Saistošo noteikumu projekti

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Privātpersona iesniedz rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu paskaidrojuma rakstā minētajā aptaujas formā vai iesniedz klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā, Kuldīgā, Pils ielā 1, Alsungā,  Raiņa ielā 11, Skrundā, vai Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju informēšanas un pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2 nedēļu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.


Saistošie noteikumi “Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. KNP/2021/6 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā””

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. KNP/2021/6 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā””

Publicēts 22.05.2023.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš:

05.06.2023.

Aptaujas forma:
https://docs.google.com/forms/d/1-4tzTdIj4GO8MM8lURdJgsMvETz9VN6QA8exXusx2q8/edit


4. februāra saistošajos noteikumos Nr. KNP/2022/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2022.-2026. gadā””

Saistošie noteikumiem Nr. KNP/2023 “Grozījums Kuldīgas novada 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. KNP/2022/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2022.-2026. gadā””

Publicēts 02.05.2023.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš:

16.05.2023.


PASKAIDROJUMA RAKSTS saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2023 “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti

Saistošie noteikumi Nr. KNP/2023/ “Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalsti”

Publicēts 20.04.2023.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš:

04.05.2023.


PASKAIDROJUMA RAKSTS Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2023 “Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Saistošie noteikumi Nr. 2/2023 “Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Saistošo noteikumu Nr.2/2023 pielikums nr. 1

Saistošo noteikumu Nr.2/2023 pielikums nr. 2

Publicēts 11.04.2023.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš: 

25.04.2023.

< SKATĪT AKTUALITĀTES