Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādātāju un pilsētā praktizējošo arhitektu tikšanās

kuldiga
Arhīva foto.

Pašvaldībā notiek aktīvs darbs pie Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma otrā posma “Priekšlikumu izstrāde”, ko veic SIA “METRUM”. Lokālplānojuma izstrāde uzsāka saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 2018. gada 27. septembra sēdes lēmumu. Tās mērķis ir nodrošināt dabas, kultūrvides vērtību saglabāšanai un teritorijas līdzsvarotai attīstībai optimālu normatīvo regulējumu, kas pamatots pilsētvides izpētē un analīzē.

Jau no gada sākuma notiek aktīvs darbs pie otrā posma “Priekšlikumu izstrāde”, ko nedaudz ietekmēja globālā koronavīrusa Covid-19 epidēmija, saistībā ar ko Latvijā 2020. gada 12. martā tika izsludināta ārkārtējā situācija.

Pēc ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu daļējās atcelšanas SIA “METRUM” turpina darbu arī pie lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma priekšlikumiem, kā arī pie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes. Šajā laikā ir notikušas vairākas darba grupas sanāksmes attālināti (tiešsaistē) un arī klātienē. Tajās izskatīja funkcionālā zonējuma risinājumus un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu priekšlikumus. Ņemot vērā Kuldīgas vecpilsētas vērtības un esošo pilsētas sadalījumu teritorijās ar īpašiem noteikumiem, darbs ir apjomīgs un tiek izvērtēts katrs punkts un tā nepieciešamība jaunajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību Kuldīgā un valdības noteiktos ierobežojumus, darba process šobrīd atkal notiek attālināti. SIA “METRUM” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības iestādi “Kuldīgas Attīstības aģentūra” 9. oktobrī organizēja tiešsaistes darbnīcu ar Kuldīgā praktizējošiem arhitektiem. Tās mērķis bija pēc iespējas agrākā plānošanas posmā kopā ar arhitektiem diskutēt par sagatavotajiem lokālplānojuma risinājumiem.

Organizētā tiešsaistes darbnīca notika ZOOM platformā, un tajā piedalījās vairāki Kuldīgā praktizējoši arhitekti, SIA “METRUM”, Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas Attīstības aģentūra” un Kuldīgas novada Būvvaldes pārstāvji. Tiešsaistes darbnīca norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā arhitektus informēja par lokālplānojuma risinājumu izstrādes posmu, normatīvo aktu grozījumu projektiem un VARAM viedokli, kas būtiski ietekmē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi. Tāpat arhitektus informēja par UNESCO pasaules mantojuma nominācijas pieteikuma gatavošanu, kas ietekmē lokālplānojuma teritorijas robežas izmaiņas, kā arī Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projektu. Otrajā daļā arhitektus iepazīstināja ar izstrādātajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un  funkcionālā zonējuma risinājumiem. Arhitekti izteica savus komentārus un priekšlikumus, kā arī norādīja uz punktiem, kuriem noteikti jāpievērš uzmanība un jāizvērtē to nepieciešamība.

SIA “METRUM” un Kuldīgas Attīstības aģentūra sirsnīgi pateicas arhitektiem par iesaisti un izrādīto interesi! Izteiktie priekšlikumi tika piefiksēti un tiks izvērtēti turpmākajā darba procesā. Tiešsaistes darbnīcā arhitekti izteica vēlmi arī turpmāk iesaistīties darba procesā un piedalīties teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus un Kuldīgā praktizējošos arhitektus būt atsaucīgiem un arī turpmāk aktīvi piedalīties lokālplānojuma izstrādes procesā, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai!

< SKATĪT AKTUALITĀTES