Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai (identifikācijas nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Līga Raituma, t. 63350140
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Kuldīgas un Kandavas novadu pašvaldību līdzdalību ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 44 pašvaldību un to iestāžu (tai skaitā pagastu pārvalžu) darbiniekus un veicot pētījumu par tām pieejamajiem atbalsta avotiem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 35 Kuldīgas un 9 Kandavas novadu pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kas praktiski piedalās projektu sagatavošanas un ieviešanas procesā.

Tiešās mērķa grupas dalībnieki būs:

o       pagastu pārvalžu vadītāji,

o        grāmatveži,

o        socālie darbinieki,

o        kultūras, sporta, izglītības un veselības iestāžu vadītāji un to grāmatveži.

Projekta iesniedzējs, Kuldīgas novada pašvaldība, projektu īstenos, apmācota arī  Kandavas novada pašvaldības darbiniekus, laika posmā no 2011.gada septembra līdz 2012.gada aprīlim.

Lai uzlabotu Kuldīgas un Kandavas novadu pašvaldību, to pārvalžu un iestāžu darbinieku pieredzi projekta sagatavošanā un ieviešanā, paredzēts pilns apmācību cikls- no projekta pieteikuma sagatavošanas līdz gala atskaišu iesniegšanai pēc projekta realizācijas.

Projekta apmācību ietvaros plānots apgūt sekojošas tēmas:

o       Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta pieteikumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana. 

o       Naudas plūsma projekta dzīves ciklā. Izdevumu-ieguvumu analīze projekta ietvaros.

o       Apstiprinātā projekta aktivitātes, plānotais projekta laika grafiks. Projekta izmaiņu vadība.

o       Iepirkuma veikšana. Iepirkumi. Tehniskās specifikācijas izstrādāšana. Praktiski piemēri.  ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti

o       Projektēšanas uzdevums. Būvniecības pieteikums. Projektēšana. Sabiedriskā apspriešana. Praktiski piemēri. Būvniecības process. Praktiski piemēri

o       Projekta budžets. Maksājumu pieprasījumi u.c. praktiskie darbi.Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana (datumi, numuri), vizuālās identitātes prasības, elektroniskie maksājumi. Izmaksu pieaugums/samazinājums. Maksājumu veikšanas.

o       Starpposmu/noslēguma pārskats. Noformējums, iekļaujamā informācija. Projekta pārbaudes. Pēcuzraudzība.Visbiežāk sastopamās problēmas” u.tml.

 

Finansējums

 

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

 

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2011-2012

Cita saistītā informācija

 

Līdz ar novada reformu darbu ir sākuši jauni pašvaldību un to iestāžu iestāžu vadītāji bez vai ar minimālu pieredzi projektu sagatavošanā un ieviešanā. Projektu ieviešanas , vadības un uzraudzības laikā pašvaldību un to iestāžu darbinieki ir gan kā projekta vadītāji, gan koordinatori, kā arī projekta grāmatveži. Lai veiksmīgi noritētu savstarpējā sadarbība ar projekta ieviesēju un par projekta ieviešanu atbildīgo institūciju , nepieciešama izpratne un zināšanas par projekta sagatavošanas un ieviešanas gaitu un procesiem tajā.
 
Galvenie projekta rezultāti: apmācīti 44 pašvaldību/ pašvaldību iestāžu darbinieki, t.sk. 35 no Kuldīgas novadaun 9 no Kandavas novada,veikts 1 pētījums par pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējām piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus, noorganizēts un novadīts 1 seminārs 50 dalībniekiem un izdalīti materiāli papīra formātā – pētījuma ziņojums, zibatmiņa ar pētījuma secinājumiem, priekšlikumiem, veikta 44 apmācību dalībnieku anketēšana un projektu rezultātu apkopošana un izvērtēšana gala ziņojumā.
Projekta rezultātā ieguvēji būs vismaz 44 Kuldīgas un Kandavas novadu pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kā arī vismaz 80% Kuldīgas un Kandavas novada iedzīvotāji, kas ir tiešie saņēmēji no projektu realizācijas gaitā gūtā labuma.
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes
29.02.20122012.gada februārī noslēdzās apmācības dalībniekiem
09.07.2012No 2011.gada septembra līdz 2012.gada jūnijam tika īstenots projekts “ Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana