aicina darbā izglītības psihologu

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Bitīte’’, Parka ielā 22. reģ.Nr. 90000035590, aicina darbā izglītības psihologu uz 1,0 slodzi.  Piedāvājam darbu radošā, atsaucīgā un motivētā darba vidē.

Prasības:

 1. 1. Izglītības psihologa kvalifikācija.
 2. 2. Zināt ārējos un iekšējos normatīvos aktus.
 3. 3. Labas datorprasmes.
 4. 4. Labas sadarbības un komunikāciju prasmes.
 5. 5. Latviešu valodas zināšanas prasmes, atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei.
 6. 6. Prasme uzstāties publikas priekšā.
 7. 7. Spēja ātri atrast kontaktu ar izglītojamo vecākiem un pedagogiem.
 8. 8. Spēja atrast kontaktu ar pirmsskolas vecuma bērniem.
 9. 9. Augsta atbildības sajūta.

Izglītības psihologa darba pienākumi.

I  Vispārīgie jautājumi

 1. 1.Izglītības psihologs izglītības iestādē strādā saskaņā ar izglītības likumu, ANO Bērnu tiesību konvenciju, psihologa ētikas kodeksu un citiem normatīvajiem aktiem
 2. 2. Izglītības psihologa profesionālo darbību pārrauga Kuldīgas novada PII ”Bitīte’’ vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā.
 3. 3. Izglītības psihologs apkalpo izglītojamo skaitu saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto darba samaksas kārtību.
 4. 4. Izglītības psihologa darbs tiek plānots, vadoties pēc izglītojamo, vacāku (aizbildņu), skolotāju, izglītības iestādes administrācijas pieteikumiem, pamatuzmanību veltot darbam ar izglītojamo, viņa problēmu risināšanai.
 5. 5. Izglītojamā psiholoģiskās izpētes veikšanai nepieciešama izglītojamā vecāku (aizbildņu) atļauja.
 6. 6. Izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultāti izmantojami tikai izglītojamā interesēs.

II  Izglītības psihologa uzdevumi, pienākumi un tiesības

8.  Izglītības psihologa uzdevumi ir :

8.1. izglītojamā psiholoģiskā izpēte, t. sk. izglītojamā novērošana nodarbībās un ārpus tām ;

8.2. izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte;

8.3. izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana bērna psiholoģisko problēmu gadījumos;

8.4. izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un attiecīgu ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem;

8.5. izglītojamā ar speciālām vajadzībām, viņu vecāku (aizbildņu) un skolotāju konsultēšana jautājumos par individuālo pieeju mācību procesā.

8.6. izglītojamo audzināšanas un izglītības problēmu risināšana, sadarbojoties ar izglītības iestādes pedagogiem, administrāciju, logopēdu un pedagoģiski medicīnisko komisiju, Bērnu tiesību aizsardzības centru un citām atbilstošām iestādēm, kas saistītas ar bērna psiholoģiskās veselības un labklājības uzlabošanu.

8.7. iestādes darbinieku konsultēšana sociāli psiholoģiskā klimata uzlabošanas nolūkos (jauno darbinieku adaptācija, konfliktsituācijas, krīzes).

9. Izglītības psihologa pienākumi ir :

9.1. fiksēt izglītojamā psiholoģiskās izpētes datus psiholoģiskās izpētes kartē vai protokolā un glabāt tos 1 gadu, kopš izglītojamais beidz attiecīgo izglītības iestādi;

9.2. ievērot psiholoģiskās izpētes materiālu un konsultēšanas gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti;

9.3.nodot  dokumentāciju jaunajam izglītības psihologam saskaņā ar konfidenciālas informācijas nodošanas kārtību, ja izglītības iestādē notiek izglītības psihologa maiņa;

9.4. neieteikt tādu izglītojamo grupas mācību un audzināšanas apstākļu uzlabošanas veidu, kas pasliktinātu citu izglītojamo mācību un audzināšanas sociālpsiholoģiskos apstākļus;

9.5. neizpaust psiholoģiskās izpētes metodes saturu (testus, personības aptaujas, u.c.)

9.6. izglītības psihologs nedrīkst patstāvīgi strādāt par pirmsskolas izglītības skolotāju tajā izglītības iestādē, kurā viņš veic izglītības psihologa pienākumus (izņēmums – īslaicīga aizvietošana);

9.7. izmantot savas prakses konkrētos piemērus tikai anonīmā veidā;

9.8. apmeklēt profesionālā darba pārraudzības – supervīzijas un kursus atbilstoši MK noteikumiem;

9.9. divas reizes gadā nodot statistisko atskaiti iestādes vadītājam vai vadītāja vietniekam izglītības jomā.

10. Izglītības psihologa tiesības ir :

10.1. piedalīties to pedagoģiski medicīnisko komisiju sēdēs, uz kurām tiek nosūtīti viņa pārziņā esošās izglītības iestādes izglītojamie;

10.2. piedalīties, nepārkāpjot psihologa darba ētiku, problēmu, kas radušās izglītojamam, risināšanā;

10.3. prasīt izglītības iestādei iegādāties psiholoģijas zinātnes kritērijiem atbilstošas psiholoģiskā izpētes metodikas;

10.4. prasīt izglītības iestādei iekārtot izglītojamā individuālai psiholoģiskai izpētei paredzētu kabinetu, kurā ir skaņas izolācija, atbilstošs apgaismojums, aizslēdzams skapis dokumentu glabāšanai, dators, internets un cits psihologa darbam nepieciešams kabineta aprīkojums;

10.5. nepildīt izglītības iestādes administrācijas rīkojumus, ja tie ir pretrunā iepriekš minētajiem punktiem un nav ietverti izglītības psihologa darba pienākumos, kas noteikti psihologa profesijas standartā un psihologa ētikas kodeksā;

10.6. izglītības psihologa darbu izvērtēt ir tiesīgs izglītības psihologu metodiskās apvienības vadītājs un izglītības psihologu ētikas komisija.

III   Izglītības psihologa darba veidi un dokumentācija

11. darba veidi:

11.1. psiholoģiskā izpēte, atzinuma par psiholoģiskās izpētes rezultātu izstrāde;

11.2. psiholoģiskā  pedagogu un vecāku konsultēšana ;

11.3. bērna attīstību veicinošos ieteikumu un pasākumu izstrāde atzinuma veidā;

11.4. profilakses pasākumi:

11.4.1. izglītojamo, vecāku un pedagogu izglītošana psiholoģijas jautājumos;

11.4.2. sadarbībā ar pedagogiem organizēt darbību, kas mazinātu iestādes sociālpsiholoģiskajos pētījumos atklāto nelabvēlīgo faktoru ietekmi;

12. Izglītības psihologa darba dokumentācija:

12.1. Izglītojamo izpētes kartes;

12.2. Psiholoģiskās izpētes metožu protokoli;

12.3. Izglītojamo attīstību veicinošie ieteikumi pedagogiem, un vecākiem;

12.4. psihologa darba plāni un atskaites par sava pienākumu veikšanu;

12.5.Izglītojamo grupveida izpētes datu bāzes

Darba samaksa 750,00 EUR

Pretendentiem jāiesniedz CV Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’, Parka ielā 22 vai elektroniskā veidā uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2019. gada 25. augustam.

< SKATĪT AKTUALITĀTES