsvēra to, ka kultūrainava Kuldīgā tiek izprasta ļoti plašā mērogā – to veido gan dabas procesi, gan cilvēka ienestās izmaiņas, kultūras mantojums. Tika stāstīts par izpētes darbiem, plānošanas dokumentu veidošanu, sabiedrības iesaisti kultūrainavas plānošanā un par to, kā Kuldīgā tiek pievērsta uzmanība detaļām, kam ir ļoti liela nozīme.

2020. gada 9.-10.janvārī Ķelnē (Vācijā) norisinājās projekta darba grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no visiem septiņiem projekta partneru reģioniem, un tā bija organizēta diskusiju veidā, ko veidoja vairāki tematiskie bloki. Tā kā projekta lielākais uzdevums un izaicinājums ir katram partnerim izstrādāt savu rīcības plānu politikas instrumenta pilnveidei, plašākās diskusijas izvērtās tieši par šo jautājumu, bet tika pārrunātas arī komunikācijas aktivitātes, dažādi plānošanas jautājumi, vērtēta projektā iesaistīto ekspertu aktivitāte un pienesums, kā arī definēti ieguvumi un nepilnības, pie kurām vēl jāturpina strādāt.  

2020. gada 15. aprīlī videokonferences formātā SIA "Grupa93" projekta darba grupai un vietējiem ekspertiem prezentēja projekta ietvaros izstrādāto pētījumu "Upes krasti: bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un plūdu draudu novēršanas pasākumu līdzsvarošana", kā arī Rīcības pānu ainavas ilgtspējīgai saglabāšanai, tālākai attīstībai vēsturiskā pilsētā Latvijā (2020-2022). 

 

Cita saistītā informācija

Saite uz projekta vietni Programmas mājaslapā www.interregeurope.eu/ul2l.

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Brošūras:

BROŠŪRA "AINAVA PILSĒTĀ" (LV)

BROŠŪRA "LANDSCAPE IN TOWN" (ENG)

BROŠŪRA "VENTAS UPE" (LV)

Projekta ziņas:

PROJEKTA ZIŅAS NR.1

PROJEKTA ZIŅAS NR.2

PROJEKTA ZIŅAS NR.3

Pētījums “Upes krasti: bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un plūdu draudu novēršanas pasākumu līdzsvarošana” 

 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes
26.07.2019Ekspertu pakalpojumi rīcības plāna izstrādei projektā “Ainava pilsētā” (UrbanLinks 2 Landscape – UL2L) (73000000-2)
06.08.2019Publiskais iepirkums par ekspertu pakalpojumiem pētījuma izstrādei
09.08.2019Ekspertu pakalpojumi rīcības plāna izstrādei projektā “Ainava pilsētā” (UrbanLinks 2 Landscape – UL2L)
10.02.2020Kuldīga gatavo priekšlikumus nacionāla dokumenta pilnveidošanai
30.11.2018Kuldīgas novada pašvaldība piedalās starptautiskā projektā “Ainava pilsētā”
17.09.2019Kuldīgas novada pašvaldība izstrādā pētījumu un rīcības plānu par Ventas upes krastiem
19.09.2019Kuldīgā Ventas krastus plāno padarīt pieejamākus pilsētniekiem un tūristiem
03.10.2019UZSĀKTA APJOMĪGA VENTAS UPES UN KRASTU IZPĒTE
23.09.2019IZSTRĀDĀ PĒTĪJUMU UN RĪCĪBAS PLĀNU PAR VENTAS UPES KRASTIEM
26.09.2019Starptautiskā projektā izzinās Ventas un krasta teritoriju
03.10.2019Uzsākta apjomīga Ventas upes un krastu izpēte
03.10.2019http://www.la.lv/uzsakta-apjomiga-ventas-upes-un-krastu-izpete
04.10.2019Uzsākta apjomīga Ventas upes un krastu izpēte Kuldīgā
08.10.2019Uzsākta apjomīga Ventas upes un krastu izpēte
10.02.2020Kuldīga gatavo priekšlikumus nacionāla dokumenta pilnveidošanai
10.02.2020Kuldīga gatavo priekšlikumus nacionāla dokumenta pilnveidošanai
24.04.2020Pētījumā rosina veikt pasākumus Ventas upes un krastmalu attīstībai pilsētvidē
24.04.2020Pētījumā rosina veikt pasākumus Ventas upes un krastmalu attīstībai Kuldīgas pilsētvidē
27.04.2020Pētījumā rosina veikt pasākumus Ventas upes un krastmalu attīstībai pilsētvidē
24.04.2020Pētījumā rosina veikt pasākumus Ventas upes un krastmalu attīstībai pilsētvidē