Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Nr.8.1.2.0/17/I/012

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Madara Dravniece
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir uzlabot Kuldīgas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzlabošanu, kā arī sporta infrastruktūras pilnveidošanu, tādējādi sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu trīs Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādēs. 
Projekta ietvaros paredzēts veikt ieguldījumus šādās Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādēs – Kuldīgas Centra vidusskolā, Kuldīgas 2. vidusskolā, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (izglītības iestādi plānots izveidot, apvienojot V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju, Kuldīgas pamatskolu un Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu). Ieguldījumi nodrošinās ergonomiskas mācību vides izveidošanu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un esošo uzlabošanu, kā arī sporta infrastruktūras pilnveidošanu, nodrošinot atbilstošus mācību apstākļus 1684 skolēniem no 1. līdz 12. klasei. 
Projekta īstenošanas laiks ir 53 mēnesis no 2018. gada aprīļa līdz 2022. gada augustam. 

Saistošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu)

Finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 6 191 460.51, t.sk. ERAF līdzfinansējums EUR 3 493 257.00.  

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

05.04.2018. noslēgta“Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/012”

19.04.2018. Iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums.

19.07.2018. Iesniegts otrais maksājuma pieprasījums.

30.08.2018. veiktas izmaiņas “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/012”

19.10.2018. Iesniegts trešais maksājuma pieprasījums.

03.04.2019 Iesniegts pirmais avansa pieprasījums

18.04.2019 Iesniegts ceturtais maksājuma pieprasījums.

26.07.2019 Iesniegts piektais maksājuma pieprasījums.

19.11.2019 Iesniegts otrais avansa pieprasījums

27.12.2019 Iesniegts trešais avansa pieprasījums

29.01.2020 Iesniegts sestais maksājuma pieprasījums.

06.04.2020 Iesniegts ceturtais avansa pieprasījums

26.04.2020 Iesniegts septītais maksājuma pieprasījums.

Cita saistītā informācija

Kuldīgas Centra vidusskolā:

22.03.2018 izsludināts iepirkums “BŪVPROJEKTA “KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLAS ĒKAS DAĻU UN TELPU PĀRBŪVE UN ATJAUNOŠANA, TELPU UN STADIONA PĀRBŪVE UN ATJAUNOŠANA, UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA MUCENIEKU IELĀ 6, KULDĪGĀ” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA” Identifikācijas Nr.: KNP/2018/5-K, kas tika pārtraukts iepirkuma dokumentācijas precizēšanai.

20.08.2018 izsludināts iepirkums “Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība” Identifikācijas Nr.KNP/2018/25-K/ERAF (https://kuldiga.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi)

12.10.2018 Iepirkums pabeigts pieņemot lēmumu par uzvarētāju - SIA "Livland Group" Līgumcena:  EUR 116000,00 bez PVN

No 27.02.2019. – 13.03.2019. Norisinās sabiedrības apspriešana par būvprojektā “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” paredzēto koku ciršanu. Papildus informācija pieejama: https://kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/3960-izsludina-publisko-apspriesanu-par-koku-cirsanu-mucenieku-iela-6-kuldiga

04.03.2019 Norisinās sabiedrības informēšanas pasākums par būvprojektā “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” paredzētajiem risinājumiem.

26.03.2019. Akceptēta būvniecības iecere “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” un izsniegta būvatļauja BIS-BV-5.28-2019-594

Pašreiz: Tiek veikta būvprojekta ekspertīze.

Kuldīgas 2. Vidusskolā:

Renovācijas 1.kārta:

14.09.2016. noslēgts Uzņēmuma līgums Par būvdarbu veikšanu objektā "Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā" Iepirkuma ID Nr.KNP/2015/55-K

15.09.2016. noslēgts Uzņēmuma līgums Par pakalpojuma sniegšanu būvuzraudzību objektā "Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā" Iepirkuma ID Nr.KNP/2016/64

01.09.2017. Pabeigti  renovācijas 1.kārtā paredzētie būvdarbi objektā "Kuldīgas 2.vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā". Objekts nodotas ekspluatācijā.

Renovācijas 2.kārta:

01.04.2019 izsludināts iepirkums 2019/17/ERAF "Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Kuldīgas 2.vidusskolas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 62010310069001, jaunā korpusa 1. un 2.stāva daļu un visu 3.stāva telpu atjaunošana", kas tika pārtraukts 17.05.2019.

20.05.2019 izsludināts iepirkums KNP 2019/30/ERAF "Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam“Kuldīgas 2.vidusskolas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 62010310069001,jaunā korpusa 1. un 2.stāva daļu un visu 3.stāva telpu atjaunošana"

08.08.2019. Iepirkums pabeigts pieņemot lēmumu par uzvarētāju - SIA "3d birojs" Līgumcena:  EUR 18850,00 bez PVN

17.12.2019. Akceptētas būvniecības ieceres - apliecinājumu karšu kopa objektam“Kuldīgas 2.vidusskolas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 62010310069001,jaunā korpusa 1. un 2.stāva daļu un visu 3.stāva telpu atjaunošana"

07.04.2020 izsludinats iepirkums Nr.KNP 2020/32-K/ERAF "Būvdarbu veikšana objektā “Kuldīgas 2 vidusskolas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 6201 031 0069 001, jaunā korpusa 1. un 2. stāva daļu un visa 3. stāva telpu atjaunošana””

Pašreiz: Tiek veikts būvniecības iepirkums.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā :

10.10.2017. noslēgts  līgums par Būvprojekta ”Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā” izstrādi, iepirkuma ID Nr. KNP/2017/61

19.01.2018. Saņemta Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-255  objektam “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā”. Sabiedrības informēšanas materiāli pieejami objektā.

10.07.2018. noslēgts līgums Par būvprojekta ekspertīzes veikšanu ar SIA "CMB" (Cenu aptauja 22.02.2018.) Līgumcena:  EUR 6110.50 ar PVN

06.03.2019. Saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

26.03.2019. Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2018-255 veikts ieraksts par projektēšanas nosacījumu izpildi

30.05.2019 izsludināts iepirkums KNP 2019/25-K/ERAF Būvdarbu veikšana objektā “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā”
 
06.09.2019. Iepirkums pabeigts pieņemot lēmumu par uzvarētāju - SIA "Pretpils" Līgumcena:  EUR 249645.88 bez PVN. līgums noslēgts 24.09.2019

Pašreiz: norit būvdarbi

Informācija atjaunota 08.05.2020

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes