Turpinās lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā: tiek realizēts projekta IZPĒTES UN IZVĒRTĒJUMA posms

lokālplānojuma izstrāde
FOTO: SIA METRUM

Ar Kuldīgas novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr. 35 tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu (turpmāk – lokālplānojums).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt dabas, kultūrvides vērtību saglabāšanai un teritorijas līdzsvarotai attīstībai optimālu normatīvo regulējumu, kas pamatots pilsētvides izpētē un analīzē.

Saskaņā ar Kuldīgas novada domes 2018. gada 27. septembrī apstiprināto darba uzdevumu, Lokālplānojuma izstrāde norit divās savstarpēji saistītās daļās vai posmos, no kuriem pirmais ir – “Izpēte un izvērtējums”, bet otrais – “Priekšlikumu izstrāde”.

Šobrīd norit aktīvs darbs pie projekta pirmā posma “Izpēte un izvērtējums” izstrādes, kura ietvaros tiek veikti sekojoši darbi:

  • Definēto Vecpilsētas vērtību apkopojums un izvērtējums;
  • Normatīvo aktu un spēkā esošo teritorijas attīstības lānošanas dokumentu izvērtējums;
  • Vēsturisko apbūves zonu noteikumu salīdzinājums, un prasību izvērtējums attiecībā pret pilsētvidi, tai skaitā noteikumu/prasību pamatotības izvērtējums;
  • Kultūras pieminekļu aizsardzības un saglabāšanas prasību izvērtējums un integrācijas iespēju novērtējums;
  • Vecpilsētas apsekošana dabā, t.sk. veicot skatu un vizuālās ietekmes analīzi, individuālās aizsardzības zonas izvērtējumu, kultūrvēsturiskās teritorijas esošā funkcionālā zonējuma pamatotība u.c.

Ar jau paveikto projekta izstrādes ietvaros 7.11.2019. tika iepazīstināta Kuldīgas novada pašvaldības izveidotā darba grupa, jau lai novembra beigās varētu sagatavot nepieciešamos izvērtējuma materiālus un secinājumus.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem gan priekšlikumu iesniegšanā lokālplānojuma izstrādei, gan arī aktīvi piedalīties turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā un sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES