LLI-338 PARADIGMAS MAIŅA NO "TRADICIONĀLAJĀM" UZ RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM - PAMATS ILGTSPĒJĪGAI REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI (CCI & SUSTAINABILITY)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Ilze Supe
Partneri
Biedrība “Liepājas radošo industriju klasteris”, Klaipēdas Kultūras komunikācijas centrs, Viļņas mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonija
Mērķi un uzdevumi

“Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” ir iniciatīva izglītības platformas izveidei, apvienojot vairāku pārrobežu partneru intelektuālo ieguldījumu: Kuldīgas novada pašvaldība, Viļņas mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonija (augstākā izglītība), Klaipēdas kultūras komunikācijas centrs (Klaipēdas pašvaldība), Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola(LMMDV).

Projekta iecere ir sniegt ieguldījumu darbaspēka intelektuālās kapacitātes stiprināšanā, kas ir vienots izaicinājums visai programmas teritorijai un viens no svarīgākajiem resursiem reģionālās attīstības veicināšanai.

Projekta mērķis ir īstenot 2 gadu izglītības programmu 160 dalībniekiem un modernizēt projekta partneru darbnīcu un studiju telpas, uzstādot IKT, multimediju (Klaipēda), konferenču (Nida), tekstila un multimediju (Liepāja) un 3D prototipēšanas (Kuldīga) aprīkojumu. Dalībnieki no tādām jomām kā māksla, dizains, izglītība, uzņēmējdarbība u.c. tiks aicināti pieteikties apmācībām un radošajām darbnīcām, bet plašākai sabiedrībai būs pieejamas publiskas lekcijas par un ap radošu domāšanu, kā arī izstādes. Savukārt sadarbības partneru modernizētās darbnīcas un studijas būs pieejamas daudzveidīgu apmācību un sa-darbnīcu projektu īstenošanai radošo industriju jomā.

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir EUR 220 193,06, t.sk. ERAF finansējums EUR 187 164,08.

Kuldīgas novada pašvaldības plānotais finansējums EUR 7866,19.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. jūnijs - 2020. 31. maijs.

2018. gada 13. jūnijā Kuldīgas novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju par finansējuma piešķiršanu projekta “Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” īstenošanai.

 
Cita saistītā informācija

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidence aicina interesentus pieteikties Kuldīgas radošajai vasaras skolai  “Pakalpojuma dizains muzejos”, kas notiks Kuldīgā š.g. 16.-20.augustā. Piecu dienu laikā pieredzējušu pasniedzēju vadībā dalībnieki iepazīs pakalpojuma dizainu kā universālu un plaši pielietojamu dizaina domāšanas metodi – lielisku palīglīdzekli ikdienas darbā. Vasaras skolas tēma izraudzīta sadarbībā ar biedrību “Creative museum”. Dalībniekiem būs iespēja par pakalpojumu dizaina metožu izmēģinājuma lauku izmantot Latvijas muzeju un citu atmiņu institūciju izvirzītos problēmjautājumus. Piecās dienās tiks apgūtas visas pakalpojumu dizaina stadijas – izpēte, problēmas formulēšana, risinājuma un prototipa radīšana, prototipu testēšana, risinājuma pilnveide, procesa kopsavilkšana (apkopošana). 20. augustā, Vasaras skolas noslēguma dienā, to papildinās publisko lekciju diena par aktuālajām dizaina un pakalpojumu nozares tēmām. 

Interesentiem lūgums AIZPILDĪTU PIETEIKUMA VEIDLAPU  līdz š.g. 15.jūlijam sūtīt Kuldīgas Mākslinieku rezidences projektu koordinatorei Jutai Kasakovskai JUTA.KASAKOVSKA@KULDIGA.LV

Kuldīga Artists' Residence, Kuldiga District Municipality announces an open-call for applications to Kuldiga Creative Summer School "Service Design in Museums", which will take place in Kuldīga during 16 to 20 of August, 2020. During the 5 days, the participants will have an opportunity to learn that service design can be used as a universal and widely applied method of design thinking – a perfect tool for everyday work. The topic of this year’s summer school has been chosen in collaboration with the association “Creative Museum”. Participants will have the opportunity to use challenges of Latvia’s museums and other heritage institutions as the field for experimenting with service design tools. During the 5 days, all the service design stages will be experienced: research, problem definition, solution and prototype creation, prototype testing, improvement of solution, and completion. On the final day, August 20, a public lectures’ programme on topics related to design and service-industry related topics.  

APPLICATIONS should be emailed or submitted personally to Juta Kasakovska, Project coordinator of Kuldīga Artists’ Residence JUTA.KASAKOVSKA@KULDIGA.LV  by July 15, 2020. 

Kuldīgas novada pašvaldības Mākslinieku rezidence aicina interesentus pieteikties Kuldīgas radošajai vasaras skolai “Pakalpojumu dizains. Izglītība un 21.gs.”, kuras laikā paredzēts dalībniekus iepazīstināt ar pakalpojuma dizaina nozari un apgūt pakalpojuma dizaina metodes. Vasaras skolas notiks no š.g. 13. līdz 17.augustam Kuldīgā. Dalībnieki apgūs tādus pakalpojuma dizaina posmus kā problēmas definēšana, izpēte, koprade, prototipēšana, testēšana un risinājuma ieviešana.

Interesentiem lūgums aizpildītu pieteikuma veidlapu  līdz š.g. 1.augustam sūtīt Mākslinieku rezidences projektu koordinatorei Jutai Kasakovskai juta.kasakovska@kuldiga.lv


Kuldīga Artists' Residence, Kuldiga District Municipality announces an open-call for applications to Kuldiga Creative Summer School "Service Design. Education and the 21st Century." Participants will have an opportunity to learn the approach and methods of service design and do it by learning through doing. The Summer School will take place from August 13 to 17 in Kuldiga.

Applications should be emailed to Juta Kasakovska, Project coordinator of Kuldīga Artists’ Residence juta.kasakovska@kuldiga.lv  by August 01, 2018.  

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes