Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/177/125)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada Laidu pagasta pārvalde
Projekta vadītājs
Laidu pagasta pārvalde sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciālistiem
Partneri
Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Mērķi un uzdevumi

Nodrošināt Laidu pagasta Sermītes ciema iedzīvotājus ar kvalitatīva dzeramā ūdens apgādi un normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu.

Projekta ietvaros plānots:                                                                                                       ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve;
kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un izbūve;
esošā artēziskā urbuma rekonstrukcija;
ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija;
jaunas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve;
jaunas bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (jauda 2x25,00m3/dn) izbūve.

 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas plānotas 233 523,46 Ls.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 193 228,89 Ls, tajā skaitā 85% jeb 164 244,55 Ls - ERAF līdzfinansējums un 15% jeb 28 984,34 Ls - pašvaldības finansējums.
Savukārt 40 294,57 Ls ir neattiecināmās izmaksas kas veidojas no Pievienotās vērtības nodokļa.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projektu plānots realizēt 18 mēnešu laikā.

Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā, pamatojoties uz 2014.gada 3.jūlijā noslēgto uzņēmuma līgumu, SIA "BūvenergoA”  veic būvdarbus ūdenssaimniecības projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā I kārta”.  Pašreiz, pamatojoties uz SIA "BaltLine Globe" izstrādātā un saskaņotā projekta, tiek iebūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Tiek uzsākti darbi pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves. Būvdarbu paredzētais beigu termiņš ir 2015.gada marta mēnesis.

Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

Publikācija ievietota 29.09.2014.

2015.gada Janvāra mēnesis:

Līdz šim brīdim projektā "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā I kārta" ir izbūvēti visi projektā paredzētie ūdensvada tīkli, kā arī pieslēgti lietotāji, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji, pašvaldības iestādes, kā arī privātpersonas, kas tīklus izmantojušas pirms rekonstrukcijas. Atjaunots artēziskais urbums. Izbūvēti ir sadzīves kanalizācijas tīkli, kā arī izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija un sadzīves kanalizācijas spiedvads. Kanalizācijas tīkliem pieslēgtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pašvaldības ēkas un privātīpašnieku būves, kas ciema kanalizācijas tīklus izmantojušas pirms būvdarbiem. Šobrīd ir izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un pēc analīžu saņemšanas tās ir gatavas ekspluatēšanai. 

Publikācija ievietota 06.01.2015.

2015.gada februāra mēnesis

Uz doto brīdi ir izbūvētas jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas.  Uzsākta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija, Apkārt attīrīšanas iekārtu teritorijai izbūvēts nožogojums. Būvuzņēmējs saskaņo tīklu izpildshēmu un pieprasa no institūcijām atzinumus, lai varētu būvobjektu nodot ekspluatācijā.

Kā atliktie darbi būvobjektā paliek teritorijas labiekārtošanas darbi un ceļa segumu atjaunošanas darbi, kurus Būvuzņēmējs veiks tehnoloģiski piemērotos laika apstākļos, bet ne vēlāk, kā līdz 1. jūnijam.

Publikācija ievietota 05.02.2015.

2015.gada marta mēnesis

Šā gada 19.februārī iesniegts apliecinājums par inženiierbūves gatavību ekspluatācijai.

2015.gada maija mēnesis.

Būvobjektā tiek veikti atliktie darbi.

Cita saistītā informācija

2013.gada oktobrī noslēgta vienošanās par REAF projekta īstenošanu.

2013.gada novembrī tiek gatavota dokumentācija iepirkuma procedūrai būvdarbiem.

2013.gada decembrī/2014.gada janvārī norisinās iepirkuma procedūra būvdarbiem.

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes