Paziņojums par detālplānojuma atzīšanu par spēkā neesošu

gerbonis

Kuldīgas novada dome paziņo, ka 2022.gada 28.jūlijā ir pieņemts lēmums (prot.Nr.10, punkts Nr. 16) "Par nekustamā īpašuma Vakara ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, detālplānojuma atcelšanu”.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē HTTPS://KULDIGA.LV/PASVALDIBA/PUBLISKIE-DOKUMENTI/KULDIGAS-NOVADA-DOMES-LEMUMI 28.07.2022. domes sēdes lēmumu sadaļā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17745

< SKATĪT AKTUALITĀTES