“Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018. L.Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Zīle, tālr. 63322564
Partneri
SIA "Kuldīgas ūdens"
Mērķi un uzdevumi

Uzņēmējdarbības atbalstam, attīstītot satiksmes infrastruktūru un uzlabojot piekļuvi ražošanas teritorijām, rekonstruēt L. Paegles ielas, posmu no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posmu no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumu ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas, posmu no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmu no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, Kuldīgā. Nodrošināt ielas galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturību vismaz 30 gadu ekspluatācijas periodam ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, atbilstošu satiksmes drošības līmeni, gājēju, velosipēdistu un autobraucēju komfortu un estētiski kvalitatīvu risinājumu.

Projekta mērķis ir Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai.

Īstenojot projektu, tiks uzlabota satiksmes un ūdenssaimniecības infrastruktūra, veicinot teritorijas pieejamību un apkalpi.

Projekta ietvaros plānotie darbi:

• L.Paegles ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai :

L.Paegles ielas posma rekonstrukcija (rekonstruējamās brauktuves kopgarums 400 m, ietves kopgarums - 190 m), t.sk. ceļa seguma maiņa no asfaltbetona un grants uz bruģi, ielas apgaismojuma montāža, labiekārtojuma izbūve, vājstrāvas tīklu izbūve, elektroapgādes kabeļu pārcelšana,

- L.Paegles ielas posma ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve

• Mucenieku ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai:

- Mucenieku ielas posma rekonstrukcija (rekonstruējamās brauktuves kopgarums 192 m, ietvju kopgarums - 341 m), t.sk. ceļa seguma maiņa no asfaltbetona uz bruģi, ielas apgaismojuma montāža un labiekārtojuma izbūve,

- Mucenieku ielas posma ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve

• Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu pārbūve:

• Jelgavas ielas posms no krustojuma ar Graudu ielu līdz krustojumam ar Ganību ielu:

- Jelgavas ielas posma rekonstrukcija (rekonstruējamās brauktuves kopgarums 550 m, dalītā gājēju/ velosipēdistu celiņa kopgarums - 491 m), t.sk. ceļa seguma maiņa no asfaltbetona uz bruģi, ielas apgaismojuma montāža, labiekārtojuma izbūve un vājstrāvas tīklu izbūve

- Jelgavas ielas posma ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve

• Jelgavas ielas posms no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posms no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim:

- Jelgavas ielas posma rekonstrukcija (rekonstruējamās brauktuves kopgarums 1402 m, ietvju kopgarums - 1471 m), t.sk. ceļa seguma maiņa no asfaltbetona uz bruģi, ielas apgaismojuma montāža un labiekārtojuma izbūve,

- Mucenieku ielas posma ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve.

 

 

Finansējums

Projekts tiek realizēts saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros noslēgto līgumu “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 4 463 955.29 ieskaitot PVN 21% no tām:

  • ERAF finansējums – EUR 3’288’604,00 jeb 75.16% no attiecināmajām izmaksām;

  • valsts budžeta finansējums – EUR 325’988.00 jeb 7.45% no attiecināmajām izmaksām;

  • pašvaldības finansējums - EUR 760’638.66 jeb 17.39% no attiecināmajām izmaksām un EUR 88’724,63 projekta neattiecināmās izmaksas, kopā EUR 849’363,29.

 

Saskaņā ar LG2 precizētas plānotās projekta kopējās izmaksas: 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 4'774'259,25 ieskaitot PVN 21% no tām:

  • ERAF finansējums – EUR 3’288’604,00 jeb 75.16% no attiecināmajām izmaksām;

  • valsts budžeta finansējums – EUR 325’988.00 jeb 7.45% no attiecināmajām izmaksām;

  • pašvaldības finansējums - EUR 760’638.66 jeb 17.39% no attiecināmajām izmaksām un EUR 399'028,59 projekta neattiecināmās izmaksas, kopā EUR 1'159'667,25.

                                                                                                                                                      

informācija papildināta 13.09.2019.

 

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

30.08.2012. Noslēgts līgums par projekta izstrādi ar iepirkuma uzvarētāju - SIA "Belss" (22 262.79 Ls). Uzsākta projektēšana.

No 25.septembra līdz 02.oktobrim notiek skiču projekta publiskā apspriešana. Ar skiču projekta materiāliem var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā - Baznīcas ielā 1, 1.stāvā. Prezentācijas pasākums notiks 02.oktobrī plkst. 14:00 Kuldīgā Baznīcas ielā 1, 1.stāvā.

24.04.2013. pabeigta būvprojekta izstrāde.

08.01.2015. Sarunu procedūras rezultātā nolemj slēgt līgumu ar SIA "Belss"par izmaiņu projekta izstrādi un akceptēšanu.

23.01.2015. tiek noslēgts līgums par izmaiņu projekta izstrādi. Līguma summa 7000,- EUR bez PVN, izpildes termiņš 24.04.2015.

2018. gada 11. oktobrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols parakstīja līgumu par būvdarbu veikšana objektā “L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā” par kopējos summu EUR 3’878’587,06 bez PVN, paredzamais līguma izpildes termiņš 15 (piecpadsmit) mēneši neskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus. Būvdarbus veiks pēc SIA “Belss” izstrādāta būvprojekta, būvuzraudzību nodrošinās SIA “ FIRMA L4”.

2019. gada 11. javnvārī ar SIA "BM projekts" noslēgts līgums par autoruzraudzības veikšana objektā “L.Paegles ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā”

                                                                                                                                                      

informācija papildināta 21.01.2019.

2019. gada 1. aprīlī SIA “Saldus ceļinieks” sācis būvdarbus L. Paegles ielā no Dzirnavu ielas līdz Mucenieku un Jelgavas ielas krustojumam un divos Jelgavas ielas posmos: no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta līdz Mucenieku, Jelgavas un L. Paegles ielas krustojumam un no Graudu ielas krustojuma līdz Ganību ielai. Šie ielu posmi slēgti caurbraukšabai. Visi posmi caurbraukšanai slēgti, shēma saskaņota ar pašvaldību un Latvijas Valsts ceļiem, izliktas vairāk nekā 20 zīmes Braukt aizliegts. To darbība neattiecas uz tiem autovadītājiem, kuri šajā zonā dzīvo vai strādā, kā arī uz transportlīdzekļiem, kas nogādā vai brauc saņemt kravu.

                                                                                                                                                      

informācija papildināta 03.04.2019. 

No būvdabu uzsākšanas pagājuši trīs mēneši, darbi tiek veikti būvobjekta posmā, kurš ir būvobjekta sarežģitākais posms Jelgavas ielas sākums un L.Paegles iela, konkrētie posmi un arī Jelgavas ielas nākamie posmi atrodas Kuldīgas vecpilsētā, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” sastāvā. Kas ir svarīgs apstāklis, jo ņemot vērā vecpilsētas blīvo apbūvi, darāmo darbu daudzumu un specifiku, kā arī to, ka būvuzņēmējam maksimāli jānodrošina iedzīvotājiem gan komunikāciju darbība, gan piekļuve īpašumiem. Būvuzņēmējs projekta ietvaros veic pazemes komunikāciju pārbūvi, tajā pat laikā nodrošina esošo tīklu darbību, t.i. ūdensapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija, elektroapgāde, ielu apgaismojums, sakaru komunikāciju darbība, pēc iespējas ar mazākiem pārtraukumiem. Pēc jauno komunikāciju izbūves un pārbaudes darbiem, uzņēmējs veic esošo, vairs nedarbojošo tīklu demontāža. Pēc komunikāciju izbūves tiek veikta esošo trotuāru demontāža un uzsākta ceļu un trotuāru konstruktīvo kārtu izbūve.

                                                                                                                                                      

informācija papildināta 01.07.2019.

 

Būvdarbi okjektā tiek veikti sešus mēnešus, Būvuzņēmējs veic pazemes komunikāciju pārbūvi, apgaismojuma izbūvi un ceļu un trotuāru konstruktīvo kārtu izbūvi, kā arī uzsākta seguma ieklāšananu, projekta 1.,2.,3.,5.,6., un 7. kārtās.  

                                                                                                                                                    

informācija papildināta 01.10.2019.

Sākoties ziemas sezonai un būvniecībai nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ būvobjektā „L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā” noteikta tehnoloģiskā pauze un pārtraukti būvniecības darbi.  Plānotais būvdarbu pārtraukuma termiņš līdz 2020. gada 1. aprīlim

                                                                                                                                                    

informācija papildināta 02.12.2019.

 

Ar 2020. gada 30. martu atsākas darbi būvobjektā „L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā” .

                                                                                                                                                    

informācija papildināta 30.03.2020.

 

 

 

 

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes
15.10.2018Kuldīgā pārbūvēs Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielu
20.02.2019Kuldīgā sāks L. Paegles un Jelgavas ielas pārbūvi
28.03.2019
28.03.2019Sāks L. Paegles un Jelgavas ielas pārbūvi
08.04.2019Jelgavas ielas pārbūve (fotogalerija)