Kuldīgas novada Gudenieku, Laidu un Turlavas pagasta lauku ceļu pārbūve

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Lauris Hercenbergs, 27020756
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta ietvaros, atbilstoši Kuldīgas novada attīstības programmas investīciju plānam, tiks pārbūvēti trīs pašvaldības autoceļu posmi - "Krasti - Jātnieki" (2,26km) Gudenieku pagastā, "Kazdanga - Sermīte" (1,14km) Laidu pagastā un "Ķoniņi - Austrumi" (3,06km) Turlavas pagastā. Projektā iekļautie autoceļi ir būtiski vietējo uzņēmēju darbības nodrošināšanai, galvenokārt, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Autoceļu pašreizējais stāvoklis ir neapmierinošs un, veicot ceļu apsekošanu (tehniskās apsekošanas atzinumi iekļauti būvprojektu sastāvā), ir secināts, ka ceļu konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī, ceļu segums nolietojies, grants segums sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām redzami iesēdumi, izskalojumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojies uzaugums, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdenim iesūcoties ceļa konstrukcijā tiek pasliktināta ceļu nestspēja, kas slodzes ietekmē veido neatgriezeniskus bojājumus segumā. Sāngrāvji ir aizauguši un nepilda savas funkcijas vai arī to nav vispār.
Projekta ietvaros, īstenojot autoceļu pārbūvi, tiks noņemts uzaugums no brauktuves malām un bojātās dzelzsbetona caurtekas tiks nomainītas uz jaunām plastmasas caurtekām. Tiks likvidēti koki un krūmi, kā arī izrauti koku celmi, kas atrodas pašvaldības zemju robežās. Projekta īstenošana veicinās pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, kā arī uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijās, saskaņā ar Pasākuma mērķi.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 725 471,89Projektu realizēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kur Lauku atbalsta dienesta publiskais finansējums paredzēts EUR 644 109,73.

Projekta numurs Nr.17-02-A00702-000070.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projektu paredzēts ieviest līdz 2018.gada 30.novembrim.

2017.gada 27.jūlijā parakstīts būvdarbu veikšanas līgums ar SIA "A-Land" par summu EUR 599 563,54 (neskaitot PVN). Būvuzraudzību objektos veiks SIA "PRO VIA", bet autoruzraudzību SIA "PBT".

Būvobjekts "Autoceļa 6292A002 "Ķoniņi - Austrumi" pārbūve Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā" pieņemts ekspluatācijā 2018.gada 29.augustā. 

Būvobjekti "Autoceļa 6264A002 "Kazdanga - Sermīte" pārbūve Laidu pagastā, Kuldīgas novadā" un "Autoceļa 6250A002 "Krasti - Jātnieki" pārbūve Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā" pieņemti ekspluatācijā 2018.gada 18.oktobrī.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes