Paziņojums publisko apspriešanu smilts-grants, smilts ieguvei Rendas pag.

karjera
Publicitātes foto

Ierosinātājs: SIA „ERKA”, reģ. Nr. 48503001341.

Darbības norises vieta: Kuldīgas nov., Rendas pag., īpašumā „Mežkalni”, kad. Nr. 6280 002 0033, atradne „Renda 1989.g.”.

Lēmums par ietekmi uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2017. gada 27. septembrī, Nr. LI17SI0042

Plānota derīgo izrakteņu ieguve atradnes teritorijā 8,2 ha platībā, ar tam paredzēto karjeru tehniku, un to izvešana ar smagajām automašīnām pa jau esošiem pašvaldības un valsts autoceļiem.

Pārrobežu ietekme nav.

Sākotnējā sanāksme notiks 2018. gada 1. augustā plkst. 18.00 „Vīgneri”, Rendas pag., Kuldīgas nov., Kultūras nama zālē.

Iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

  • Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
  • Rendas pagasta pārvaldē, „Vīgneri”, Renda, Rendas Pag., Kuldīgas nov.
  • Interneta lapā: https://romanssalavejs.wixsite.com/erka

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš birojam: 12.08.2018.

Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, 67321173, www.vpvb.gov.lv

Publikācija: laikraksts „Kurzemnieks”, 16.07.2018. Nr. 79, 2018.gads