Kuldīgas novada Kurmāles un Padures pagastu lauku ceļu pārbūve

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Lauris Hercenbergs, 27020756
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta ietvaros, atbilstoši Kuldīgas novada attīstības programmas investīciju plānam, paredzēts pārbūvēt četrus pašvaldības autoceļus - "Muižarāji - Birztalas" (3,84km), "Stangoņu ceļš" (1,01km), Dzirnavu ceļš (0,37km) Kurmāles pagastā un "Atmiņas - Vecā skola - Ūšas" (2,01km) Padures pagastā. Autoceļam "Stangoņu ceļš" paredzēta arī melnā seguma izbūve. Projektā iekļautie autoceļi ir būtiski vietējo uzņēmēju darbības nodrošināšanai, galvenokārt, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Autoceļu pašreizējais stāvoklis ir neapmierinošs un, veicot ceļu apsekošanu (tehniskās apsekošanas atzinumi iekļauti būvprojektu sastāvā), ir secināts, ka ceļu konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī, ceļu segums nolietojies, grants segums sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām redzami iesēdumi, izskalojumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojies uzaugums, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdenim iesūcoties ceļa konstrukcijā tiek pasliktināta ceļu nestspēja, kas slodzes ietekmē veido neatgriezeniskus bojājumus segumā. Sāngrāvji ir aizauguši un nepilda savas funkcijas vai arī to nav vispār.
Projekta ietvaros, īstenojot autoceļu pārbūvi, tiks noņemts uzaugums no brauktuves malām un bojātās dzelzsbetona caurtekas tiks nomainītas uz jaunām plastmasas caurtekām. Tiks likvidēti koki un krūmi, kā arī izrauti koku celmi, kas atrodas pašvaldības zemju robežās. Projekta īstenošana veicinās pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, kā arī uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanos lauku teritorijās, saskaņā ar Pasākuma mērķi. 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 800 000,62. Projektu realizēs Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kur Lauku atbalsta dienesta publiskais finansējums paredzēts EUR 712 929,74.

Projekta numurs Nr.17-02-A00702-000073.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projektu paredzēts ieviest līdz 2018.gada 1.augustam.

2017.gada 1.augustā parakstīts būvdarbu veikšanas līgums ar SIA "VIA" par summu EUR 746 760,60 (neskaitot PVN). Būvuzraudzību objektos veiks SIA "PRO VIA", bet autoruzraudzību SIA "PBT".

Būvobjekti "Autoceļa 6260A002 "Stangoņu ceļš" pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā" un "Autoceļa 6260 "Dzirnavu ceļš" pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā" pieņemti ekspluatācijā 2018.gada 9.janvārī. 

Būvobjekti "Autoceļa 6260A003 "Muižarāji-Birztalas" pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā" un "Autoceļa 6272B007 "Atmiņas - Vecā skola - Ūšas" pārbūve Padures pagastā, Kuldīgas novadā" pieņemti ekspluatācijā 2018.gada 24.jūnijā.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes