Turpinās lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

 lokālplānojuma izstrāde
FOTO: SIA METRUM

Ar Kuldīgas novada Domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 35 tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu (turpmāk – lokālplānojums). Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt dabas, kultūrvides vērtību saglabāšanai un teritorijas līdzsvarotai attīstībai optimālu normatīvo regulējumu, kas pamatots pilsētvides izpētē un analīzē.

Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 2018. gada 27. septembrī apstiprināto darba uzdevumu, Lokālplānojuma izstrāde norit divās savstarpēji saistītās daļās vai posmos, no kuriem pirmais ir – “Izpēte un izvērtējums”, bet otrais – “Priekšlikumu izstrāde”.

Šobrīd ir pabeigts darbs pie projekta pirmā posma “Izpēte un izvērtējums” izstrādes, kura ietvaros tika veikti sekojoši darbi: Vecpilsētas apsekošana dabā, t.sk. veicot skatu un vizuālās ietekmes analīzi; definēto Vecpilsētas vērtību apkopojums un izvērtējums; lokālplānojuma teritorijā noteiktā funkcionāla zonējuma un apbūves noteikumu izvērtējums; vēsturisko apbūves zonu noteikumu salīdzinājums, un prasību izvērtējums attiecībā pret pilsētvidi, tai skaitā noteikumu/prasību pamatotības izvērtējums; kultūras pieminekļu aizsardzības un saglabāšanas prasību izvērtējums un integrācijas iespēju novērtējums; noteiktās ielu klasifikācijas izvērtējums, sagatavojot priekšlikumus ielu kategoriju pārskatīšanai, u.c.

Ar projekta pirmā posma “Izpēte un izvērtējums” rezultātiem un secinājumiem 6.12.2019. tika iepazīstināta Kuldīgas novada pašvaldības izveidotā darba grupa, lai, pamatojoties uz minētajiem, secinājumiem uzsāktu lokālplānojuma projekta priekšlikumu un risinājumu izstrādi.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem gan priekšlikumu iesniegšanā lokālplānojuma izstrādei, gan arī aktīvi piedalīties turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā un sekot līdzi aktuālajai informācijai. Savus priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt elektroniski, izmantojot platformu http://kuldiga.tergis.lv/, kā arī rakstiskā veidā iesniegt Kuldīgas Attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3.

< SKATĪT AKTUALITĀTES