Kuldīgas novada Pelču un Snēpeles pagastu lauku ceļu pārbūve

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Lauris Hercenbergs, 27020756
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta ietvaros, atbilstoši Kuldīgas novada attīstības programmas investīciju plānam, tiks pārbūvēt trīs pašvaldības autoceļi - "Pelči -Snēpele" (2,84km) Pelču pagastā, "Turlava - Snēpele" (2,79km) un "Lējēji - Lejasāzeri - Liekne" (2,18km) Snēpeles pagastā. Projektā iekļautie autoceļi ir būtiski vietējo uzņēmēju darbības nodrošināšanai, galvenokārt, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Autoceļu pašreizējais stāvoklis ir neapmierinošs un, veicot ceļu apsekošanu (tehniskās apsekošanas atzinumi iekļauti būvprojektu sastāvā), ir secināts, ka ceļu konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī, ceļu segums nolietojies, grants segums sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām redzami iesēdumi, izskalojumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojies uzaugums, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdenim iesūcoties ceļa konstrukcijā tiek pasliktināta ceļu nestspēja, kas slodzes ietekmē veido neatgriezeniskus bojājumus segumā. Sāngrāvji ir aizauguši un nepilda savas funkcijas vai arī to nav vispār.
Projekta ietvaros, īstenojot autoceļu pārbūvi, tiks noņemts uzaugums no brauktuves malām un bojātās dzelzsbetona caurtekas tiks nomainītas uz jaunām plastmasas caurtekām. Tiks likvidēti koki un krūmi, kā arī izrauti koku celmi, kas atrodas pašvaldības zemju robežās. Projekta īstenošana veicinās pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, kā arī uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijās, saskaņā ar Pasākuma mērķi. 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 952 860,23. Projektu realizēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kur Lauku atbalsta dienesta publiskais finansējums paredzēts EUR 749 815,78.

Projekta numurs Nr.17-02-A00702-000072.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projektu paredzēts ieviest līdz 2018.gada 30.novembrim.

2017.gada 27.jūlijā parakstīts būvdarbu veikšanas līgums ar SIA "A-Land" par summu EUR 787487.78 (neskaitot PVN). Būvuzraudzību objektos veiks SIA "PRO VIA", bet autoruzraudzību SIA "PBT".

Būvobjekti "Autoceļa 6274A001 "Pelči-Snēpele" pārbūve Pelču pagastā, Kuldīgas novadā" un "Autoceļa 6290C002 "Lējēji - Lejasāzeri - Liekne" pārbūve Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā" pieņemti ekspluatācijā 2018.gada 9.oktobrī. 

Būvobjekts "Autoceļa 6292A003 "Turlava-Snēpele" pārbūve Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā" pieņemti ekspluatācijā 2018.gada 17.oktobrī.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes