Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti Nr.5.5.1.0/17/I/008

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Madara Liekmane, Aiga Vanaga-Poriķe
Partneri
Talsu novada pašvaldība, biedrība "Pedvāle", Alsungas novada Dome
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju.

Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti Pedvāle, Sabile, Kuldīga un Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Kuldīgā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā “Adatu fabrika” Kalpaka ielā 4 tiks izveidots Mākslas un radošais klasteris, atjaunojot ēku, kuras bojāeja nodarītu neatgriezenisku zaudējumu Kuldīgas un valsts kultūras mantojumam. Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris būs reģionālas un nacionālas nozīmes izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura piedāvātajos pakalpojumos sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju ietilps inovatīvs augstākās izglītības piedāvājums un virkne pieaugušo izglītības pakalpojumu.
Sabilē iecerēts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā “Sabiles sinagoga” izveidot Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centru, kā arī atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi.
Starptautiskā mākslinieku rezidence “Pedvāle” iecerējusi atjaunot Firksu – Pedvāles muižas apbūves kungu māju, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas dabas parkā “Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja”.
Visbeidzot, Alsungas novadā projekta ietvaros veiks glābšanas darbus un restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveidi Alsungas pilī, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā suitu kultūrtelpā.
 

Finansējums

Apjomīgā projekta (Nr. 5.5.1.0/17/I/008) īstenošanai kopumā nepieciešams finansējums 6 448 496.21 EUR, apmērā, tai skaitā projektam piešķirts ERAF atbalsts 2 957 848.90 EUR apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada 30.jūnijam. 

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Vienošanās par projekta īsetnošanu tika parakstīta š.g. 20.februārī Latvijas Mākslas akadēmijā. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada 30.jūnijam. 


Papildināts 31.05.2018.
2.martā Alsungas novada pašvaldība noslēgusi līgumu par būvdarbiem Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbiem.

Marta vidū Kuldīgā pulcējās starptautiskas maģistra studiju programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu mācībspēki un piesaistītie eksperti, lai strādātu pie studiju programmas satura un apgūstamajiem studiju moduļiem, kā arī diskutētu par izmantojamajām mācību metodēm projekta ietvaros topošajā Latvijas Mākslas akadēmijas filiālē Kuldīgā Kalpaka ielā 4. Starptautisko maģistra studiju programmu Kuldīgā īstenos Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā un Tartu Universitāti Igaunijā. Par dalību projektā sarunas norit arī ar Mandragonas Universitāti Spānijā un Gēteborgas Universitāti Zviedrijā.

30.maijā biedrība "Pedvāle" noslēgusi līgumu par Firksu-Pedvāles muižas ēkas pārbūves un restaurācijas būvdarbiem.

31.maijā biedrība "Pedvāle" noslēgusi līgumu par būvuzraudzību Firksu-Pedvāles muižas ēkas pārbūves un restaurācijas būvdarbiem.


Papildināts 30.07.2018.

Trešdien, 25.jūlijā notika jau trešā Projekta "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti" partneru vadības grupas sanāksme. Šoreiz tā tika organizēta Pedvālē, tiekoties visiem projekta partneru pārstāvjiem un pārrunājot projekta īstenošanas gaitu katrā objektā.
“Firksu-Pedvāles muižā” pilnā sparā rit muižas pārbūves un restaurācijas darbi. Sabiles Pilsētas laukuma pārbūve tiks sākta pēc Sabiles Vīna svētkiem augusta sākumā, taču gan Sabiles sinagogā, gan Alsungas pilī glābšanas darbus plānots uzsākt septembra vidū. Kuldīgas novada pašvaldība plāno pēc iespējas ātrākā laikā saskaņot būvprojektu un uzsākt būvniecības darbus Mākslas un radošā klastera izveidei valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā “Adatu fabrika”.


Papildināts 09.11.2018.

Otrdien, 30.oktobrī norosinājās piektā Projekta "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti" partneru vadības grupas sanāksme. Šoreiz tā tika organizēta Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā, kā arī tika organizēta vizīte uz projekta ietvaros atjaunojamo Alsungas viduslaiku pili.
Tiekoties visiem projekta partneru pārstāvjiem tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita katrā objektā. Alsungas viduslaiku pilī notiek būvdarbi - siju galu protezēšana, taču decembrī plānots sākt iepirkumu par Būvprojekta “Alsungas pils Dienvidu korpusa glābšana un restaurācija II kārta” izstrādi.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi pozitīvus atzinumus no CFLA par dokumentācijas izvērtēšanu iepirkumam Nr. TNP 2018/51 “Sabiles pilsētas laukuma atjaunošana un pārbūve”, gan par dokumentu pirmspārbaudi iepirkumam Nr. TNP 2018/13 “Sabiles sinagogas un Sabiles tūrisma informācijas centra pārbūve”, līdz ar to tiek plānotas turpmākās darbības - līgumu saskaņošana un slēgšana ar iepirkumu uzvarētājiem.
Firksu - Pedvāles muižas kungu mājā pārbūves darbi virzās uz priekšu un būvdarbu izpildes notiek kā plānots.
Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde ir saskaņojusi būvprojektu “Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija, teritorijas labiekārtošana, Kalpaka iela 2 un 4, Liepājas iela 39, Kuldīga, Kuldīgas novadā”, līdz ar to Kuldīgas novada pašvaldība plāno sludināt iepirkumu būvniecības uzsākšanai, pēc būvniecības iepirkuma dokumentācijas saskaņojuma saņemšanas no IUB.


Papildināts 07.06.2019.

Ceturtdien, 6. jūnijā, Kultūras ministrijas pasākuma "ERAF atbalstīto dabas un kultūras mantojuma projektu īstenotāju tikšanās" ietvaros Kuldīgā tika parakstīti līgumi, kas iezīmē būvdarbu sākumu Kuldīgas Mākslas un radošā klastera teritorijā Kuldīgā, Kalpaka ielā 2 un 4 un Liepājas ielā 39 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros.
Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem ēku atjaunošanu, pārbūvi un fasāžu restaurāciju Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošanu Liepājas ielā 39, Kuldīgā veiks Pilnsabiedrība “PS Ostas celtnieks-Torensberg”. Būvdarbi izmaksās EUR 3 311 517.91 (bez PVN). Savukārt būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “Būves un būvsistēmas”, tas izmaksās EUR 16 450 (bez PVN). Autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta autore Zaiga Gaile, SIA “ZAIGAS GAILES BIROJS”. Paredzēts, ka būvdarbi ilgs 18 mēnešus.


Papildināts 13.08.2019.

8.augustā saņemta Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes atļauja uzsākt būvdarbus Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveidei Kuldīgā, Kalpaka ielā 2, 4 un Liepājas ielā 39 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros. Ēkas pārbūves darbi sākti 13.augustā un plānoti 18 mēnešu garumā, kā rezultātā tiks izveidots Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris Kuldīgā. Būvprojekta autors – arhitektes Zaigas Gailes birojs. 

 

Papildināts 13.01.2020.

2019.gada nogalē projekta Nr.5.5.1.0/17/I/008 “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros īstenotas vairākas aktivitātes:

  1. Starptautiskās mākslinieku rezidences Pedvāle izveide valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā "Firksu – Pedvāles muižas apbūve". Pēc 18 mēnešus ilgušajiem darbiem ir pabeigta Firksu-Pedvāles muižas pārbūve un restaurācija. Starptautiska mākslinieku rezidence „Pedvāle” piedāvās telpas radošajam darbam, kultūras un mākslas pasākumiem kā arī konferencēm, sapulcēm un semināriem.
  2. Sabiles pilsētas laukuma, pieguļoša Strautu ielai, atjaunošana, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi.
  3. Glābšanas darbi un restaurācijas 1.kārta Alsungas viduslaiku pilī.

Līdz 2020.gada janvārim Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti maksājumu pieprasījumi ar attiecināmiem izdevumiem EUR 1 481 880,97 apjomā no kuriem ERAF sastāda EUR 956 321,05, bet Valsts budžeta dotācija pašvaldībām - EUR 65 924,71.

Turpinās projekta īstenošana:

  1. Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveide valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā "Adatu fabrika" Kuldīgā, Kalpaka ielā 2, 4 un Liepājas ielā 39.
  2. Mākslas un kultūras tūrisma centra attīstība valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā "Sabiles sinagoga" Sabilē.
  3. Glābšanas darbu veikšanas II kārta un restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveide valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā "Alsungas pils".
 

Papildināts 01.06.2020.
Turpinās projekta īstenošana Kuldīgā Kalpaka ielā 4 un 2, pārbūvējot ēku par Mākslas un radošo klasteri. Alsungas pils jumta pārbūvei un restaurācijai noslēdzies iepirkums, kā arī noslēgts līgums par Alsungas pils Dienvidu korpusa logu un durvju darbu veikšanas apraksta sagatavošanu. Sabiles sinagogas un TIC pārbūve tuvojas noslēgumam.

 

Firksu-Pedvāles muižas foto: SIA "Pretpils"
Alsungas pils foto: Alsungas novada dome

 

Papildināts 28.08.2020.
28. augustā, Kuldīgā, Kalpaka ielā 4 projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” ietvaros svinēja spāru svētkus topošajā Kuldīgas Mākslas un radošajā klasterī. Galvenais būvdarbu vadītājs Salvis Druvaskalns pasākuma laikā svinīgi pie viena no siju balstiem piestiprināja īpaši izgatavotu plāksni ar gravētu uzrakstu “Vieta, kurā zināšanām, iztēlei un mākslai būt” un visu iesaistīto pušu pārstāvju parakstiem. Plāksne pēc būvdarbu pabeigšanas būs apskatāma ēkas 2. stāvā.


Papildināts 20.11.2020.
Sabiles sinagogā veikti restaurācijas un atjaunošanas darbi. Talsu novada Būvvalde ēku pieņēmusi ekspluatācijā 28.10.2020.


Papildināts 05.01.2022.
03.12.2021. noslēgta vienošanās Nr.9 par līguma izpildes termiņa pagarinājumu objektam ""Ēku atjaunošana, pārbūve un restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4 Kuldīgā, Kuldīgas novadā un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā", pamatojoties uz COVID-19 ietekmētām būvmateriālu piegādēm, kā arī dažādu darba veida apjoma palielināšanos. Plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks ir 2022.gada 1.marts.
Alsungas pilī 2021.gada nogalē pabeigta Fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, lai 2022.gada sākumā varētu veikt iepirkumu pils dienvidu korpusa logu un durvju restaurācijai, ņemot vērā AMI rekomendētos apdares darbus ailēm.


Papildināts 27.05.2022.
28.02.2022. noslēgta Vienošanās Nr.10 par papildus darbiem un līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
25.05.2022. BVKB sasktādījis aktu par objekta "Ēkas atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā,
Kuldīgas novadā" 1.kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.
26.05.2022. sastādīts akts par tehnoloģiskā pārtraukuma pabeigšanu un fasādes darbu atsākšanu no 2022.gada 27.maija. 


Papildināts 05.08.2022.
Ņemot vērā, ka pēc tehnoloģiskā pārtraukuma fasādes darbiem atklāta fasādes izsāļošanās, kura jānovērš un, lai nodrošinātu tegnoloģisko procesu ievērošanu, fasādes darbiem bija nepieciešams termiņa pagarinājums. Līdz ar to 22.06.2022. noslēgta Vienošanās Nr.11, kas paredz līguma izpildes termiņu līdz 16.07.2022.
15.07.2022. Kuldīgas novada pašvaldība parakstījusi pieņemšanas-nodošanas aktu par ēkas gatavību ekspluatācijai.
28.07.2022. BVKB sasktādījis aktu par objekta "Ēkas atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" 2.kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes
26.02.2018