Paziņojums par detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

gerbonis

Kuldīgas novada dome paziņo, ka 2021.gada 25.maijā ir pieņemts lēmums (prot.Nr.6, punkts Nr. 41) „Par Kuldīgas novada Domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 2009/15 “Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/7 “Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 5 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.2021/9 „Par Kuldīgas novada Domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 2009/15 “Par Kuldīgas pilsētas domes 2009. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/7 “Kuldīgas pilsētas Sūru ielas 5 un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

< SKATĪT AKTUALITĀTES