Nodod sabiedrības vērtējumam jaunā Kuldīgas novada plānošanas dokumentus

Foto: Artis Gustovskis

Kuldīgas novada dome 11. novembra ārkārtas sēdē lēma par jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam pirmo redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kuldīgas novada pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Kā novada attīstības programmas pielikumi publiskajai apspriešanai tiek virzīti arī Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2028. gadam.

Šie ir pirmie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajam Kuldīgas novadam. Dokumentu izstrāde uzsākta, sadarbojoties līdzšinējo Kuldīgas Skrundas un Alsungas novadu pašvaldībām, bet izstrādes turpināšana, publiskā apspriešana un apstiprināšana ir 2021. gada 1. jūlijā izveidotās Kuldīgas novada pašvaldības kompetencē.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei Kuldīgas novada pašvaldība sadarbojas ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” un SIA “Konsorts”, ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē – ar SIA “Ekodoma”, bet tūrisma stratēģijas izstrādē – ar SIA “Nocticus”.

Atbilstoši jaunajos plānošanas dokumentos noteiktajam pašvaldība plānos konkrētas darbības un investīcijas, tai skaitā piesaistot Eiropas struktūrfondu un citu atbalsta instrumentus. Tie ietekmēs Kuldīgas, Skrundas un ikviena pagasta iedzīvotājus, tādēļ aicinām būt aktīviem – vērtēt dokumentos ierakstīto un sniegt priekšlikumus, lai tiktu pilnvērtīgi ņemtas vērā visas intereses.

< SKATĪT AKTUALITĀTES