Vecpilsētas lokālplānojuma otrā redakcija tiks pilnveidota

Ar 2021. gada 1. jūlija lēmumu /prot. Nr. 2, p. 23/ "Par Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"  tika nolemts lokālplānojuma pilnveidoto (otro) redakciju un priekšlikumu par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7435) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijas statusa maiņu uz vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. Publiskā apspriešana norisinājās no 2021.gada 15.jūlija līdz 2021.gada 11.augustam, publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021.gada 5. augustā attālināti.

Šī gada 15.septembrī lokālplānojuma izstrādes darba grupā tika veikta par izstrādāto lokālplānojuma 2.redakciju saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana:

1.par saņemtajiem priekšlikumiem:

1.1.saņemti priekšlikumi par precizējumiem no Restaurācijas centra;

1.2.saņemti priekšlikumi par precizējumiem no Būvvaldes;

1.3.saņemti priekšlikumi par precizējumiem no UNESCO ekspertiem;

2.par saņemtajiem atzinumiem:

2.1.kopā saņemti atzinumi no 9 institūcijām;

2.2.NKMP sniegusi atzinumu ar piebildi, ka lokālplānojuma risinājumos un pirms tā apstiprināšanas Pašvaldībai sadarbībā ar NKMP jāprecizē potenciālā kultūras pieminekļa teritorijas robeža kultūras pieminekļa statusa noteikšanas kontekstā.

Izvērtējot visu saņemto informāciju, 2021. gada 30. septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot. Nr. 5, p. Nr. 44) par "Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu" otrās redakcijas pilnveidošanu.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par turpmāko izstrādes procesu un atgādinām, ka visi ar lokālplānojuma izstrādi saistītie dokumenti ir pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20805

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES