PROJEKTS “ PROTI un DARI!”

Projekta īstenotājs
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Projekta vadītājs
Iveta Diržininka, Baiba Grīnberga
Partneri
Stratēģiskais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība
Mērķi un uzdevumi

Programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā".

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 – 29  gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un  veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiks  izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences.
Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
      - regulārs individuāls mentora  atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
      - individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
      - neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
      - speciālistu  konsultācijas (karjeras konsultants, psihologs, u.c.),
      - dalība pasākumos (semināri,  kultūras pasākumi,  nometnes, sporta aktivitātes),
      - brīvprātīgā darba aktivitātes,
      - iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
      - ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
      - iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
 

Finansējums

Projekta plānotais finansējums Kuldīgas novada pašvaldībā: 37 540,80  EUR

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks Kuldīgas novadā: 2016. gada 2. jūnijs - 2018. gada 31. decembris

Cita saistītā informācija

Projekta vadītājas: Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas  projektu speciāliste Iveta Diržininka, projekta “PROTI un DARI!” programmas vadītāja Baiba Grīnberga,
Kontaktinformācija: iveta.dirzininka@kuldiga.lv, tālr. 28616222, baibina_r@inbox.lv, tālr. 28463142
 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes