"Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana"

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Dace Reinkopa tel.29110981, Elīna Orna tel. 633 22469, Annija Stūrmane tel. 27844496
Partneri
Akershus restaurācijas centrs Drobakā, Per-Willy Faergestad +47 48073153
Mērķi un uzdevumi

Projekts „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana” paredz Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa ar Nr. 8686. saglabāšanu un tā elementu atjaunošanu, lietišķās mākslas studiju meistaru darba vides un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu, kā arī esošo kultūras produktu apjoma un kvalitātes uzlabošanu, pilnveidojot kultūras piedāvājumu un veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, ekonomiskās aktivitātes sekmēšanu

Projekta uzdevums ir izveidot Veco rātsnamu par dažādu paaudžu nemateriālā kultūras mantojuma meistaru un amatnieku meistarības apguves, saskarsmes un pašizpausmes vietu, kur senās amatu/ tradicionālās amatniecības prasmes tiek nodotas tālāk nākamām paaudzēm, kur tiek kopta vietējā identitāte un veidota saskarsme ar citu tautu tradicionālo kultūru, kur tiek veidota izpratne par kultūras mantojumu kā materiālo liecību un nemateriālo vērtību veselumu, kur tiek aktualizēta un popularizēta nemateriālā kultūras mantojuma nozīme sabiedrībā kā kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots un teritorijas ilgtspējas veicinātājs.

 

Finansējums

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 562 401 EUR.

Programmas līdzfinansējums 250 000 EUR.

Kopējās projekta izmaksas 699 490, 91 EUR.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Ieviešana 2013 -
Tehniskā projekta izstrāde:
11.07.2013. izludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei
23.09.2013. noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Wonderfull”
26.11.2013. saskaņots skiču projekts

Ieviešana 2014 -

17.09. - 21.09. aktivitātes ”Vietējo restauratoru apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana” ietvaros 5 Kuldīgas amatnieki apmeklēja Norvēģijas partnerorganizācijas - Akershus Restaurācijas centru Drobakā un iepazinās ar skandināvu praksi koka ēku atjaunošanā, kā arī paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties restaurācijas centra rīkotajā seminārā .

23.10.2014. izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai

28.11.2014. izsludināts iepirkums būvuzraudzības pakalpojumam

03.02.2015. noslēgts līgums ar SIA "Ostas celtnieks" par būvdarbu veikšanu objektā par summu 552 899, 57 EUR bez PVN.

10.02.2015. noslēgts līgums ar SIA "Būves un būvsistēmas" par būvuzraudzības veikšanu objektā

01.06.2015. pabeigta būvniecības 1. kārta un uzsākta 2. Kārta

03.08. – 07.08 īstenota aktivitāte ”Vietējo restauratoru apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana”, kuras laikā eksperts Pērs Willijs no projekta partnerorganizācijas Akershus Restaurācijas centra Drobakā vadīja restaurātoru meistardarbnīcu, vadīja Vecā rātsnama karnīzes restaurācijas darbu un uzstājās ar prezentāciju restaurācijas centra rīkotajā seminārā. Rezultātā 5 Kuldīgas restauratori paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju un praktiski darbojās Vecā rātsnama restaurācijas procesā.

28.01. Būvniecības process tuvojas noslēgumam - notiek pēdējie darbi pie iekšējās apdares un interjera, tiek nostiprināti izpētes laikā atsegtie dekoratīvas apdares fragmenti, notiek galdniecības būvdetaļu uzstādīšana: logi, slēģi, ārdurvis, iekšdurvis, kāpnes.

Nodošana 2016 -

31. martā, svinīgi atklāts restaurētais Kuldīgas Vecais rātsnams, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma daļa.

            “Kuldīga var lepoties ar to, ka tajā ir divi rātsnami, kas saglabājušies līdz mūsdienām.  Jaunais rātsnams, kurā darbojas pašvaldība, atjaunots jau iepriekš, un šodien pašā Kuldīgas sirdī, rātslaukumā svinīgi atklājam restaurēto vēsturisko Veco rātsnamu. Nams atjaunots ļoti labi un kvalitatīvi. Liels paldies būvniekiem, restauratoriem un visiem pārējiem, kuri ieguldījuši savu darbu un pūles Kuldīgas Vecā rātsnama atdzimšanā,” atklājot restaurēto ēku, sacīja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

         “Kuldīgas Vecais rātsnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un svarīga mūsu kultūras mantojuma daļa – šādu 18.gs. koka ēku būvniecības paraugu nav daudz visā Eiropā. Tādēļ uzņemties šādu projektu mums bija gan papildu atbildība, gan gods. Esam gandarīti, ka izdevās izpildīt uzdevumu, gan saglabājot ēkas autentiskumu, gan vienlaikus nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošu funkcionalitāti, turklāt paveicām to precīzi paredzētajā termiņā”, stāsta projekta ģenerāluzņēmēja SIA “Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētājs Konstantins Bursakovskis.

Kā jau iepriekš ziņots, Kuldīgas Veco rātsnamu bija nepieciešams restaurēt, jo ēka bija sliktā tehniskā stāvoklī. Vecais rātsnams ir nozīmīgs gan kā pilsētbūvniecības paraugs, gan kā tradicionālo kultūras vērtību radīšanas vieta, jo tajā darbojas Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, kā arī radošā fotostudija. Pēc pašvaldības pasūtījuma ēkas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Wonderfull”, bet ēkas restaurāciju atbilstoši iepirkumam gada laikā veica SIA “Ostas celtnieks”.

 

Lai apmeklētājiem būtu iespējams iepazīt tradicionālu 19. gadsimta sākuma koka ēku būvniecības tradīciju, atjaunots vēsturiskais telpu plānojums un anfilāde abos ēkas stāvos, kā arī viens no diviem vēsturiskajiem manteļskursteņiem, atsegtas laikmetam raksturīgās būvkonstrukcijas, būvdetaļas un sienu gleznojumi. Atjaunota arī maģistrāta zāle, kur kādreiz izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus, atsegti koka siju griesti, saglabātas vēsturiskās un pēc 1973. gada projekta izgatavotās detaļas, kas bija labā tehniskā stāvoklī. Balstoties uz arhitektoniski māksliniecisko izpēti, vēsturiskajā atrašanās vietā atgriezušās kāpnes. Tā kā bija nepieciešams paplašināt amatnieku darbnīcas un nodrošināt tajās pietiekošu gaismu, 2. stāva pažobelēs atsegtas un jumtā uz Alekšupītes pusi izveidotas Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām analogas logu izbūves. Veikta arī vecā rātsnama fasādes restaurācija. Darbos izmantotas tradicionālās metodes un materiāli.

            Atjaunotajā ēkā, tāpat kā pirms restaurācijas, darbosies tautas lietišķās mākslas studijas “Varavīksne” un “Ķocis”, radošā fotostudija “Divas upes”, kā arī Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, kas Vecajā rātsnamā atgriezīsies nedaudz vēlāk – vasarā.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu (precīzs projekta nosaukums „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”) pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums bija EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas pēc izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma sedza Kuldīgas novada pašvaldība. Kopumā ēkas restaurācija izmaksāja vairāk nekā pusmiljonu eiro.

 

Cita saistītā informācija
Ziņa par līguma noslēgšanu
 
 
Ziņa portālā www.la.lv
 
ziņa portālā www.kurzemnieks.lv
 
Skrundas TV sižets
 
ziņa portālā www.kuldiga24.lv
 
ziņa portālā www.db.lv
 
Par amatnieku pārcelšanos uz pagaidu telpām
 
Par manteļskursteņa mūrēšanu
sižets par manteļskursteņa mūrēšanu
 
raksts par manteļskursteņa mūrēšanu www.kurzemnieks.lv
 
Par manteļskursteni www.kuldiga.lv
Galerija
 
Par restaurācijas darbnīcu
Skrundas TV sižets par restaurācijas darbnīcu
 
ziņa par restaurācijas darbnīcu www.kuldiga.lv
 
sižets par ēku restaurāciju LNT
 
raksts par restaurācijas semināru, kur uzstājās Pērs Villijs
 
 
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes