Sabiedrības iespēja iesniegt priekšlikumus par iespējamo ietekmi uz vidi rūpnieciskās kūdras ieguves izveidei

kūdra, Rumbas pagasts
Publicitātes foto

Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguve.

Ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Kūdras atradnes “Skudru purvs” teritorija, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģions; Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, zemes īpašums “Valsts mežs Rumba” (kadastra Nr. 6284 007 0118), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6284 006 0410.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: 2018. gada 28. novembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzēts veikt kūdras ieguves lauku izbūvi un tajos veikt rūpniecisku kūdras ieguvi ~ 176 ha platībā, izmantojot gabalkūdras un frēzkūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot. Gadā tiek plānots iegūt līdz 140 000 m3 kūdras (frēzkūdra līdz 75 000 m³ gadā un grieztā kūdra līdz 75 000 m³ gadā). Tiek plānota pievedceļa izbūve ieguves vietai no ziemeļu puses, pa esošo 351. / 352. kvartālstigu.

Informācija par pārrobežu ietekmi: Pārrobežu ietekme netiek prognozēta.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: ar iesniegumu un lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanuir iespējams iepazīties interneta vietnē www.lvm.lv, Kuldīgas novada Domes ēkā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, kā arī Kuldīgas novada Rumbas pagasta pārvaldes ēkā, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada pašvaldības darba laiks: pirmdienās no 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00; piektdienās no 8.00 līdz 16.00; pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas.

Biroja adrese, tālruņa numurs un mājaslapas adrese internetā: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv

Ierosinātāja mājaslapas adrese internetā, kur ievietota informācija par paredzēto darbību: www.lvm.lv.

Sākotnējās sanāksmes norises laiks un vieta: Kuldīgas novada Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē, adrese: Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, 2019. gada 16. aprīlī pulksten 11.00.

 

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES