KULDĪGAS PILSĒTAS IELU TĪKLA UZLABOŠANA (Vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/017/072)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Gints Preiss tālr.63322469
Partneri
Sadarbības iestāde - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Mērķi un uzdevumi

 

Projekta mērķis ir Kuldīgas novada un pilsētas konkurētspējas paaugstināšana, veidojot ekonomiskajai attīstībai, pārvietošanās drošībai un iedzīvotāju un tūristu ērtībai atbilstošu ielu tīklu un augstas kvalitātes publisko ielu telpu.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot pilsētas centrālās daļas sasniedzamību un vides pievilcību uzņēmējdarbības un tūrisma piesaistei, kā arī sekmēt pilsētas dažādu daļu efektīvu sasaisti.

 

Projekta ietvaros noteikti šādi uzdevumi:

-           Rekonstruēt Dzirnavu, Mucenieku, Smilšu, Alunāna, Ventspils, Mālu, Torņa, Kaļķu, Annas, Parka, Grants ielas, izbūvēt Rumbas ielas ietvi, uzlabot ielu apgaismojumu un labiekārtot Liepājas ielas vēsturisko posmu, lai sekmētu pilsētas vēsturiskās daļas sasniedzamību un apkalpes iespējas, kā arī sekmētu kvalitatīvu dzīves vides veidošanu pilsētas iedzīvotājiem un pievilcīgu tūrisma vidi pilsētas viesiem.

-           Rekonstruēt Sūru ielas posmu starp krustojumiem ar Skrundas ielu un Aizputes ielu, lai uzlabotu pilsētas mazā (iekšējā) loka funkcionēšanu, sekmētu dažādu pilsētas daļu sasaisti.

-           Izbūvēt Adatu ielas posmu, lai sekmētu pilsētas vēsturiskās daļas sasniedzamību un apkalpes iespējas.

 

Finansējums

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 263 734 LVL, no tām 2 206 958 LVL jeb 67,62 % – ERAF finansējums, 97 912 LVL jeb 3% – valsts budžeta dotācija, bet 958 864 LVL jeb 29,38 % – attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projekts tiek īstenots no 2010.gada 02.aprīļa līdz 2014.gada 31.decembrim.

Cita saistītā informācija

24.01.2012. izsludināts iepirkums Sūru ielas rekonstrukcijas būvdarbiem;

20.03.2012. - turpinās ielu rekonstrukcijas darbi.

2012.gada jūlija beigās uzsākti būvdarbi Sūru ielā.

2012.gada septembris - pabeigta Dzirnavu, Mucenieku, Smilšu, Alunāna, Ventspils, Mālu, Torņa, Kaļķu, Annas, Parka, Grants ielu rekonstrukcija, izbūvēta Rumbas ielas ietve, izbūvēts ielu apgaismojumu un labiekārtots Liepājas ielas vēsturiskais posms. Izstrādāts vides objekta Hercogs Jēkabs novietojuma tehniskais projekts un uzsākta objekta izgatavošana. Turpinās Sūru ielas rekonstrukcijas darbi.

2012.gada decembrī izbūvēts brauktuves bruģis un iela atvērta satiksmei. Pavasarī turpināsies darbi lai pabeigtu ietves segumu un labiekārtojumu.

2013.gada aprīļa beigās būvdarbi Sūru ielā atsākti.

2013.gada maijā veikti labiekārtojuma darbi un tiek laboti defekti.

2013.gada jūlijā Sūru iela nodota ekspluatācijā.

2014.gada aprīlī uzsākti Kaļķu ielas 2.kārtas (posmā no Baznīcas ielas līdz Ventspils ielai) rekonstrukcijas darbi.

2014.gada jūnijā pabeigti Kaļķu ielas 2.kārtas rekonstrukcijas darbi.

2014.gada jūlijā uzsākti būvdarbi objektā "Adatu ielas izbūve posmā no Adatu ielas 6 līdz Baložu ielai".

2014.gada novembrī Adatu ielas posma izbūves darbi pabeigti.

2015.gada janvāris tiek gatavota projekta noslēguma dokumentācija.

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes